Veckans citat

”Tanken om at forsvarsevne kan kjøpast på den internasjonale marknaden er ein ide som må gravleggast viss me faktisk skal styrka forsvaret av landet.[…]

For det andre må deneinsidige satsinga på innkjøp av dyrt og høgteknologisk materiell bytast ut med ei balansert tilnærming der personell, vedlikehald og drift er minst like viktig som materiellinvesteringar. Det nyttar lite å ha mange avanserte kampfly dersom dei står og rustar i mangel på hangarar, eller ikkje kan haldast ved like i mangel på teknikarar.”

Ingrid Fiskaa , stortingspolitiker (SV) i nationen.no

Det rysk-ukrainska kriget

Mats Björkenfeldt

Serhii Plokhys bok The Russo-Ukrainian War. The Return of History (W. W. Norton & Company) gavs ut i maj 2023. Författaren anser att ”det är dags att lära av historien genom att sätta aktuella händelser i ett sammanhang, både historiska och geopolitiska, för att förstå deras rötter, förutsäga utfall och försöka få slut på våldet”.

Kriget började inte den 24 februari 2022 utan den 27 februari 2014, när ryska väpnade styrkor beslagtog byggnaden där Krims parlament huserade. Enligt Plokhy har den nuvarande konflikten på många sätt drag av ett gammaldags imperialistiskt krig som förs av ryska eliter, som ser sig själva som arvtagare till det ryska imperiets och Sovjetunionens stormaktsexpansionistiska traditioner.

Den 25 december 1991 upphörde Sovjetunionen att existera, samma månad som Ukraina höll en folkomröstning om folket ville ha oberoende. 92 procent svarade ja på den frågan. I Donbass var det 84 procent som önskade detsamma. På Krim, med en rysk majoritet, stannande majoriteten på 54 procent. Omröstningen kom som en chock för Gorbatjov men inte för president Boris Jeltsin, som skulle komma att erkänna ukrainskt oberoende och träffa Ukrainas snart valde president Leonid Kravtjuk. Sovjetunionen ersattes av Samväldet av oberoende stater.

Läs mer

Sverige och Nato

Sven Hirdman

Debattinlägg i Malmö 20 maj 2023

Den socialdemokratiska regeringen beslöt den 15 maj 2022 att Sverige skulle ansöka om medlemskap i Nato.  Med stöd av de borgerliga partierna inlämnades en formell ansökan till Nato den 18 maj 2022.

Jag anser att detta svenska beslut var förhastat och i sak felaktigt. Det borde ha övervägts grundligare, förslagsvis genom en särskild parlamentarisk utredning. Att en rådgivande folkomröstning inte har hållits i denna för Sverige så avgörande fråga är anmärkningsvärt, när man betänker folkomröstningarna om medlemskap i EU 1994 och om införande av Euro-valutan 2003.

Som jag förstår det motiverades det svenska beslutet av följande skäl:

  1. En förståelig upprördhet över Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 och fruktan för att detta kunde betyda att Ryssland även skulle komma att militärt hota Sverige.
  2. En påverkan av den finska statsledningens bestämda avsikt att söka medlemskap i Nato och vilja att få med Sverige på detta.
  3. Valtaktiska skäl från det socialdemokratiska partiets sida att inte låta de borgerliga partierna få driva Nato-medlemskapsfrågan mot Socialdemokraterna inför riksdagsvalet i september 2022.

Enligt min mening var dessa skäl otillräckliga:

Läs mer

Nordiska länderna vill sitta tillsammans under USA:s Nato-kommando i Norfolk

Utgivarna

Vid Nato-mötet i Bryssel den 10 maj har de tre nordiska försvarscheferna för Sverige, Norge och Finland fått igenom sitt önskemål om att sitta tillsammans i den nya Nato-organisation som nu växer fram.

Nato-länderna i Europa har delats in under Nato-kommandona i Tyskland, Nederländerna och Spanien.

Nu planeras alltså att de nordiska länderna (vid ett svenskt medlemskap) skall läggas under USA:s Nato-kommando i Norfolk (Virginia).

Norge ligger sedan ett halvår under Norfolk, vilket har väckt viss oro hos flera bedömare för att USA än mer direkt kommer att styra Norges försvarspolitik.

USA har redan en helt dominerande roll i Nato som den största bidragsgivaren till alliansens militära kapacitet. Ytterst är det därmed i praktiken USA som avgör alla viktigare beslut. Men USA kan komma att få en ännu mer direkt möjlighet att styra de tre nordiska länderna genom sitt kommando i Norfolk.

Sveriges ÖB Micael Bydén ser dock med tillförsikt fram emot att få tillhöra Norfolk-kommandot och meddelade TT under Nato-mötet: ”Det kommer att ge oss bättre möjlighet att ta hand om säkerheten och stabiliteten i vårt område och det får vi gehör för. Nu finns det en tydlighet att vi på lite längre sikt, när Norfolk har förmåga att leda oss, då kommer vi att tillhöra det.”

