Försvarsdepartementets promemoria om samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, Rolf Andersson

Försvarsdepartementet har nyligen lagt fram promemorian ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd” (Ds 2015:39). Bakgrunden är det så kallade värdlandsavtal som Sverige och Nato undertecknade den 4 september förra året. Jag har diskuterat avtalet i en artikel, ”Värdlandsavtalet med Nato”, som ligger på alliansfriheten.se (16 februari i år).

Samförståndsavtalet är villkorat från svensk sida. Försvarsdepartementet har nu sett över vilka lagändringar som krävs för att leva upp till avtalet. I promemorian föreslås att riksdagen ska godkänna avtalet och besluta om ett antal lagändringar som anses vara nödvändiga i sammanhanget. Promemorian är nu ute på remiss. Planen är att regeringen ska lägga fram en proposition så att riksdagen kan ta ställning under våren 2016. Tanken är att avtalet och lagförslagen ska träda i kraft den 1 juli 2016. Det finns all anledning att följa remissbehandlingen och den fortsatta hanteringen i övrigt.

Samförståndsavtalet aktualiserar flera för Sveriges säkerhet problematiska frågor. En aspekt är vilken inverkan det kan få på trovärdigheten i vår militära alliansfrihet, som ju är den sittande regeringens deklarerade linje. En annan sak är hur det kommer att påverka opinionen och landets försvarsförmåga.

Läs mer

Folket bör få sanningen om Afghanistan, Anders Ferm, Lars-Gunnar Liljestrand och Maj Britt Theorin på SvD.se

Den av regeringen tillsatta utredningen om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan startar sitt arbete den 1 september.

Den 5 augusti rapporterade UNAMA, FN:s hjälporganistion i Afghanistan, nya siffror på antalet offer i det alltmer intensifierade kriget. Det senaste halvåret registrerades fler dödade och skadade än någonsin sedan mätningarna började 2009. Rapporten är bara en i raden av nedslående besked om utvecklingen i landet. Transparency Index rankar Afghanistan som ett av världens tre mest korrupta och landet står för 90 procent av världens opiumproduktion. Läs artikel

Två tal, Anders Björnsson

Dialog och samarbete var två återkommande ord i de tal som Finlands president Sauli Niinistö och dess utrikesminister Timo Soini höll vid de så kallade ambassadörsdagarna i Helsingfors i slutet av augusti månad. Presidenten grep tillbaka på den finske nationsbyggaren Johan Vilhelm Snellman (1806–1881), för övrigt född och uppvuxen under sina första sex år på Södermalm i Stockholm. Utrikesministern underströk att ”Europas säkerhet inte ska och inte kan byggas på vapen” och att ”den enda hållbara vägen är dialog och diplomati”. I detta skiljer sig sannfinländaren inte mycket från sin företrädare, socialdemokraten Erkki Tuomioja, vars fader en gång var sitt lands ambassadör i den svenska huvudstaden.

Läs mer

Utrikesminister Timo Soinis tal under ambassadörsmötet 24 augusti 2015

Ärade ambassadörer, bästa kolleger!

Det är en sann glädje att få stå framför er idag som utrikesminister. Jag förhåller mig ambitiöst och med stor entusiasm till mitt uppdrag. Vi lever i svåra tider och emellanåt stretar vi i motvind, men redan nu har min erfarenhet av utrikesministeriet och människorna här varit uppmuntrande. Jag kan inte föreställa mig att det i denna republik skulle kunna finnas mera insatta och mera kunniga människor. Med det här gänget och med gott samarbete klarar vi nog av svårigheterna. Jag är inte bara intresserad av utrikespolitik utan också av själva utrikesministeriet. Människorna som gör utrikespolitiken. Jag konstaterade redan i min tidigare roll som ordförande för utrikesutskottet att det är ni, och ett täckande och effektivt representationsnätverk, som är i främsta linjen när det gäller att driva Finlands utrikespolitik och nationella intressen. Vi måste ta väl hand om den här tillgången, både när det gäller den själsliga och den resursmässiga kapaciteten.

