Försvar och värnplikt: slutord i en debatt, Rolf Andersson

Vi har tidigare på den här sajten återgivit försvarspolitiska inlägg av den stridbare generalmajoren Claës Skoglund (1916 – 2008). Han var under perioder chef för Försvarshögskolan och militärbefälhavare för Västra militärområdet. Han deltog också i flera försvarspolitiska utredningar. Vi återger här hans slutord i en debatt 1979 med bland andra Hans Lindblad (Fp), Per Unckel (M) och Robert Rydberg (SSU).

Redan vid den här tidpunkten var den allmänna värnplikten hotad. I ord förklarade sig ledande politiker vara för den, men i praktiken drev man utvecklingen åt ett annat håll, där allt färre skulle genomföra en gedigen värnpliktsutbildning.

Detta kombinerades med ansatser att driva utvecklingen mot ett ensidigt skalförsvar. Tyngdpunkten skulle där ligga på avancerat flyg och marina stridskrafter. Den grundläggande stommen att vidmakthålla och utveckla ett på allmän värnplikt baserat och folkligt förankrat uthålligt försvar av territoriet i dess helhet började rubbas.

Läs mer

Civilt försvar knappast stort problem, Hans Lindblad, kkrva.se

På sistone har allt fler börjat hävda att Sverige numera står helt utan civilt försvar. Det är en stor överdrift. Såvitt jag förstår är i stället förutsättningarna för civilt försvar idag bättre än för 15-20 år sedan och i den avgörande frågan om personalförsörjning radikalt mycket bättre.

Vad gäller militärt försvar lyckades regeringar, riksdag och ÖB från 1990-talet och framåt genomföra en rasering som saknar motstycke bland världens länder de senaste två århundradena, bortsett från den avrustning av Tyskland som beslutades i Versailles 1919. Innan strukturomvandlingen av armén inleddes genom 1987 års försvarsbeslut – tyvärr sedan avbruten och ersatt av totalt kaos – sades att Sverige kunde mobilisera ett militärt försvar med drygt 800 000 personer, nästan bara män. Fram till och med herrar Borgs och Reinfeldts attacker mot ”särintresset” försvar hade ungefär 95 procent av försvarets personalvolym försvunnit. En rimlig och framsynt politik hade i stället varit att låta personalreduceringen stanna vid 70-75 procent och föra över resurser till kvalitet i materiel och utbildning. Läs artikel

Trump May Already Be Violating the Iran Deal, theatlantic.com

[…]The more interesting question isn’t whether Iran has been complying with the nuclear deal. It’s whether America has. American journalists often describe the agreement as a trade. In the words of one CNN report, it “obliges Iran to limit its nuclear program in exchange for the suspension of economic sanctions.” But there’s more to it than that. The deal doesn’t only require the United States to lift nuclear sanctions. It requires the United States not to inhibit Iran’s reintegration into the global economy. Section 26 commits the U.S. (and its allies) “to prevent interference with the realisation of the full benefit by Iran of the sanctions lifting specified” in the deal. Section 29 commits the U.S. and Europe to “refrain from any policy specifically intended to directly and adversely affect the normalisation of trade and economic relations with Iran.” Section 33 commits them to “agree on steps to ensure Iran’s access in areas of trade, technology, finance and energy.”

The Trump administration has likely been violating these clauses. Läs artikel

Britain, France and Germany agree on support for Iran nuclear deal, reuters.com

Britain, France and Germany have agreed that the nuclear deal that U.S. President Donald Trump has threatened to scrap remains the best way of stopping Tehran getting nuclear weapons, British Prime Minister Theresa May’s office said on Sunday.[…]

May had phone calls with French President Emmanuel Macron and German Chancellor Angela Merkel where they agreed the deal may need to be broadened to cover areas such as ballistic missiles, what happens when the deal expires, and what they consider Iran’s destabilizing regional activity, a statement said. Läs artikel

Veckans citat

”Men när kritiken slår över i rent FN-förakt bör man tänka sig för en aning. Vad är FN om inte summan av alla 193 medlemsstaters förmåga att samarbeta? Vilken annan organisation skulle med samma trovärdighet kunna användas för att kontrollera efterlevandet av de mänskliga rättigheterna? För fredsbevarande insatser och konfliktlösning? Eller för klimatförhandlingarna? Tillkortakommandena är inte organisationens så mycket som de enskilda medlemmarnas.