Läs mer

Björnsson om Ehrenkrona

Anders Björnsson

På Sune Olofsons Facebook-tråd kommenterades Anders Björnsson artikel på denna sajt, ”Förhandling, inte kapitulation”, av bland andra ambassadören Carl Henrik Ehrenkrona. Björnsson sände via Olofson en kommentar till kommentaren. Vi återger replikväxlingen här.

Ehrenkrona skriver:

Märkligt att ingen här ser parallellen till andra världskriget. Anders Björnsson kan nog sin historia. Men att förhandla med Ryssland nu är lite grand som om Churchill 1940 följt sin utrikesministers råd och slutit separatfred med Nazityskland.

Kanske hade besparat Västeuropa en del lidande men till vilket pris. Ingen ansvarskännande person vill se Ryssland krossat och det är för övrigt helt orealistiskt om man inte vill kasta in Europa i ett kärnvapenkrig.

Läs mer

Veckans citat

Ryssland. Underskatta aldrig västmakternas falskhet

I Moskva utspann sig en skarp konflikt om hur man skulle ställa sig i FN:s säkerhetsråd. Ett ryskt veto skulle ha hindrat rådet från att ta resolution 1973 som bemyndigande interventionen. Det hade nog fått USA att tveka inför beslutet att sälla sig till Sarkozys och Camerons aktivism. I Ryssland sköter presidenten utrikespolitiken och det hade fungerat utan friktioner under den tid som gått sedan Vladimir Putin 2008 lämnade över ämbetet till Dimitrij Medvedev och själv tog posten som premiärminister. De båda hade enats om hur man skulle agera i Georgienkriget. President Medvedev hade föga kunskap om eller erfarenhet av internationella frågor och verkade mest stolt och nöjd över att ha lyckats skaffa sig utmärkta relationer med USA:s president Obama.

Efter påtryckningar från Obama och Clinton liksom Sarkozy och Cameron gick Medvedev med på att Ryssland skulle avstå vid omröstningen om resolutionsförslaget i FN:s säkerhetsråd och inte lägga in sitt veto mot detta. Några vitala ryska intressen var väl inte inblandade, menade Medvedev. En intervention hade ju stöd hos Arabförbundet och Islamiska konferensen, alltså en god del av den muslimska världen. Här kunde Ryssland också få pluspoäng i viktiga västländer och främst USA genom att låta dem företa sin väpnade insats mot en impopulär och galen diktator. Därmed kunde Moskva visa ett modernt engagemang för den arabiska vårens demokratiska förnyelse.

Men Putin blev rasande: ”Denna resolution är i praktiken en medeltida uppmaning till korståg”, förklarade han ute på en turné i Sibirien. I en tv-intervju följde han upp detta ”spontana” uttalande med en väl övervägd kommentar: ”Min oro gäller i själva verket inte bara det faktum att man med vapenmakt blandat sig i ett annat lands angelägenheter – väpnade konflikter finns det många av, så har det varit och så kommer det dessvärre att förbli. Däremot är det oroande med vilken lätthet man i dag fattar beslut om att använda våld i internationella angelägenheter.” Medvedev var tvungen att replikera och bekräfta sitt beslut. Till synes godtog då Putin uppdelningen av ansvar dem emellan – men det var klart att han ogillade beslutet och även att han noterade det på Medvedevs minuskonto.

Citaten är hämtade från ambassadör Örjan Berners förra året utgivna bok Krig eller fred, Carlsson Bokförlag

Läs även : Ambassadör Örjan Berner om Krig eller fred – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

Amerika och fred

Mats Björkenfeldt

Trita Parsis och Frida Strannes nya bok Illusionen om den amerikanska freden (Ordfront 2023) är en viktig bok. Här skildras USA:s globala dominans under åren underblåst av militära hökar, ofta förklädda i liberal utstyrsel. Och militärindustrins betydelse för icke-fred lyfts fram, en ekonomisk motor som tilldelades 778 miljarder dollar av kongressen 2022, delvis tack vare betalda lobbyister. På sidan 272 skildras övertygande vilken betydelse tankesmedjorna har för militarismen. Och dessa smedjors objektivitet ifrågasätts. Till exempel noterar författarna att Atlantic Council, som regelbundet får medieutrymme i Sverige, ”är ett av de institut som mottar mest stöd från utländska regeringar och skapar sina aktiviteter utifrån dessa länders intressen”.

Läs mer

Förhandling, inte kapitulation

Anders Björnsson

För att vi ska kunna stå kvar här på jorden krävs bokstavligt talat två saker: avspänning och folkbeväpning. Avspänning är motsatsen till avskräckning, det är förtroendebyggande. Folkbeväpning är motsatsen till anfall, det är försvar. Vi försvarar det vi håller kärt, men inte främst med militära medel utan med politiska. Det militära är vår sista försvarslinje, den som vi inte ska behöva ta i bruk. Territoriets okränkbarhet är alltid vårt eget ansvar; vi ansvarar inte för andras och inte heller för andras bedömningar och beslutsfattande.

Läs mer

Veckans citat

”Medlemskapet innebär också närmare relationer med enskilda Nato-allierade. Finland och Förenta staterna förhandlar som bäst om ett bilateralt försvarsavtal.