Läs mer

Republikens president Sauli Niinistös tal vid ambassadörsdagarna i Lilla parlamentet i riksdagen 25.8.2015

Det är igen slutet av augusti och dags för ambassadörsdagarna. Sommaren håller kanske småningom på att ta slut, men den politiska hösten inleds. Vi bör dock minnas att utrikespolitik är verksamhet dygnet runt, utan några sommaruppehåll. Kanske det redan därför är bra att se på det som hänt den senaste tiden och framför allt försöka kasta en blick på framtiden.

Under den gångna sommaren har vi kommit ihåg andra världskriget, som slutade för 70 år sedan. Kalla kriget som följde på de tunga krigsåren var visserligen en konflikt, men med egna regler, som åtminstone i slutskedet utgjorde en relativt stabil tid, ligger också långt bakom. Likaså hör den period av hoppfullhet som följde efter kalla kriget till det förflutna. Den blev en slags mellanperiod, som redan hann inge ett löfte om evig sommar.

Det var dock en felaktig prognos. Under Gullrandadiskussionerna på försommaren konstaterade jag att det internationella systemet nu lever i en djup brytningsperiod som präglas av stor osäkerhet och upptornande problem. I den situationen befinner vi oss nu.

Realismens läroböcker öppnas nu på olika håll. Hos oss stängdes de ju aldrig helt. Vår historia såg till det. Nu finns det allt mindre självklart omkring oss, och allt mer som självfallet är oklart. Därför är tiden inne för eftertänksamhet, ärlighet och till och med självkritik.

* * *

Europa lever nu sina egna farans år. Vi omgärdas av osäkerhet och våld allt från Ukraina till Mellanöstern och Nordafrika. Samtidigt är Europa också i ett internt jäsningstillstånd, som bl.a. har yttrat sig som skuldkrisen i Grekland och skötseln av den.

Det andra året av krisen i Ukraina pågår och inget slut kan skönjas. Man har nog hittat ett verktyg för att hantera krisen, nämligen Minskavtalen. Verkställandet av dessa avtal skulle göra det möjligt att avsluta krigshandlingarna och lugna ner situationen. I mina egna handlingar har jag strävat efter att aktivt stödja detta, naturligtvis i samarbete med våra många partner. Detta fortsätter vi naturligtvis med.

Det är också skäl att noga notera dessa konflikters djupare karaktär, som östra Ukraina eller Krim inte är det enda exemplet på. De är inte traditionella krig, där man genom massiv vapenmakt söker en enkel militär lösning på tvisterna. Det handlar däremot om makt- och geopolitiska konflikter och militära redskap som har skapats för att påverka dessa.

Påverkan, må det vara fråga om att endast göra vissa utvecklingsförlopp långsammare eller försvåra dem, kan vara ett mål som är tillräckligt och realistiskt i en konflikt. En tillräcklig bra lösning kan också vara det att inte få en lösning som är icke önskvärd för en själv. Vid behov tas konflikter som är färdiga att användas fram, eller de skräddarsys. Krigets låga justeras upp eller ner, allt efter de politiska behoven. Den yttersta logiken bakom en konflikt döljer sig ofta för den yttre världens ögon, som närmast följer den dagliga strömmen av händelser på fronten.

Därför bör man också notera den större motsättningen mellan väst och Ryssland som finns bakom konflikten i Ukraina. Utifrån västvärldens perspektiv är det framför allt fråga om principer och regler. Gäller de gemensamt överenskomna principerna och reglerna som gäller Europas säkerhet? Får Ukraina själv bestämma om sin framtid, såsom det naturligtvis borde få göra? Ur Rysslands perspektiv handlar det kanske i samma fråga om geopolitik och maktbalans. Det är förstås naturligt att se frågan utifrån våra egna utgångspunkter. Men ryssarna betraktar den ur sina egna. Det här är troligtvis det grundläggande problemet.