Den inbyggda svagheten i FN, att rättigheter inte efterlevs, att kritik inte leder någon vart och att resultatet av årslånga förhandlingar avslutas med ett veto i säkerhetsrådet, kan också vändas till en styrka. Tack vare FN vet vi var samtliga 193 stater står i en fråga, och även ett dåligt utgångsläge är ett utgångsläge inför kommande förhandlingar, som just nu i fråga om Syrien.”

Johan Rudström, ledare i UNT

Opgør med den heroiske småstats tabte krige, Jørgen Dragsdahl, pov.international

Det er femten år siden, at USA med deltagelse fra bl.a. Danmark angreb Irak. Det blev til en af de tre krige efter årtusindeskiftet, som Danmark har tabt. Men hvorfor vi deltog og hvorfor vi tabte er stadig spørgsmål, som ikke har fundet svar. En tidligere topembedsmand peger på et muligt svar: Som en småstat føler danskerne ikke, at de har indflydelse, og derfor er vi også ansvarsfri. Det vigtigste er, at vi kan dyrke en helterolle for os selv og nationen. Den manglende refleksion er katastrofal, påpeger Jørgen Dragsdahl. […]

Danmark har ”tabt” sine seneste tre krige – og den danske indsats har ”forværret tilstandene”, erklærede han. Tragedien i Syrien er desuden ”en direkte følge” af krigene i Afghanistan, Irak og Libyen. Trods grundige studier og deltagelse i beslutningsprocesserne bag lukkede døre kunne han imidlertid ikke besvare spørgsmålet: Hvorfor denne krigsdeltagelse?

Mellem mysterierne er: Hvordan kunne Danmark helt ubesværet rykke direkte fra en tabt krig i Irak til udvidet engagement i Afghanistan? I de store lande var nederlaget erkendt, men det påvirkede ikke danskerne.

Den tidligere topembedsmands bedste bud: ”Som småstat påtager vi os ikke et ansvar for krigenes mål og midler – og slet ikke for resultaterne”. […]

Hvorfor er danskerne ligeglade? Hvorfor kontrollerer Folketinget ikke krigene? Louise Riis Andersen, som har en fortid i udenrigsministeriet, pegede på, at embedsmændene, der teoretisk set har mest viden i forbindelse med krigene, som politikerne ikke vil beskæftige sig med, har udviklet et nyt begreb ”politisk ubekvem viden”. […]

Er Danmarks sikkerhed så blevet styrket ved at svække international terrorisme og islamisk fundamentalisme? Nej, ”tværtimod”, konkluderer Lidegaard. I alle tre indsatslande er befolkningen i dag overladt til klanmilitser, og der er ikke skabt levedygtige samfund. Läs artikel

Personalfrågan akilleshäl för ett starkare försvar, Lars Fresker, svd.se

Den politiska majoriteten i Sveriges riksdag verkar faktiskt ha insett behovet av en förstärkt Försvarsmakt. Förhoppningsvis även med insikten om att detta också kommer att kosta pengar. Men för att lyckas med föresatsen om en återtagen försvarsförmåga värd namnet måste den i alla avseenden mest grundläggande frågan – försvarets personalförsörjning – adresseras på ett mer genomtänkt sätt.

Helt enkelt, vilka ska göra jobbet? […]

Den återaktiverade värnplikten är i grunden bra. Ett litet land som Sverige kan inte enbart med hjälp av frivilligheten bemanna en Försvarsmakt av sådan numerär som krävs för ett effektivt nationellt försvar. Samtidigt kommer de unga kvinnor och män som nu kallas in för att genomföra värnplikten att bidra till att öka rekryteringsbasen.

Men det går inte att bortse från att värnplikten också medför många utmaningar. Under de senaste åren har det ställts höga krav på yrkesmilitären i fråga om beredskap och tillgänglighet. När nu detta ska kombineras med att man även i betydligt högre utsträckning ska ägna sig åt utbildning och uppbyggnad av en större krigsorganisation kommer den modesta bristen på 170 yrkesofficerare i ett helt annat perspektiv. Och då talar vi om en organisation som redan innan värnplikten återaktiverades har gått på knäna de senaste åren. Läs ledaren

European powers say nearing plan to save Iran nuclear pact, reuters.com

Western envoys said Britain, Germany and France were nearing a package to put to Donald Trump to try and persuade him to save the Iran nuclear agreement, even as Tehran poured more scorn on the U.S. president, dismissing him as a “tradesman”. […]

Western envoys told Reuters on Wednesday that three months of meetings behind closed doors were culminating in a package of separate measures that could be taken against Iran in the hope they would satisfy Trump while keeping the nuclear deal intact. […]

Unlike Trump – who again condemned the agreement on Tuesday – Britain, France and Germany do not want to renegotiate the complex nuclear accord. Instead they are trying to draw up separate measures agreed between Europe and the United States that aim to address areas not dealt with by the nuclear accord, mainly on Tehran’s support for Syrian President Bashar al-Assad and to contain Iran’s ballistic missiles programme.