Avtalet skulle bland annat underlätta förflyttningen av amerikanska trupper på finsk mark. USA för också liknande förhandlingar med Sverige.”

USA:s NATO-ambassadör i Yle 6 maj om Finlands säkerhet

Norska Forsvarskommisjonens rapport – upprustning men inget territorialförsvar

Utgivarna

Den norska försvarskommissionens rapport  Forsvarskommisjonen av 2021— Forsvar for fred og frihet,som publicerades den 3 maj, tar upp behovet av att stärka försvaret utifrån framtida säkerhetspolitiska hot. I rapporten föreslås en ökning av försvarsutgifterna med 40 miljarder per år under en tio-årsperiod.

Kommissionen består av stortingspolitiker, kommunpolitiker och försvarsspecialister. Man har haft uppdraget från regeringen att bedöma säkerhetssituationen i ett 10–20 års perspektiv.

Återkommande i rapporten är att Norges beroende av USA:s militära stöd vid ett angrepp kvarstår under överskådlig tid. Samtidigt reser man tvivel kring om USA på längre sikt kommer att vara villigt att riskera krig för Norge, då man alltmer vänder sig mot Stilla havsregionen och rustar sig för konfrontation med Kina.

 

Norge och stormaktspelet kring Arktis

Många bedömare har pekat på att USA inte vill låsa fast sig vid försvar av Europa och har vägrat att gå med på permanenta baser i Polen och i Baltikum, trots upprepade krav från dessa länder.

Det kan därför tyckas motstridigt att USA tvingat igenom att få tillgång till fyra permanenta baser i Norge. Men i det fallet handlar det inte om amerikansk närvaro för att skydda Norge. Det är tre flygbaser och en flottbas, och dessa kommer att kunna användas främst i rustningskapplöpningen med Ryssland i Arktis, där det handlar om att säkra vardera stormaktens strategiska kärnvapenresurser. I rapporten beskrivs utvecklingen i Arktis:

Läs mer

Territorialförsvar för hela landet är fortfarande inte prioriterat

Utgivarna

Försvarsberedningen lade den 26 april fram sin delrapport, Kontrollstation 2023, om försvarets utveckling.

På regeringens uppdrag skulle beredningen komplettera underlaget för försvarssatsningarna med en omvärldsanalys där inverkan av kriget i Ukraina togs med och en ny kostnadsanalys skulle tas fram till början av juni.

Försvaret är i en uppbyggnadsfas och även civilförsvaret rustas upp vilket är nödvändigt. Försvarsanslaget skall nå 2 procent av BNP som är satt utifrån Natos krav, vilket rapporten klargör, och det målet skall uppnås ”så snart som möjligt, men senast 2026”.

Frågan är dock vilken försvarsstrategi som skall vara styrande.

Läs mer

”Inte en konflikt mellan länderna i norr och Ryssland”!

Utgivarna

Norska ledare vill inte att landet dras in i en konflikt mellan de två största kärnvapenmakterna, USA och Ryssland, uppe i norr.

Budskapet framfördes av Norges statsminister Jonas Gahr Støre på High North Dialogue-konferensen den 19 april:

“Detta är inte en bilateral konflikt mellan länderna i norr och Ryssland. Den härrör från konflikten med Ukraina. Norge har haft fred med Ryssland i 1000 år. Och vi kommer att hålla en förutsägbar, ansvarsfull och fast linje även på lång sikt och under svåra tider.”

Bakgrunden till oron är de ökade spänningarna kring Arktis och Nordkalotten där stormakterna fortsätter att upprusta.

För både USA och Ryssland handlar det om att säkra sina baser och strategiska kärnvapen. Ryssland har huvuddelen av sina kärnvapen i baserna på Kolahalvön och USA har tillskansat sig närmast suveränitet över fyra baser i Norge.

För Ryssland gäller det att kunna föra sina kärnvapenbestyckade atomubåtar ut från Barents hav och ut i Nordatlanten, och för USA gäller det att svara på detta med egna baser på Nordkalotten och med uppbyggnad av sin ”Second Fleet” som har till huvuduppgift att säkra USA:s intressen i Arktis.

Hela den ryska militära infrastrukturen i norr skall uppgraderas så att baser kan ta emot alla typer av flyg även långdistansbombplan. (Forsvarets Forum den 18 april).

I Norge finns det kritiska röster mot den nya baspolitiken som ger stort spelrum åt USA. Asle Toje som är utrikespolitisk analytiker och vice ordförande i Nobelkommittén menar att den gamla atompolitiken som Norge byggde på under kalla kriget är en saga blott:

”Vi hadde absolutte linjer om at det ikke var lov til å ha med seg atomvåpen til Norge – og at det ikke skulle være utenlandske baser på norskt territorium.”

Idag är det är ett känt faktum att Norge inte har någon kontroll över om kärnvapen förs in i landet. Då gäller det att inte låtsas om när USA för in flyg och örlogsfartyg på norskt territorium eftersom man ändå inte får något klart svar om sådana vapen finns ombord.  «Don’t ask, don’t tell», har blivit hållningen hos norska myndigheter enligt Toje.

Läs mer