Jurisdiktion enligt DCA-avtalet

Ingemar Folke

I brottsbalken 2 kap. 1 § anges att svensk domstol är behörig att döma över brott som begåtts i Sverige. I paragrafen räknas vidare upp i vilka fall ett brott ska anses ha blivit begånget i Sverige. I kapitlets 2 § finns följande bestämmelse om i vilka fall åtalsförordnande krävs;  av dessa är det fem första punkterna  relevanta i detta sammanhang.

”Brottsbalken 2 kap. 2 §

Åtal för brott som avses i 1 § får i följande fall väckas endast om åtalsförordnande har meddelats, nämligen om brottet

  1. har begåtts av en utlänning på ett utländskt fartyg eller luftfartyg och riktat sig mot en sådan utlänning eller mot utländskt intresse,
  2. har begåtts av en utlänning i utövningen av tjänst eller uppdrag som innefattar allmän ställning hos en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om inte gärningsmannen genom vilseledande uppgifter, förklädnad eller på annat sätt har försökt dölja i vilken egenskap han eller hon har handlat,
  3. har begåtts av en utlänning som saknar hemvist i Sverige men som befinner sig här i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,
  4. har begåtts av en svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige som tjänstgör i en annan stats militära styrka och som befinner sig här i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,
  5. är aggressionsbrott enligt 11 a § lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott eller försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott.”

I andra stycket anges att beslut om åtalsförordnande enligt första stycket 1-5 fattas av regeringen. Bestämmelserna i 2 § punkterna 1-4 är av intresse för det fall amerikanska soldater och officerare i enlighet med DCA-avtalet vistas i Sverige och här gör sig skyldiga till brott. De får inte åtalas av allmän åklagare, om inte regeringen enligt paragrafens andra stycke har beslutat om åtalsförordnande, det vill säga tillåtit åklagaren att åtala.

Detta är förklaringen till att  regeringen i promemorian angående avtalet om försvarssamarbete med USA (Ds 2024:2) på sidan 153 drar slutsatsen att avtalets avsnitt om jurisdiktion inte kräver några författningsändringar.

Enligt avtalets artikel 12 punkt 1 avstår nämligen Sverige från sin ”företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna i enlighet med artikel VII.3c i Nato SOFA”.

Tekniskt kommer detta att genomföras på så sätt att regeringen avstår från att besluta om åtalsförordnande när det gäller brott begångna av medlemmar av de amerikanska styrkorna. Sverige har emellertid rätt att dra tillbaka sitt avstående från jurisdiktion. Enligt promemorian kan det bli aktuellt när det handlar om brott begångna utom tjänsten och mot intressen, som inte enbart är amerikanska.

Men avtalet förbjuder inte svenska myndigheter att vidta utredningsåtgärder, så därför kan medlemmar av styrkorna komma att bli frihetsberövade genom svenska myndigheters beslut. I sådana undantagsfall tillförsäkras dessa medlemmar rätt till närvaro av amerikansk myndighetsperson vid förhör som hålls med dem (artikel 13). Skulle en medlem ändå av svensk domstol dömas till fängelse, ska enligt samma artikel amerikanska myndighetsföreträdare ha rätt att besöka dem i en omfattning som överstiger vad som annars följer av svenska lagar.

Huvudregeln är ändå, enligt artikel 12 punkt 2, att en medlem av de amerikanska styrkorna, som utreds av svenska myndigheter eller väntar på rättegång i svensk domstol, inte ska frihetsberövas av svenska myndigheter. I stället ska personen på de amerikanska försvarsmyndigheternas begäran ”förbli eller ställas under” dessa myndigheters kontroll till dess alla rättsliga förfaranden har avslutats.

Om svenska myndigheter begär att få ”ha kontroll” över en medlem av den amerikanska styrkan, det vill säga hålla denne  häktad, så ska de amerikanska myndigheterna behandla en sådan begäran ”välvilligt”.

Eftersom Sverige således – med de begränsningar som angivits ovan – avstår från att utöva jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna, så godtar Sverige att USA i motsvarande utsträckning utövar jurisdiktion här i landet. Den reservation, som Sverige i ett tidigare sammanhang (PFF SOFA) gjort mot att främmande makter utövar jurisdiktion i Sverige, kommer således att falla i förhållande till USA.

Kommer det att betyda att USA kan upprätta egna domstolar i Sverige? Det tror inte promemorian (sid 159): ”Det kommer dock knappast att finnas något praktiskt behov eller önskemål från USA om att i fredstid upprätta regelrätta amerikanska militärdomstolar på svenskt territorium. Typiskt sett kommer i stället jurisdiktionen precis som tidigare att utövas i USA:s befintliga domstolar i hemlandet.”