That could include new European Union sanctions on Iran, diplomats told Reuters. Läs artikel

Tal vid opinionsmöte Sergels torg Stockholm om angreppet mot Syrien 14 april , 28 april 2018, Erik Göthe

För en vecka sedan skrev dominerande massmedier att minst 70 personer dog, många av dem barn, i en misstänkt kemgasattack i syriska Douma den 7 april. Den som de misstänkte var som vanligt Bashar al Assad, Syriens president.

 Detta är rent sakligt sett underligt, eftersom det tidigare kommit fram att de så kallade Vita Hjälmarna som finansieras av Storbritannien hade regisserat liknande helt påhittade incidenter och via youtube spridit liknande anklagelser mot Syriens regering om kemgasattacker.

 Även om ett påstående kommer från en ökänd organisation som Vita Hjälmarna, bör det förstås undersökas och bekräftas eller vederläggas. Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) i Haag fick uppgiften att undersöka om det skett en attack i Douma med kemiska stridsmedel.

Läs mer

Kommendören för försvarsmakten på nationella veterandagen i Finlandia-huset 27.4.2018, puolustusvoimat.fi

Även i dag upplever vårt folk att vårt fosterland i högsta grad är värt att försvara. Det framgår av vårt folks starka försvarsvilja, som vår allmänna värnplikt skapar en stabil grund för.

Den allmänna värnplikten har en central betydelse för Finlands militära försvar. Den har visat sig vara ett effektivt sätt att upprätthålla både den fredstida och den krigstida försvarsförmågan. Kärnan i de krigstida trupperna utgörs av yrkessoldater, men försvaret av Finland i undantagsförhållanden bygger på den reserv som produceras genom värnplikten. De värnpliktigas andel av våra krigstida trupper som består av 280 000 soldater är över 90 procent.

Vårt värnpliktssystem fungerar bra. Vi kan med hjälp av det producera och upprätthålla de krigstida trupper som behövs för försvaret av hela Finland. Den allmänna värnplikten har även en stark ställning bland finländarna. Fyra femtedelar av folket stöder det nuvarande försvarssystemet, som grundar sig på allmän värnplikt för män och som kompletteras av kvinnor som gjort frivillig militärtjänst. Läs  talet

Hejda fiktiv debatt, Per Blomquist, kkrva.se

Under rubriken ”Filtrera bort ubåtarna Filter” skriver majoren och doktoranden i psykologi David Bergman (DB) på försvarsbloggen den 13 april en starkt kritisk artikel om chefredaktören Mattias Göranssons (MG) klargörande artiklar som vänder sig mot svensk ubåtsjuka som inträffade långt innan den ryska ubåten U 137 gick på grund utanför Karlskrona en höstkväll 1981 och än värre därefter.

Major Bergman har ett nedsättande sätt att uttrycka sig på. Och det inte bara mot MG utan också mot kollegan överstelöjtnant Sune Thomsson. Båda har lagt ned åtskillig tid och kraft för att söka sanningen i en för Sveriges säkerhet synnerligen viktig fråga. Som försvarsvän framförde jag genast ett tack för ett skickligt och förtroendegivande arbete. Jag hoppas verkligen att Filter fortsätter sin skickliga undersökande journalistik inom det säkerhetspolitiska området och inte minst rörande försvarspolitiska händelser i Östersjöområdet. Läs artikel

Margot Wallström om toppmötet mellan Nord- och Sydkorea, regeringen.se

Dagens toppmöte mellan Moon Jae-In och Kim Jong-Un har resulterat i välkomna löften om fred och nedrustning. Båda parter förtjänar beröm för denna utveckling.

Mötet visar på vikten av dialog framför konflikt. Förhoppningsvis kan dagens överenskommelse vara ett steg mot Nordkoreas avskaffande av sitt kärnvapen och robotprogram och till regional säkerhet och samarbete.

Ännu återstår mycket arbete. Sverige kommer att fortsätta sitt diplomatiska stöd för att finna en fredlig och varaktig lösning av konflikten på den koreanska halvön. Läs pressmeddelande