Även om krisen i Ukraina är allvarlig, bleknar den dock jämfört med tragedin i Mellanöstern. Regionens strukturer har rämnat och lett till en katastrof. Världen har tvingats bli medveten om bland annat organisationen Islamska staten IS:s brutala terror, som tydligen systematiskt också riktas mot kvinnor och barn. Det är också förbryllande att många unga som fötts och bott i västvärlden har gett sig av och anslutit sig till denna grupp. Här känns nog också en kall underström, när så många värderar ett löfte högre än frihet.

Kampen mot terrorism och IS är en angelägenhet för omfattande internationellt samarbete. För dem som är intresserade kan jag berätta att i fråga om IS talar Förenta staterna och Ryssland i hög grad samma språk. Också mer allmänt har regionens frågor fått dessa länder att föra en tätare dialog. Finland bär sitt eget ansvar genom att delta i den internationella koalitionens utbildningsinsats i Erbil.

Avtalet om Irans kärnvapenprogram var säkert årets bästa nyhet från Mellanöstern. Inte endast på grund av avtalet, utan också för att Förenta staterna och Ryssland agerade i samma riktning. En ännu bättre nyhet vore att ländernas spirande dialog om krisen i Syrien avancerar mot en lösning på krisen.

Ett fenomen som delvis beror på instabiliteten är den ökande migrationen, som snabbt vuxit till väldiga dimensioner. Europa lockar både dem som är förföljda och dem som helt enkelt söker ett bättre liv. I denna fråga ställs vi inför en motsättning. Som ett civiliserat folk kräver vår medmänsklighet och heder att vi hjälper dessa människor. Samtidigt vet vi att osäkerheten i Mellanöstern och Afrika inte kan åtgärdas genom att flytta en allt större del av befolkningen till Europa. Det finns en gräns för hur många människor man klarar av att ta emot, även om den varierar en aning mellan olika länder.

Ett misslyckande med att svara på detta problem kommer att leda till allvarliga följder för Europa. Man kan fråga sig om till exempel Schengensystemet håller för vad som helst? Fri rörlighet kan inte vara obehärskad rörlighet. Jag tror att om Europa inte kan erbjuda hållbara gemensamma svar med tanke på de olika samhällena och den allmänna opinionen, börjar vi med tiden att få allt mer nationella svar.

Det borde åtminstone vara klart att vi inte kan undvika realiteterna. Det behövs öppen diskussion och en klar och trovärdig politik, som har effekt och som får stöd från majoriteten av befolkningen. Vi måste avgöra åt vilket håll vi egentligen vill styra åtgärderna. Ska vi hjälpa här eller där? På denna fråga svarar man naturligtvis gärna att vi gör bådadera. Jag tror dock att det är nödvändigt att välja en tyngdpunkt och agera beslutsamt enligt den.

När det gäller att svara på migrationens utmaningar lönar det sig att behålla fattningen och det sunda förnuftet. Det är också nödvändigt analysera fenomenet. Det finns laglig och olaglig invandring. Det finns arbetskraftsinvandring, som ingen ekonomi som vill utvecklas kan utesluta. Det finns både människor som behöver internationellt skydd och sådana som söker skydd på grund av ekonomiska motiv.

För de asylsökande har vi ett asylsystem. Det måste fungera, och om det inte gör det måste vi åtgärda det. När det gäller dem som har flyktingstatus fattas ett politiskt beslut om den flyktingkvot som ska tas in i landet. Bland dem som kommer till Europa finns det tyvärr också de som har onda avsikter. Det här är något som inte kan bestridas bara för att någon kanhända inte vill höra det.

