Jens Stoltenberg: Politiska orosmoln kan splittra Nato, svt.se

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg varnar för att splittringen mellan Donald Trumps USA och de europeiska Nato-länderna kan få allvarliga konsekvenser för det transatlantiska samarbetet.[…]

Jens Stoltenberg menar att det inte finns någon garanti för att Nato-samarbetet kommer att bestå och vädjar nu till USA och de europeiska Nato-länderna att lyfta sina blickar och se till behovet av enighet i en kritisk tid.

”Vi står inför det mest oförutsägbara säkerhetsläget i vår generation: internationell terror, utvecklingen av massförstörelsevapen, cyberattacker och ett Ryssland som har gjort ingripanden i grannländer och försöker blanda sig i våra inhemska angelägenheter.” skriver han till The Guardian. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/jens-stoltenberg-politiska-orosmoln-kan-splittra-nato-svt-se/
RSS

Välbesökt under garnisonens dag i Göteborg, forsvarsmakten.se

Möt Försvarsmakten i Göteborg och se hur vi säkrar fred och frihet, både på land och till sjöss – så att du kan fortsätta simma lugnt. Så löd budskapet när Göteborgs garnison bjöd in till garnisonens dag. Och det blev en lyckad tillställning då runt 30 000 personer kom på besök.[…]

Några som också fanns på plats och visade sin verksamhet var Säkerhetskompani sjö, Bevakningsbåtskompaniet, Hemvärnets musikkår Borås, Traditionsföreningar, Soldathemmet, Elfsborgsgruppen och Hemvärnet. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/valbesokt-under-garnisonens-dag-i-goteborg-forsvarsmakten-se/
RSS

President Sauli Niinistös inledande anförande vid Gullrandadiskussionerna den 17 juni 2018, presidentti.fi

[…] Vi har samlats här varje år i juni sedan 2013 för att diskutera aktuella frågor i utrikes- och säkerhetspolitiken. När vi ser tillbaka visar det sig att fem år är en mycket lång tid i internationell politik. Förändringen i den globala bilden har varit rätt så dramatisk. Och tyvärr har förändringen i regel inte varit till det bättre.

Den regelbaserade internationella ordningen har tydligt varit ett offer för denna förändring. Vi verkar glida in i en värld där enskilda ledare med kraft kör över permanenta institutioner, där ensidig makt talar högre än multilaterala avtal och gemensamma normer och värderingar.

Detta är en mycket allvarlig situation. Vi måste stanna upp och fråga oss själva: vad står på spel? I klarspråk betyder frånvaro av ordning oordning, eller till och med kaos. Frånvaron av regler betyder inga regler alls. Eller någon annans regler, regler dikterade utan vårt samtycke.

För en vecka sedan fick vi se väldigt olika bilder från två samtida möten: G7 i Kanada och Shanghai-samarbetsorganisationen i Kina. Den ena förmedlade bilder av splittring, de andra av enighet.

De konkreta resultaten kan berätta en annan historia, men intrycken är av betydelse i dagens värld. Om västvärlden ses som svag och oenhetlig är det mycket svårare att försvara den ordning vi har skapat och de värden som denna ordning representerar. De som gjorde upp reglerna i går kan vara de som får ta emot regler i morgon. Läs talet

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/president-sauli-niinistos-inledande-anforande-vid-gullrandadiskussionerna-den-17-juni-2018-presidentti-fi/
RSS

Et spørsmål du ikke får svar på, aldrimer.no

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil ikke garantere at USA ikke gjennomfører operative tokt med P-8-fly fra Andøya, mens han tidligere har slått fast at den amerikanske marinen US Navy bare er i Norge for å trene og øve. […]

– Du har flere ganger sagt at US Navy er her på øvelse. De er her med et historisk stort detasjement: Fire overvåkingsfly med teknisk personell. Kan du garantere at de kun øver og ikke driver operative oppgaver og samler inn data – og dermed utfører oppgaver det norske Forsvaret skulle ivaretatt?

