Why Biden’s new Russian sanctions are shortsighted, and dangerous, responsiblestatecraft.org

Anatol Lieven, professor in Georgetown University’s School of Foreign Service in Qatar

[…] Biden has stated that the new sanctions against Russia announced today have been imposed for three reasons  — and all three of them are wrong.

The Solarwinds hack (which it does seem was most probably the work of Russia) is widely described as an “attack.” It wasn’t. No U.S. institutions or infrastructure were attacked. It was an espionage operation in cyberspace, of a kind that the United States has openly acknowledged carrying out against Russia and other states. All major states conduct this kind of espionage, and it has never previously been made a cause of sanctions. The Biden administration is therefore introducing a new and very dangerous factor into international relations. Moreover, America’s ally Israel has just carried out an open act of cyber-sabotage against Iran in a transparent effort to destroy U.S. talks with Iran  — without a word of Washington condemnation in response. Is this what a “ruled-based international order” looks like? Läs artikel

Britain’s New Strategic Outlook: A view from Washington, warontherocks.com

[…] So how should Washington respond to this situation, a middle power aligning itself more closely to America’s interests, aims, and vision than any other ally? As the former foreign minister and prime minister, Lord Palmerston famously said, “We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.” But the more dramatic line came earlier in the same speech:

As to the romantic notion that nations or Governments are much or permanently influenced by friendships, and God knows what, why, I say that those who maintain those romantic notions, and apply the intercourse of individuals to the intercourse of nations, are indulging in a vain dream. The only thing which makes one Government follow the advice and yield to the counsels of another, is the hope of benefit to accrue from adopting it, or the fear of the consequences of opposing it. Läs artikel

Läs källan till citatet här.

The American Legion Calls For Ending The Forever War,

The American Legion has now gone on record calling for an end to the “Forever Wars.” This is a major development in the fight for a more restrained foreign policy.

Despite its declining membership, The American Legion continues to be the largest and most powerful of the DC veterans advocacy organizations. And, while its advocacy power is most pronounced in veterans affairs, it maintains a commission dedicated to advocating for national security issues and can be influential given its status as a voice for military veterans and service members. […]

When a powerful beltway voice like The American Legion, with the credibility provided by two million veterans and their families behind it, calls for an end to two decades of war, it is clear that change is afoot in DC. Advocates of a restrained foreign policy are making major headway, despite the complaints of those who would have more American blood spilled and treasure spent in far-away places 20 years after the events that sent them there. Läs artikel

Opposisjonen delt i synet på USA-avtale, forsvaretsforum.no

– Vi frykter at denne avtalen kan bidra til en videre uthuling av basepolitikken, og legge til rette for større og mer permanent utplassering av amerikanske styrker.

Det skriver Audun Lysbakken i en e-post til Forsvarets forum. Partilederen for SV mener samarbeidsavtalen regjeringen la fram fredag 16. april ikke er i Norges interesse, og at det kan uthule norsk basepolitikk. Det kan legge til rette for en mer permanent utplassering av amerikanske styrker, mener Lysbakken. […]

Overfor NTB sier partileder i Rødt at avtalen med USA vil være et brudd på norske basepolitikk.

– Regjeringa vil åpne for det som i praksis er amerikanske militærbaser på norske flyplasser. Läs artikel

Dette er satsingsområdene i ny avtale mellom Norge og USA: Sola, Rygge, Evenes og Ramsund, forsvarets forum.no

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterte 16. april hovedtrekkene i tilleggsavtalen om militært samarbeid mellom Norge og USA. Avtalen ble undertegnet av Bakke-Jensen.

I den nye tilleggsavtalen er det definert fire satsingsområder – eller «omforente nærområder». Disse er Sola, Rygge, Evenes og Ramsund. Grunnen til at disse fire områdene pekes ut skal blant annet skyldes behovet for å styrke samarbeidet i lufta og på det maritime domenet. Det kan derfor bli aktuelt med ny USA-finansiert infrastruktur eller amerikanske investeringer på disse områdene.

Prosjekter innenfor de «omforente områdene» vil bli utviklet i dialog med USA, men oppstart forutsetter at midler blir tildelt over det amerikanske forsvarsbudsjettet. […]

Målet skal være at USA og andre allierte områder skal kunne benytte disse områdene. I noen av områdene vil det være en mulighet for at bare USA opererer. Läs artikel

Att inte ställa till det för oss själva

Anders Björnsson

Efter finska kriget 1808–09, som Ryssland endast motvilligt inledde, pådrivet av Napoleon, och den åtföljande rikssprängningen har Ryssland inte vid något tillfälle utgjort en akut fara för Sverige. Under Krimkriget 1853–56, då brittiska örlogsfartyg seglade på Östersjön och tog krigsfångar på Åland, kunde Sverige ha hamnat i strid med Ryssland genom den så kallade novembertraktaten 1855 som slöt upp på Frankrikes och Storbritanniens sida, men denna hann inte sättas i verket, förrän kriget var över.

Novembertraktaten var en avvikelse från neutralitetspolitiken och en eftergift mot aktivister som ville erövra Finland åter inom gamla riksgränser. Fransksympatierna inom eliten övervägde. Ett par decennier senare inleddes en tyskorientering i svensk utrikespolitik, en opportunistisk anpassning till den nya makt som just hade blivit Kontinentaleuropas herre. Men Bismarcktyskland var inte aktivistiskt; det eftersträvade maktbalans i Europa och ville ha ett gott förhållande till Ryska riket.

