’Türkiye, Hungary in contact over Sweden’s NATO memberhsip’, dailysabah.com

Foreign Minister Hakan Fidan said Türkiye and Hungary are in close coordination regarding the approval of Sweden’s NATO membership bid.

In a news conference with his Hungarian counterpart Peter Szijjarto in Budapest, Fidan said Stockholm took some steps to address Türkiye’s security concerns but still needs to take further steps. He also said that Türkiye’s Parliament would discuss Sweden’s membership when it reopens in October.

The foreign minister also strongly condemned the surge in attacks targeting the Muslim holy book, the Quran, saying that Türkiye is in serious discussions with Muslim countries and with countries allowing such incidents to happen.

He said that the upcoming foreign ministers meeting of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) will also focus on the issue and discuss what actions can be taken to prevent them on July 31.

”Looking at recent history, there are many lessons to be learned. Everything in Europe started with book burning, and those books were burned under state supervision … After the burning of books, there were concentration camps, and we know what happened after that,” he said. Läs artikel

Försvarsministern: Ukrainakriget en grym läromästare, dn.se

Det svenska försvaret har kompetens, spets och bredd – men saknar ”trovärdig uthållighet”. Det slår cheferna för de tre försvarsgrenarna armén, marinen och flygvapnet fast i en gemensam DN-intervju.

– Vi har behållit många av våra förmågor, men inte kvantiteten. Och i kvantitet kommer robusthet, säger marinchefen Ewa Skoog Haslum.

Försvarscheferna hänvisar till Ukrainakriget, som Ryssland hoppades skulle bli en snabb ”specialoperation”. I stället har det utvecklats till ett långdraget utnötningskrig. […]

Försvarsminister Pål Jonson delar i stort militärernas bedömning av hur det svenska försvaret behöver utvecklas. Han har också på plats i Ukraina kunnat reflektera över vad det ryska anfallskriget betyder för Sverige.

– Det finns väldigt viktiga lärdomar att dra. Krig brukar vara en grym läromästare och så är det även den här gången, säger Pål Jonson.

– En observation är naturligtvis volymerna som är inblandade i kriget. Det handlar om brigadformationer som uthålligt behöver strida över stora delar av landet, med stora förluster i skadade och döda.

För att Sverige ska bli kapabelt att hantera ett så långvarigt krigsförlopp måste det enligt Pål Jonson bli en bättre balans mellan stridande och stödjande förband. Logistik och underhåll måste fungera, men man behöver också se över kvantiteten i de förband som ska sättas in direkt i strid. Läs artikel

 

Sommarrepris: Östen Undén: Synpunkter på Sveriges utrikespolitik

Det här är utdrag ur en text som Östen Undén utarbetade 1952 för att användas vid undervisningen vid Försvarshögskolan. Uppsatsen i dess helhet publicerades i hans bok Tankar om utrikespolitik, som gavs ut 1963.

Undéns text tillkom för närmare 65 år sedan. De frågor han tacklar och de resonemang han för är av intresse för oss idag.

 

”Bland dem som erkänner som ett faktum, att svenska folket inte vill offra möjligheterna till fredens bevarande av solidaritet med oss närstående folk, finns det politiker som söker nedvärdera denna hållning såsom uttryck för egoism och isolationspolitik. Tankegången är att folket borde upplysas om att dess inställning är omoralisk och ägnad att nedsätta oss inför mer upplysta och mindre själviska nationer.

Samtidigt brukar emellertid dessa kritiker göra gällande, att en allianspolitik västerut är i vårt eget välförstådda intresse och att den främsta betydelsen av allianspolitiken skulle vara, att vi i farans stund kan få hjälp av mäktigare bundsförvanter. Skillnaderna mellan anhängarna av allianspolitiken och dem som håller på den alliansfria kursen skulle då knappast ligga på det moraliska planet utan  från kritikernas egna utgångspunkter gälla en mer upplyst eller en mer oupplyst nationell egoism.

Läs mer

En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det civila försvaret, regeringen.se

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag om hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas. Syftet är att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det civila försvaret.

Utredaren ska bland annat

 • analysera och bedöma behoven av personalförstärkningar inom
  verksamheter som är viktiga för totalförsvaret vid höjd beredskap,
 • analysera förutsättningarna för att säkerställa det civila försvarets
  personalbehov med totalförsvarspliktig personal,
 • med utgångspunkt i gällande regelverk om allmän tjänsteplikt och
  civilplikt föreslå en personalförsörjning av det civila försvaret som är
  anpassad efter dagens samhälle och de behov som finns inom det civila
  försvaret,
 • redovisa de åtgärder som krävs och föreslå nödvändiga
  författningsändringar, för att förslagen ska kunna genomföras.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 januari 2025. Läs direktivet

Ett stickspår om Nato

Utgivarna

I en artikel på DN Debatt den 26 juli gör Ulf Öberg, domare i EU:s tribunal i Luxemburg och anhängare av svenskt Nato-medlemskap, oklara påståenden om anslutningen av Sverige till Nato och betydelsen av regeringsformens bestämmelser i sammanhanget.