Dödsstraff?

Promemorian noterar (sid 158) att dödsstraff kan dömas ut enligt amerikansk strafflagstiftning och att Sverige på alla sätt är rättsligt bundet av förbudet mot dödsstraff. Ingen får heller utlämnas från Sverige till ett annat land där personen riskerar dödsstraff.

I Ds 2023:22 om Sveriges tillträde till Nato SOFA bedömer man att det inte finns skäl för Sverige att lämna en tolkningsdeklaration av innebörd att Sverige är bundet av förbudet mot dödsstraff. Denna ståndpunkt ifrågasattes av Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet.

Promemorian (Ds 2024:2) anger inte heller att något sådant påpekande i samband med DCA-avtalet krävs. ”DCA-avtalet ska genomföras med Sveriges samtycke och med full respekt för svensk lagstiftning och svenska internationella förpliktelser. Att dödsstraffet är förbjudet enligt svensk lagstiftning är välkänt. Sammanfattningsvis är bedömningen att det svenska förbudet mot dödsstraff inte påverkas av DCA-avtalet, utan gäller fortsatt.” (sid 159)Om en medlem av den amerikanska styrkan gör sig skyldig till mord på en annan sådan medlem och den svenska regeringen inte beslutar om åtalsförordnande enligt brottsbalken 2 kap. 2 §, så kommer mördaren att överföras till USA för lagföring. Där riskerar mördaren dödsstraff. DCA-avtalet  innehåller såvitt jag kan se ingen bestämmelse som hindrar att detta kan ske.

 

 

Tal vid öppnandet av den 247:a Försvarskursen, puolustusvoimat.fi

Timo Kivinen, kommendör för de finska försvarsstyrkorna

[…] Även om det globala säkerhetsläget är dåligt och framtidsutsikterna är diffusa, har vi i Finland god beredskap att trygga Finland – vid behov tillsammans med våra allierade.

Under åren efter det kalla kriget gav vi inte upp den nationella beredskapen ens i tider av djup fred.  Även om det också finns utrymme för förbättringar, vill många länder nu lära sig av Finland.

Under de senaste veckorna har i vissa europeiska länder det talats om risken för krig. Som jag ser det har dessa anföranden i första hand syftat till att provocera det egna samhället att ägna mer uppmärksamhet åt åtgärder som specifikt har att göra med beredskapen.
Jag hoppas att den nationella försvarskursen ytterligare stärker er övertygelse om att Finlands säkerhet är en angelägenhet för oss alla. Var och en kan påverka hur man tryggar sin egen, sin närståendes och samhällets säkerhet. Läs anförandet

Uttalande mellan Frankrike och Sverige om ett förnyat strategiskt innovationspartnerskap för hållbara, digitala och motståndskraftiga samhällen, regeringen.se

En trygg och säker miljö är en förutsättning för motståndskraftiga ekonomier.

[…] Denna ambition stöds av den avsiktsförklaring om bilateralt försvarssamarbete som Sveriges och Frankrikes försvarsministrar undertecknade i Stockholm den 24 september 2021. Sverige och Frankrike ska ytterligare fördjupa samarbetet mellan sina respektive vapenindustrier, bland annat när det gäller försvars- och säkerhetsindustrins produktion och huvudsakliga leveranskedjor, till exempel i fråga om ammunition, drivämnen och sprängämnen, som ett konkret sätt att öka deras motståndskraft och bidra till att stärka den tekniska och industriella basen för det europeiska försvaret så att den blir mer innovativ, konkurrenskraftig och motståndskraftig. När det gäller pansarvärnsvapen undertecknades ett första ramavtal i Stockholm den 17 april 2023 i syfte att utveckla en gemensam, förbättrad typ av medeldistansrobot och därmed bana väg för vidare samarbete om pansarvärnsrobotar. Utvecklingen av gemensam utrustning kommer också att gynna det taktiska samarbetet mellan våra operativa markstyrkor. Sverige och Frankrike betonar sin gemensamma beredvillighet att stärka sin förmåga och utveckla sitt samarbete inom luftövervakning och luftförsvar för att möta framtida lufthot. På området jordobservation från rymden, där det redan finns ett gott samarbete, skulle ytterligare projekt för nästa satellitgeneration kunna inledas. Samarbetsmöjligheter inom energieffektivisering och syntetiska bränslen i försvarssektorn kan utforskas. Läs uttalandet

 

Är krig och Nato enda verkligheten vi ser framför oss? corren.se

Lisbeth Henricsson ,Jonas Karlsson

Enligt regeringen och ÖB ska vi rusta och förbereda oss för krig, mera vapen behövs och kärnvapenalliansen Nato ledd av USA ska rädda oss från Ryssland som aldrig hotat oss på 200 alliansfria år!