Med Bismarcks avgång och tillskapandet av den fransk-ryska alliansen 1894 uppkom ett nytt spänningsfält i vår del av världen. Men trots Sveriges fortsatta tyskorientering var Ryssland knappast intresserat av att ge sig på vårt land. Det var militärt försvagat efter nederlaget mot Japan 1905, liksom det hade blivit efter förlusten i Krimkriget. Under 1900-talets båda världskrig hotades Sverige inte österifrån – däremot någon gång västerifrån, som när engelsmännen vintern 1940 ville besätta de norrländska malmfälten och svenska regeringen motsatte sig detta, och sedan söderifrån, när Tyskland krävde att få genomföra trupptransporter genom vårt land och fick det.

Läs merAtt inte ställa till det för oss själva

NATO concentrating over 40,000 troops near Russian border, tass.com

The American troops are now redeploying from continental North America to Europe through the Atlantic, Russia’s Defense Minister Army General Sergei Shoigu said.

NATO will concentrate 40,000 troops and 15,000 items of armament and military hardware near Russian borders, basically in the Black Sea and Baltic regions, Russia’s Defense Minister Army General Sergei Shoigu said on Tuesday.

Overall, “40,000 troops and 15,000 items of armament and military hardware, including strategic aircraft, will be concentrated” near the Russian borders, the defense chief said.

The American troops are now redeploying from continental North America to Europe through the Atlantic, Shoigu said. Läs  artikel

Marin övning utanför Blekinge, forsvarsmakten.se

Under en veckas tid kommer marinen och delar av flygvapnet att öva mot scenariot att någonting upptäckts i vattnen runt Sverige. Hotet i övningen utgörs framförallt av ubåtar men även ytstridsfartyg och delvis från flyg. Övningen pågår mellan 15 och 21 april i södra Östersjön i höjd med Blekinge. Delar från samtliga marina förband, helikopter och stridsflyg från flygvapnet samt två ytstridsfartyg från Finland deltar. Läs pressmeddelande

Motståndsrörelse!

Anders Björnsson

Regeringen vill göra det olagligt att förneka folkmordet på ”judar och andra grupper under andra världskriget”, uppgav Sveriges Radios ekoredaktion på onsdagen. ”Förintelsen är världshistoriens största brott mot mänskligheten, och det får inte glömmas. De som försöker få världen att glömma och blanda bort korten, de måste stå till svars för det”, förklarar justitieminister Morgan Johansson.

Johansson hänvisar till flera andra europeiska länder, där sådant förnekande är straffbart. En parlamentarisk kommitté ska tillsättas ”för att se över hur en sådan lagstiftning ska se ut”. Till denna kommer alla riksdagspartier att inbjudas att delta, enligt statsrådet.

Den föreslagna inskränkningen i yttrandefriheten är ytterst betänklig. Politiska diktat om vad som är historisk sanning förekommer verkligen även i andra länder i Europa, men bör Sverige följa efter? I Turkiet är det förbjudet att påstå, att första världskrigets folkmord på armenier har ägt rum. Aftonbladets journalist Peter Kadhammar rapporterade i februari 2018 om den polska så kallade förintelselagen:

Läs merMotståndsrörelse!

Landets säkerhet – regeringen vägrar sälja Telia, dagensps.se

Staten kommer inte sälja Telia. Regeringen går därmed emot riksdagens majoritet och hänvisar till landets säkerhet.

Staten behåller sina 39,5 procent i bolaget. Regeringen backar upp sitt beslut mot Försvarsmaktens utredning om Telia från i fjol, som även den säger att statens ägande inte bör minskas.

”Det är helt av säkerhetspolitiska skäl och regeringen gör ingen annan bedömning”, säger näringsminister Ibrahim Baylan till Di.

När det gäller möjligheten till en styckning av företaget hänvisar Ibrahim Baylan till sekretessen i Försvarsmaktens rapport. Läs artikel

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt, regeringen.se

Sverige har under lång tid varit starkt engagerat för att främja utvecklingen av den inter­nationella humanitära rätten i väpnade konflikter och för att stötta Inter­nationella brott­måls­dom­stolen och dess verk­samhet. Som ett led i detta arbete lämnar regeringen i lagråds­remissen förslag till lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda de så kallade Kampala­ändringarna avseende aggressions­brott och vissa andra ändringar i Rom­stadgan för Inter­nationella brott­måls­dom­stolen.

Det föreslås även att aggressions­brott kriminali­seras i svensk rätt. För aggressions­brott ska dömas den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressions­handling som till sin karaktär, svårhets­grad och omfatt­ning utgör en uppenbar över­trädelse av Förenta nationernas stadga. Straffet ska vara fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år eller på livstid. Läs pressmeddelande

Hultqvist: Vi måste ta varningstecken på allvar, sverigesradio.se

  • Efter Natos besked att lämna Afghanistan, pekar Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på att fler kvinnor fått utbildning, terrorism förhindrats och Afghanistans egen militära förmåga stärkts.
  • Sverige haft soldater där sedan 2002 och den mindre grupp som finns kvar kommer nu också lämna.
  • En analys av resultatet för ett par år sedan pekade på att målen till stor del inte nåtts och att landets stabilitet och säkerhet brister. Läs artikel