Öberg förmår tyvärr inte ställa frågorna konkret och skarpt. Vad det hela till sin kärna de facto handlar om är huruvida Sverige vid ett medlemskap i Nato bevarar sitt självbestämmande eller om detta urlakas genom att beslutanderätt överlåts till Nato.

Perspektivet är här till att börja med det formella. Är det Sverige som alltjämt fattar alla avgörande beslut eller är det Nato som tar över och gör det med bindande kraft även för oss?

För att besvara denna nog så viktiga formella fråga måste man alltså börja med att konkret analysera i vad mån anslutningen till Nato innebär att svensk beslutanderätt över huvud taget överlåts till Nato. Öberg förmår inte göra en sådan analys. Han påstår lösligt och utan täckning att vissa maktbefogenheter kommer i ”framtiden” att underställas de internationella förpliktelser och den befälsrätt som han anser följa av Nato-fördragen. Så förhåller det sig inte.

Öberg nämner över huvud taget inte att beslutsfattandet i Nato bygger på konsensus. Genom Sveriges anslutning till Nato ställs inte svenska maktbefogenheter eller svensk trupp under Natos eller andra staters befälsrätt. Så är det, formellt sett, vilket borde ha intresserat en jurist som Öberg!

Läs mer

IAEA: Miner nær atomanlegget i Zaporizjzja, vg.no

Ifølge en uttalelse fra IAEA-direktør Rafael Grossi heter det at det er «noen miner i buffersonen mellom anleggets indre og ytre gjerder».

Personell fra byrået skal ha sett dette under en inspeksjon søndag. Minene er i et område som ikke er tilgjengelig for anleggets ansatte, og det er ikke observert noen miner innenfor det indre gjerdet, ifølge IAEA.

– Vårt team har tatt opp funnet med anlegget, og de er blitt fortalt at det dreier seg om en militær avgjørelse, i et område som kontrolleres av militæret, sier Grossi.

Han forteller at å ha eksplosiver i området er uforenlig med IAEAs sikkerhetskrav og at det legger ekstra mentalt press på anleggets stab. Samtidig mener IAEA i utgangspunktet at minene ikke påvirker atomanleggets sikkerhet. Läs artikel

Nils Funcke: Poänglöst och farligt att hota med förbud mot koranbränningar, dn.se

[…] Distinktionen mellan religionskritik och hets mot folkgrupp har gått förlorad i debatten om koranbränning.

Det är poänglöst att förbjuda koranbränning. Om det övergripande motivet för ett förbud är att muslimer inte ska känna sig kränkta måste en bestämmelse vara generell. Att avbilda Muhammed som rondellhund (Lars Vilks), framföra sketcher, bränna slöjor och bönemattor, litterärt kritisera islam (Salman Rushdies ”Satansverserna”) uppfattas som väl så kränkande.

De som vill förbjuda koranbränning måste inse och acceptera att det krävs en allmänt hållen bestämmelse som stävjar religionskritiken och där kravet på lika behandling måste inkludera alla trosriktningar. […]

Att politiker och partiledare har synpunkter på koranbränning är en sak. Men det är något helt annat när statsministern och utrikesdepartementet i starka ordalag kritiserar specifika manifestationer. Utrikesdepartementet fördömde koranbränningen utanför en moské i Stockholm i juni som en ”kränkande och respektlös handling” och ett ”uttryckt för rasism, främlingsfientlighet”.

UD:s uttalande liksom även statsministerns fördömande av Rojavakommittéernas upphängning av en docka föreställande Erdogan i januari som ”otroligt grovt”, ett ”sabotage” mot Natoansökan och ”farligt för Sveriges säkerhet” är extremt olämpligt. Läs artikel

 

Nils Funcke om ny EU-lag: Oerhörd inskränkning av yttrandefriheten, varldenidag.se

Debattören och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke stämmer in i kritiken mot Frankrikes president Emmanuel Macrons uttalande, om att stoppa vissa sociala medier under kravaller och oroligheter. Han är kritisk till att EU:s nya lag om digitala tjänster, Digital Services Act, ska göra det möjligt för myndigheterna att göra just det.

– Om den möjligheten skulle användas så skulle det vara en oerhörd inskränkning av yttrandefriheten, säger Funcke till Världen idag.

Rent principiellt tyckerhan det är fel att lägga ansvaret för problematiska yttranden på dem som tillhandahåller de digitala tjänsterna. I stället bör man straffa de personer som uppviglar till att begå brott eller gör andra brottsliga uttalanden på plattformarna.