Ni har skäl att också se åt andra håll, vi ska inte endast hålla ett öga på oss själva. Vi bör granska de andliga tendenserna i Europa och omvärlden närmare. Vad håller på att ske med nationalismen i Europa? Eller i Asien, om vi inte kan se närmare? Toleransen kan styra i mångt och mycket i Europa, men hur är det annorstädes? Hårda och till och med hänsynslösa intressen döljs ofta under vackra ord. Ord kostar inget. Då måste särskilt diplomatin med Saarikoskis ord förmå ställa frågan: vad är det som verkligen sker?

Problemen i euroområdet eller skötseln av skuldkrisen i Grekland hör inte till presidentens uppgifter, men några lärdomar har vi kunnat dra. Inget monetärt eller något annat system fungerar på önskat sätt om man bryter mot de regler som systemet förutsätter. När det gäller Grekland kan vi se att om du inte sköter dina egna angelägenheter börjar fordringsägarna göra det.

* * *

Vår nationalfilosof J.W. Snellman skrev i maj 1863 sin välkända artikel ”Krig eller fred för Finland”. I den konstaterade han att: ”Endast i ungdomens fantasier verka nationerna för mänskligheten genom att uppoffra sig för varandra. I verkligheten lever varje nation för sina intressen, och skall så leva”. I samma artikel myntade Snellman den berömda frasen som har bevarats till eftervärlden: ”En nation bör lita endast på sig själv”.

Som vi alla vet har Snellmans artikel levt länge i vår utrikespolitiska åskådning. Paasikivi läste den, Kekkonen läste den. Snellmans grundläggande budskap, så som jag själv tolkar det, var inte ett ställningstagande för någon enskild linje, såsom för obundenhet, för att inte tala om nationalistisk trångsynthet. Snellmans tidlösa tanke var att de djupaste handlingsprinciperna för den internationella politiken alltid ska beaktas i full utsträckning i de egna kalkylerna. Man måste granska sin egen ställning kritiskt, och överväga många steg i förväg. Om detta inte görs och man agerar enligt vaga sanningar eller förlitar sig på känslorna, står man i värsta fall inför den ”lättsinniges framtid” som Snellman varnade för.

När vi betraktar vår egen ställning i dag, är det klart att vår nationella säkerhet kräver både kontinuerlig bedömning och praktiska åtgärder. Därför att vi, som jag redan konstaterade, troligtvis står inför en tid som präglas av långvarig osäkerhet och till och med vissa risker. Och även om vi för egen del har ett ansvar för världen har vi ett ovillkorligt och primärt ansvar för vårt eget land och dess framtid.

Det är fortfarande realism att erkänna att stormaktspolitik och dess principer av stål storligen inverkar på allt väsentligt. De har inte försvunnit någonstans och Ryssland är ingalunda den enda representanten för detta. Även om stormaktsintresset ofta visar sig i propagandans kläder finns det fortfarande där. Och den värld som denna politik företräder är fortfarande inte särskilt demokratisk. Där har de stora råd även med stora fel, medan de små nödvändigtvis inte ens har råd med små.

Jag ser Finlands säkerhetsställning som en helhet, som stöder sig på flera pelare. Dessa är det nationella försvaret och säkerheten, den västliga integrationen, relationerna med Ryssland samt det internationella systemet, särskilt dess struktur, regelbaserade system och kontrollerbarhet. Dessa pelare lever hela tiden – de försvagas eller förstärks i takt med utvecklingen. De är också i en kontinuerlig växelverkan med varandra. Men ju fler pelare vi har, ju starkare de är och ju bättre de står i balans med varandra, desto stabilare är Finlands ställning.

Efter kalla krigets slut började alla pelare förstärkas, och till följd av detta förbättrades vårt lands säkerhetssituation. När det övriga Europa inledde en massiv nedrustning på 1990-talet var det vi finländare som ofta köpte dessa överflödiga vapen. Försvarsförmågan stärktes. Integrationen med väst framskred snabbt fram till ett EU-medlemskap. Vårt partnerskap med Nato började utvecklas. Dessutom utvecklades relationerna med Ryssland gynnsamt och befriades också från den barlast som sovjetrelationerna hade inneburit. Till råga på allt såg hela det internationella systemet ut att inrikta sig på regelbaserad styrning och multilaterala relationer.