– Det er jo et spørsmål du ikke får svar på. Det jeg kan si er at vi er tydelige på hva som er det norske oppdraget i nord. Vi skal fly lengst nord og vi skal fly lengst øst, det oppdraget utfører vi, svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Hvis det er en øvelse, hvorfor flyr amerikanerne tokt nattestid? Og hvorfor flyr de når norske Orion står på bakken? En viktig del av øvelser er jo samtrening, forutsatt at det er trening som pågår, og ikke operative oppdrag?

– Det er også et spørsmål du ikke får svar på. Hvordan øvingsledelsen legger opp aktiviteten, er ikke noe jeg har noe med å gjøre, svarer Bakke-Jensen. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/et-sporsmal-du-ikke-far-svar-pa-aldrimer-no/
RSS

Et land som synker, dagbladet.no

John O. Egeland

Regjeringen har med stivt smil erklært at amerikanske marinestyrker kan øve og trene i Norge i ytterligere fem år, og at aktiviteten skal utvides. Antall soldater skal økes fra 330 til 700. Mens marinekorpset tidligere bare var stasjonert på Værnes i Trøndelag, skal det nå også rykke inn på Setermoen i indre Troms der den norske hæren har sitt tyngdepunkt. Samtidig er fem amerikanske overvåkingsfly av typen P-8 Poseidon på plass på Andøya flystasjon. US Navy bistår Norge i overvåkingen av russisk ubåtaktivitet i nordområdene etter at den norske kapasiteten ble svekket, bl.a. som følge av vedtaket om å nedlegge Andøya flystasjon. Det pågår også forhandlinger om at det amerikanske luftforsvaret skal etablere Rygge i Østfold som en framskutt operasjonsbase for kampfly. Til sammen vil det gi USA tre kraftfulle militære støttepunkter på norsk jord. […]

En annen kritiker er Norges tidligere NATO-ambassadør Kai Eide. I et innlegg på Facebook skriver Eide at regjeringen gjør Norge «mer avhengig av amerikanske styrker i en tid hvor amerikansk politikk er mer uforutsigbar enn noen gang og presidenten behandler venner og allierte på en måte vi aldri har opplevd». Eide mener vi både må styrke landforsvaret etter mange års forsømmelse og blåse liv i dialogen med Moskva. […]

I en slik verden er det dristig av regjeringen å gjøre Norge enda mer ensidig avhengig av USA i forsvars- og sikkerhetspolitikken. En lang rekke eksperter har pekt på faren for konflikter eller situasjoner med press der USA eller NATO ikke kan eller vil komme Norge til unnsetning. Da vil et forsvar med store hull i sine kapasiteter ha liten verdi. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/et-land-som-synker-dagbladet-no/
RSS

Trumps utrikespolitik saknar inte föregångare, amerikaanalys.se

Erik Åsard

[…] Faktum är att flera av huvudingredienserna i ”Trumplinjen” inte heller är nya. Peter Beinart påpekar i en tänkvärd artikel att mycket av vad Trump står för också karaktäriserade 1920-talets republikanska presidenter som Warren Harding, Calvin Coolidge och Herbert Hoover. De var mindre bombastiska och personfixerade, men liksom Trump tog de avstånd från bindande internationella fördrag och allianser och avvisade förslag om att USA skulle bidra till en säkrare värld genom ekonomiskt stöd till behövande länder. ”[W]hat links Trump and the conservative presidents of the 1920s is their view of all foreign governments, regardless of ideology, as alien and predatory, and their desire not to bind America to any of them”, skriver Beinart. Det är ingen tillfällighet att Ku Klux Klan nådde en toppnivå medlemsmässigt under 1920-talet, och att immigrationen kraftigt minskade efter ett kongressbeslut 1924.