– Det är upp till rättsvårdande myndigheter i varje land att lagföra den person som står bakom yttrandet, men att stänga ner hela tjänster kommer att drabba oerhört många personer som använder sociala medier på ett legitimt sätt. Läs artikel

”Sveriges anslutning till Nato kräver en grundlagsändring”, dn.se

Ulf Öberg, domare i Europeiska unionens tribunal i Luxemburg

[…] Utanför EU-samarbetet kan beslutanderätt som direkt grundar sig på grundlagen och som avser förvaltningsuppgifter eller ingående av internationella överenskommelser i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete enligt 10 kap. 7 § regeringsformen (RF). Frågor om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag eller frågor om begränsning av grundlagsskyddade fri- och rättigheter får över huvud taget inte överlåtas enligt denna bestämmelse.

Om en sådan överlåtelse av beslutanderätt inte är möjlig till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, hur kommer det sig att de konstitutionella förutsättningarna för överlåtelse av beslutanderätt inom ramen för Sveriges godkännande av Nordatlantiska fördraget och tillhörande avtal (Natofördragen) förbigåtts av tystnad?

Med mindre än att folksuveränitetsprincipen och våra demokratiska fri- och rättigheter reduceras till tomma ord under yttre hot och omvärldens påtryckningar, är det därför ett anständighetskrav att riksdagens konstitutionsutskott yttrar sig i frågan, efter det att Lagrådet hörts om hur Nato-fördragen och dess förpliktelser förhåller sig till våra grundlagar. I en rättsstat är detta inte, som regeringen påstår, endast lagtekniska frågor där Lagrådets hörande saknar betydelse.

Enligt min bedömning förutsätter nämligen överlåtelsen av befälsrätt och beslutanderätt till Nato eller till främmande makt en föregående grundlagsändring. Under alla omständigheter bör riksdagens godkänna Sveriges anslutning till Nato enligt förfarandet för grundlagsändringar med två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande val. Läs artikel

Expertis av olika slag

Anders Björnsson

Statsvetaren Frida Stranne tycktes råka illa ut i våras. Hon är expert på modern amerikansk utrikespolitik. Tillsammans med en kollega gjorde hon i bokform en kritisk genomgång av denna. Boken uppfattades, enligt en besynnerlig massmedial logik, som ett försvar av Rysslands brottsliga förehavanden i Ukraina, eftersom det senare stöds av Förenta staternas regering och regeringar i dess förbundna stater.

Varför ska man inte yttra sig om det man känner väl till? Media efterfrågar långt ifrån alltid belagd sakkunskap av dem de vänder sig till för ett utlåtande. Det gäller inte minst det pågående ryska anfallskriget mot grannstaten Ukraina. Spekulationer och kvalificerade gissningar är här legio – i själva verket så pass ofta förekommande, att de har blivit det normala. Nyanser, som inte lyser med sin frånvaro, fördöms eller förlöjligas.

Läs mer

West scrambles to hash out details of Ukraine F-16 training, politico.com

The U.S. national security adviser said the administration will move “as fast as possible” to get F-16 fighter jets to Ukraine. A top White House spokesperson said the aircraft would be in Ukrainian skies “towards the end of the year.”

But so far, Western partners have yet to even agree on a plan to train Ukrainian pilots to fly the promised jets, according to three U.S. officials familiar with the discussions. Denmark and the Netherlands are leading a coalition of 11 nations to support the training, but so far no country has publicly committed aircraft to the program.

The scramble by the West comes as Ukraine calls for additional military capabilities to break through Russian defenses on the battlefield. And Ukraine is ramping up pressure on allies to send F-16s again this week, as Russia pulled out of a deal that allowed civilian ships to transport grain through the Black Sea; Ukraine’s foreign minister said Tuesday that the jets could help protect a corridor that is vital to global food security. Läs artikel

Oppenheimer and the Roots of Tragedy, theamericanconservative.com

Sumantra Maitra, senior editor at The American Conservative

Christopher Nolan’s Oppenheimer is a cinematic tragedy of a scale that we have not seen in a while, and will perhaps not again in a long time.

Oppenheimer is based on the book American Prometheus; the Promethean theme of attempting to imitate the gods at a formidable and unrecognized cost is eloquently showcased throughout the movie. It traces the backstory of the “father of the atomic bomb,” J. Robert Oppenheimer, and presents his personal haunting at the time of his supreme triumph, and the seeds of subsequent tragedy. […]

Interestingly, another great man of history was close to Oppenheimer during those days. George Kennan, who similarly suffered a fall from grace, watching his theory of “containment” completely co-opted by the mindless swarm bureaucracy, became close to Oppenheimer. Kennan and Oppenheimer exchanged letters and were colleagues at Princeton; they shared similar realist aims of co-existence and global equilibrium. Läs presentationen