Nu pågår dock, troligtvis under en längre tid, en annan utveckling. Vår försvarskapacitet befinner sig under ett resurstryck just när ny kapacitet borde skapas. Även om de bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland fortfarande är rätt goda, avspeglar sig den mera omfattande krisen även på dem. Vi deltar ju i EU:s politik och sanktioner. I det internationella systemet har multinationalitet och respekten för folkrätten blivit skörare.

Hur går vi då vidare? Jag ser inget annat alternativ än att vi stärker de pelare som vi kan, och försöker hålla alla i så gott skick som möjligt. Det ligger inte i vårt intresse att ty oss till endast en pelare, även om den ter sig hur fin som helst.

Vi måste stärka och uppdatera försvaret. Detsamma gäller för den inre säkerheten och underrättelsekapaciteten. Inte heller i fråga om dem kan vi fortsätta leva i en svunnen tid. Försvar innebär vilja och handlingar. Vår viktigaste försvarslinje finns fortfarande mellan finländarnas egna öron. Alla finländare är försvarare av sitt land.

Vi måste ansvarsfullt förbereda oss även för tråkiga händelser, även om vi inte håller dem för troliga. Det är ett faktum. Det finns dock en skillnad mellan sådan beredskap som görs på fullt allvar och sådan där man störtar till löpgravarna. Vi måste komma i håg att göra denna urskiljning.

Vårt västliga samarbete håller också på att stärkas särskilt när det gäller det försvarssamarbete som utvecklas med Sverige och inom ramen för vårt Natopartnerskap. Med Ryssland upprätthåller vi en dialog på alla nivåer och bygger samarbete överallt där det är möjligt och nyttigt. I fråga om det internationella systemet måste vi modigt försvara folkrätten och det multinationella systemet. Vi måste kontinuerligt genom en aktiv diplomati söka vår plats och roll, på vilket det projekt som arbetat för en kärnvapen zon i Mellanöstern är ett gott exempel. Fastän våra resurser inte tilltar kan vi inte stanna upp och beklaga oss. Det vi förfogar över måste nu användas klokare och noggrannare.

Då och då får vi höra tankar som skisserar upp något slags delansvar för Finland när det gäller försvaret av Baltikum. Jag har dock varit tvungen att vara ganska precis i denna fråga. Av den enkla anledningen att Finland inte befinner sig i en sådan ställning där det kan ge andra sådana militära säkerhetsgarantier som det inte ens själv har. Vi är inte heller en stormakt som har ”ammunition” till övers att dela ut. Vår östgräns är längre än Natoländernas sammanslagna gräns mot Ryssland. Om ett folk på drygt fem miljoner invånare under dessa förhållanden i princip själv ansvarar för sitt försvar är det ett tillräckligt stort ansvar.

Till detta tema anknyter direkt frågan om EU:s säkerhetsgarantier. I denna diskussion anser vissa att EU:s säkerhetsgarantier inte är annat än en död bokstav. Andra anser dessutom att Finland med stöd av dem också är skyldig att vid behov försvara andra EU-länder, även Baltikum. Det är ändå en aning underligt att det är samma personer som ofta ser ut att omfatta bägge åsikter. Det finns naturligtvis ingen orsak att överdriva frågan om EU:s säkerhetsgarantier. Men det betyder inte att man inte bör försöka stärka dem.

Förutom nationella och regionala bekymmer och egentligen högre än dessa finns ännu större utmaningar, som berör hela mänskligheten, såsom klimatförändringen. Vi måste sköta de frågor som särskilt angår oss, men samtidigt också vara med och lösa sådana frågor som angår alla. Redan Snellman tänkte så här. När han skrev att alla nationer endast driver sina egna intressen tillade han nämligen: ”Men dessa strävanden hava i samma mån framgång, som dess egna intressen sammanfalla med mänsklighetens”.