Visst behöver vi ett eget bra försvar, men inte för hur många miljarder som helst! Att den enormt ökade militariseringen kostar 116 miljarder nästa år tycks vara något vi tyst ska foga oss i och bara acceptera, trots att dessa medel behövs till de skriande behoven i vård, skola och omsorg.

Är krig och Nato verkligen den enda verklighet vi kan se framför oss? Det är väl snarare vårt Nato-medlemskap, amerikanska trupper och vapenlager och ökad upprustning som ökar risken för krig! Det är väl just nu Sverige som nation och alla vi medborgare borde arbeta för fred när krigsretoriken har så många förespråkare och i princip all mediaplats! Läs artikel

Frige Julian Assange!

Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, T-bana Midsommarkransen
Längd: 2 h
Offentlig Alla på och utanför Facebook
Program
Arne Ruth, mångårig chefredaktör DN
Arne har precis intervjuat tyske författaren Günter Wallraff och kommer att återge intervjun.

”A Farewell to Wars” – Book release med Hans Blix, su.se

SEMINARIUM

Datum: onsdag 7 februari 2024, tid: 17.00 – 19.00

Plats: Stockholms universitet, hörsal 7 (hus D).

HBC bjuder in till presentation av och samtal med Hans Blix och Thomas Jonter om Blix’ nya bok ”A Farewell to Wars. The Growing Restraints on the Interstate Use of Force” (Cambridge University Press, 2023).

Sedan andra världskriget har trenden gått mot färre krig, där den ryska invasionen av Ukraina utgör en stor ”avvikelse”. Med decennier av erfarenhet som internationell jurist, diplomat och chef för FN:s Irak-inspektioner undersöker Hans Blix konflikter och annan utveckling efter andra världskriget. Han konstaterar att nya begränsningar av våldsanvändning har uppstått på grund av rädslan för kärnvapenkrig, ekonomiskt ömsesidigt beroende och FN-stadgans regler. Läs om seminariet

First lethal blows, but still no unified call for war in Congress, responsiblestatecraft.org

Calls for President Joe Biden to take direct military action against Iran are ratcheting up following this weekend’s drone attack in Jordan that killed three U.S. service members and wounded over 30 others.

Biden has said that “it was carried out by radical Iran-backed militant groups operating in Syria and Iraq” and vowed “to hold all those responsible to account at a time and in a manner our choosing.” Tehran has denied involvement in the attacks.

This is the latest major escalation in the Middle East since Hamas’s incursion into Israel on October 7, and Tel Aviv’s retaliatory war on Gaza. The Biden administration has maintained that it does not want a war with Tehran and that it continues to seek paths to de-escalation in the region — but following the first known deaths of U.S. personnel since the war in Gaza started, members of Congress are pushing for a swift response. […]

But not all members, including Republicans, want to lurch headlong into war. And not all of them think the president has the unilateral authority to do so. The administration was already conducting strikes against Houthi targets in Yemen without seeking congressional approval, drawing harsh criticism from a bipartisan host of senators and House members. Läs artikel

Finnmark kan bli første oppdrag for Sverige i Nato, vg.no

[…] Mandag 4.mars starter den store Nato-øvelsen «Nordic Response 2024». 20 000 soldater er ventet å delta i øvelsen, av dem vil 11 000 være fysisk til stede på landjorda i Vest-Finnmark, med tyngde i Alta-området. Den svenske forsvarsledelsen har opplyst at 4500 svenske soldater deltar i øvelsen. Navnet avslører at øvelsen får et felles nordisk preg:

I øvingsplanen skal en del av den svenske styrken, sammen med finske avdelinger, krysse grensen inn i Norge på Finnmarksvidda i løpet av øvelsen, De skal rykke raskt inn for å forsvare Norge i en såkalt artikkel 5-situasjon, der Nato-landet Norge er under angrep.

Endelig dato for denne grensekryssingen er ikke satt, av hensyn til reindriften, og av hensyn til Finnmarksløpet som går i samme område omtrent samtidig.

Et viktig øvingsmoment er å øve på Natos nye forsvarsplaner, der Nato-landene i Norden har fått en samlet plan. Koordinering over landegrensene er er viktig stikkord, ifølge VG opplysninger.