Vi måste således bygga Finlands säkerhet och framgång uttryckligen som en helhet, och inte endast dess enskilda delar. Därför angår detta hela utrikesförvaltningen, oberoende av sektor. Alla har sina egna uppgifter men samma mål.

* * *

Fastän vi står inför svåra tider såväl inom ekonomin som även en aning inom säkerheten, kan svårigheterna övervinnas. Historien låter oss inte vila, utan ställer oss allt emellanåt inför nya uppförsbackar. Tidigare generationer har tagit sig upp för dessa backar genom eget arbete, och vi vill inte vara sämre än dem.

Ni som vårt lands ambassadörer och innehavare av ansvarsfulla poster har ett särskilt ansvar i dessa frågor. Ansvar för att representera internationellt och främja vårt intresse samt vid behov försvara det både med intuition och förnuft. Det är en krävande uppgift som är särskilt svår i de situationer då ni helt plötsligt ställs inför svåra frågor. Jag vill framföra mitt tack för era insatser hittills. Jag vill också önska er god start på hösten, oberoende av vilket väder ni har i era stationeringsländer.

Talet finns på: http://tpk.fi/public/default.aspx?contentid=333090&nodeid=44807&contentlan=3&culture=sv-FI

 

 

Alliansfriheten ut – kärnvapen in, Maj Britt Theorin Fredssamtalen i Degerfors 14 augusti

Förra riksdagsledamoten, nedrustningsambassadören, medlemmen av Europaparlamentet med mera Maj Britt Theorin höll ett tal vid de så kallade Fredssamtalen i Degerfors den 14 augusti i år. Vi återger det här nedan.

 

Den svenska alliansfriheten har varit en framgångsrik svensk politik sen flera hundra år. Genom en skicklig utrikespolitik har vårt land fredats mot olika hot och mäktiga grannar. Den politiken gäller ännu enligt regeringsförklaringen. Sverige skall inte gå in i Nato. Men hur mycket är detta uttalande värt när vi bakvägen förs djupare in i Nato.

Dessutom bidrog Sverige med nästan 100 000 soldater i blå baskrar för FN i några av världens konflikthärdar. Alliansfriheten gav Sverige handlingsfrihet att agera i FN med olika nedrustnings- och medlingsinitiativ och göra vår röst hörd. Under många år var Sverige med ett massivt stöd av tredje världens länder en stormakt när det gäller fred och nedrustning. Alliansfrihet gav oss också fördelen att stå utanför kapprustningen av inte minst kärnvapen.

Läs mer

Vad har en ny ÖB för uppgift? Carl Björeman i Dala-Demokraten

Sverige ska byta överbefälhavare, ÖB, om en månad. Sverker Göranson avgår 30 september. Några självklara kandidater till efterträdare har inte presenterats i massmedierna. Ännu mindre har ÖB:s uppgifter diskuterats. Denna brist har haft ödesdigra följder.Lennart Ljung (ÖB 1978-86) och Owe Wiktorin (ÖB 1994-2000) bildade skola i denna sak. De tog som uppgift att i första hand främja flygindustrins intressen. Utan Ljungs aktiva medverkan hade JAS-projektet knappast ha kunnat beslutas i början av 1980-talet. Wiktorin manövrerade listigt i slutet av 1990-talet för att statsmakterna i 1996 års försvarsbeslut skulle besluta om att beställa delserie 3 av JAS, trots minskande risk för invasion. SAAB kunde leva vidare. Läs artikel

Debatt i riksdagen om försvaret av Gotland 27 aug

Försvarsminister Peter Hultqvist besvarade i riksdagen torsdagen den 27 augusti frågor om krigsförbandens övningsmöjligheter bland annat på Gotland. I sitt svar framhöll försvarsministern vikten av att få till bra förutsättningar på Gotland och behovet av att luftvärnsförbanden ska öva där i ökad utsträckning. Det finns många skäl till varför landet måste ha militär verksamhet på Gotland. Den som behärskar Gotland har enligt försvarsministern ett avgörande inflytande på hur luftrummet och sjöläget ser ut i förhållande till Baltikum. Vi ska ha en verksamhet på Gotland precis enligt försvarsöverenskommelsen. Vi ska stärka den på Gotland. Läs riksdagens snabbprotokoll: Riksdagsdebatt

Referat: Niinistö talade för ett trovärdigt försvar på finska ambassadörsdagarna

Finlands president Sauli Niinistö talade nyligen på de finska ambassadörsdagarna. Han tog upp Finlands försvar och nämnde det faktum att landets östgräns är längre än Natoländernas sammanslagna gräns mot Ryssland. Han sade att landets nationella säkerhet hela tiden måste vara under lupp eftersom vi lever i osäkerhetens tid och vi i första hand ansvarar för vårt eget lands försvar.

– Vi måste förstärka försvaret och modernisera underrättelseverksamheten. Även om resurserna inte ökar måste vi använda resurserna effektivare, sade Niinistö.

Niinistö nämnde ökat försvarssamarbete med Sverige, Natosamarbete och dialog med Ryssland som de främsta verktygen för ett bättre försvar.

– De stora har råd med stora misstag, men de små nödvändigtvis inte ens med små misstag, sade presidenten.

Däremot anser presidenten att Finland inte har förpliktelser att delta i försvaret av de baltiska länderna. Läs artikel

Ideologi ingen bra säkerhetspolitisk grund, Anders Björnsson

På denna sajt har vi flera gånger framhållit att frågan om svenskt Nato-medlemskap har blivit en nationell splittrarfråga. Kampanjen för medlemskap undergräver i sig endräkten och –potentiellt – även försvarsvilja. Den skär också tvärs igenom de politiska partierna. Kända liberaler som Hans Blix och Olof Kleberg har markerat att de inte är överens med sin partilednings reservationslösa medlemskapsvurm. Också Anders Mellbourn, Dagens Nyheters förutvarande chefredaktör, har med sitt engagemang i ”Mänsklig säkerhet” gjort ett ställningstagande i den interna folkpartikonflikten.

Nu kommer också sprickor i dagen inom landets största partiorganisation, SAP. Den socialdemokratiska ministären Löfven har envetet avvisat Nato-medlemskap som en svensk politisk option. Men medlemskapsförespråkaren Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet, före detta socialdemokratisk riksdagsman, går och hoppas på ett ”EU-under”: att regeringen ska ta sina väljare och sitt partifolk med överrumpling, det vill säga ställa partikongress och partidemokrati åt sidan. Anderssons argumentation kunde ha en viss bärighet om det var så att nationens fortbestånd och överlevnad stod på spel. Då kan det vara en regerings skyldighet att proklamera undantagstillstånd, bryta löften, upphäva vissa rättsregler och så vidare. Men sådan är inte Anderssons linje. Han vill att regeringen – den nuvarande minoritetsregeringen av socialdemokrater och miljöpartister – ska proklamera normaltillstånd.

Läs mer

Våra veteraner förtjänar bättre, Claes Arvidsson, ledare i SvD

Det är tätt mellan de dåliga framtidsutsikterna för Afghanistan. Så var det värt det? Att besvara den frågan är vi skyldiga de 9 000 svenska soldater som sedan 2001 har stridit för fred och säkerhet i Afghanistan. Och deras anhöriga. Fem svenska soldater och två lokalt anställda tolkar har stupat. Det är närmast ett under att det inte har blivit värre.

I pengar räknat har den militära insatsen kostat 10 miljarder kronor. Sverige har också bistått med en miljard i humanitärt stöd och fem miljarder i bilateralt bistånd (och utlovat 8,5 miljarder kronor för perioden 2015–2024). Läs artikel