Nå håper øvingsledelsen at de kan ønske de svenske soldatene velkommen som Nato-medlemmer. Läs artikel

Torbjörn Kevin tycker att Sauli Niinistö blivit mindre snarstucken med åren – Natoprocessen blir hans arv, svenska.yle.fi

[…] Ryssland hade angripit Ukraina. Finland stod plötsligt inför en ny säkerhetspolitisk verklighet. Om Finland någonsin skulle gå med i Nato, så var tiden nu inne.

Men för att förankra medlemskapet hos majoriteten av folket krävdes skicklig retorik och diplomati under veckorna efter Rysslands angrepp, framför allt från president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin.

– Niinistös skicklighet gick ut på att så kraftigt som möjligt signalera att Finland nu är på väg in i Nato, men utan att ändå säga det, säger Torbjörn Kevin vars politiska analyser, inte minst gällande presidenten och presidentmakten, har rönt bred uppskattning.

Balansgången var delikat men viktig, enligt Kevin. Det gjorde det lättare för folkmajoriteten att säga ja till ett Natomedlemskap.

– Den utrikespolitiska ledningen hade tydligen inte ens för varandra avslöjat var man stod i Natofrågan, det var liksom underförstått, säger Kevin och hänvisar till uppgifter i veteranjournalisten Risto Uimonens färska bok om Sauli Niinistö. Läs artikel

Hemlig plan för att öka trycket på Ungern: Stoppa allt EU-stöd, europaportalen.se

Ungern som enda EU-land blockerar sedan i fjol ett EU-beslut om att sätta upp en stor stödfond till det krigsdrabbade Ukraina på upp till 50 miljarder euro till 2027. På torsdag är medlemsländernas regeringschefer alternativt statschefer kallade till Bryssel för att försöka nå en uppgörelse med Ungern.

Inför mötet har pressen på landet stegvis vridits upp. I fredags kunde Europaportalen rapportera att EU-länderna överväger att gå vidare i en pågående process där Ungern riskerar att förlora rösträtten på grund av brister i landets demokrati.

Trycket ökar nu ytterligare efter att Financial Times publicerar delar av en läckt plan som tagits fram inom ministerrådet som specifikt riktar in sig på Ungerns ekonomiska svagheter om landet fortsätter blockera Ukrainafonden.

”Om det inte blir någon överenskommelse vid [toppmötet] ska andra stats- och regeringschefer offentligt förklara att de mot bakgrund av den ungerske premiärministerns okonstruktiva beteende […] inte kan föreställa sig att EU-medel skulle ges till Budapest”, heter det i planen som citeras av den brittiska affärstidningen. Läs artikel

Trump Unleashes His Doubts On NATO: ’We Don’t Get So Much Out Of It’, huffpost.com

Donald Trump declared that he doesn’t believe NATO would “be there” for the U.S. if the country were to be attacked. […]

“We’re spending – we’re paying for NATO and we don’t get so much out of it,” said the Republican Party front-runner, who once called NATO “obsolete” and has campaigned on finishing “the process” of reevaluating the purpose and mission of NATO.

“And you know, I hate to tell you this about NATO – if we ever needed their help, let’s say we were attacked, I don’t believe they’d be there,” trump continued. “I don’t believe. I know the people. I know them. I can tell you country by country who would be there and who – but I don’t believe they’d be there.” Läs artikel

Flertal sender Danmark i krig i Yemen, arbejderen.dk

Et flertal i Folketinget gjorde onsdag Danmark til en del af den USA-ledede bombekrig – også kaldet Operation Prosperity Guardian – i Yemen.

Det står klart, efter at Folketinget hastebehandlede et forslag om at slutte Danmark til USA’s koalition og sende en dansk stabsofficer til at understøtte USA’s bombeangreb i Yemen.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne lægger ikke skjul på, at krigen mod de såkaldte houthier i Yemen er en krig for den frie verdenshandel.

– Det er vigtigt, at vi står sammen om den frie sejlads, når den er under angreb. Det Røde Hav er et vigtigt strategisk og handelsmæssigt knudepunkt. Houthiernes angreb mod handelsskibe i Det Røde Hav truer skibsfarten, truer den globale handel og forsyningskæderne. Og har ført til, at en række rederier har været nødt til at ændre deres ruter med store forsinkelser og store omkostninger til følge. Det er fuldstændig uacceptabelt, lød det fra udenrigsministeren.

Også Socialdemokratiet er klar til at sende Danmark i krig i Yemen. […]

Det er USA, der har bedt Danmark stille med et militært bidrag. Faktisk har regeringen allerede inden Folketingets beslutning givet sit tilsagn til USA om, at Danmark er klar til at bidrage til USA’s bombekrig. Läs artikel