Så sent som 1949 röstade senatens ledande republikan Robert Taft emot bildandet av NATO eftersom det förband USA att ingripa militärt om ett allierat land angreps. Taft var också emot Marshallhjälpen, som han fruktade skulle medföra höjda inhemska skatter. Isolationismen förenades med en uttalad protektionism, en hållning som republikanerna hade haft ända sedan 1800-talet. Det var först under det kalla kriget på 1950-talet, då kampen mot Sovjetkommunismen stod högst på dagordningen, som GOP svängde och blev ett tydligt frihandelsparti. Det har Trump nu i grunden ändrat, utan nämnvärt motstånd från de timida partivännerna i kongressen. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/trumps-utrikespolitik-saknar-inte-foregangare-amerikaanalys-se/
RSS

Olika bud om medelräckviddigt luftvärnssystem

Utgivarna

Carl Bildt har riktat stark kritik mot regeringens beslut att anskaffa det amerikanska Patriotsystemet, utvecklat av Raytheon. Han liksom många andra kritiker menar att Patriot inte lever upp till dagens krav och att radarn är för begränsad (120 grader mot konkurrerande systems 360 grader). Bildt pekar på att Tyskland ser ut att välja systemet MEADS som utvecklats av ett konsortium av europeiska företag och Lockheed Martin. Tyskland tog redan 2015 ett inriktningsbeslut att MEADS skall vara plattformen för det framtida medelräckviddiga luftvärnet och ersätta Patriot som togs i bruk 1980.

För en utomstående är det förstås inte möjligt att bedöma vilket som är bäst.

Det finns uppgifter om att Patriot kan uppgraderas till 360 grader radar, medan MEADS uppges ha en bit kvar i utvecklingen, även om konceptet testats godkänt sedan ett par år. Med två års försening skulle MEADS kunna levereras tidigast i slutet av 2018.

Var systemen skall placeras kommer troligen att avgöras av Nato Defense Planning Process som redan identifierat utplacering av 20 korthållsbatterier i Tyskland.

Vi har tidigare noterat  hur Nato styr medlemsländernas försvar för att passa in i en överordnad strategi snarare än vad som vore bäst för ett nationellt försvar, och därför kan även placering av ett framtida tyskt långräckviddigt luftvärn komma att bestämmas av Nato.

 

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/olika-bud-om-medelrackviddigt-luftvarnssystem/
RSS

Moderatledaren Ulf Kristersson ”Vi har ägnat för lite tid åt försvaret i 20 år”, svd.se

“Dramatiska konsekvenser” i form av nedskärningar i verksamheten väntar om Försvarsmakten inte tillföras mer pengar. Det anser Moderaterna som presenterat en rapport med förslag om hur försvarets förmåga ska förstärkas. […]

Avgörande nu är långsiktiga ekonomiska satsningar för att åstadkomma en långsiktig försvarsuppbyggnad. Konkret vill Moderaterna nu förstärka samtliga tre försvarsgrenar:

  • Armén ska tillföras en tredje brigad i Skåne, inledningsvis måste de två redan existerande ha full förmåga. Artilleriet förstärks genom att samtliga 48 Archerpjäser utnyttjas. Stridsvagnar och stridsfordon ska renoveras.
  • Marinen ska påbörja införskaffningen av nästa generations ytstridsfartyg. Antalet ubåtar ska öka från dagens fyra till sju.
  • Flygvapnet ska förstärkas genom att C/D-versionen av Gripen bibehålls även när den nya E-versionen introduceras.

Partiet vill också ge Hemvärnet ökad status som en egen försvarsgren, där 25 000 befattningar är fyllda, på sikt 30 000. Dessutom öka antalet värnpliktiga och satsa mer på cyberförmåga inklusive värnpliktsutbildning och ett “digitalt hemvärn”. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/moderatledaren-ulf-kristersson-vi-har-agnat-for-lite-tid-at-forsvaret-i-20-ar-svd-se/
RSS

Carl Bildt dömer ut Patriotaffären, Dagens Industri

“Tyskland satsar nu på nytt system för 360 graders prestanda för att ersätta sina Patriotsystem. Borde Sverige också Sverige titta på”. Så twittrade Bildt i tisdags i förra veckan efter nyheten att Tyskland slutför förhandlingarna om ett nytt luftvärn MEADS.

Han trycker alltså på en svag punkt hos Partiot som måste riktas mot målet och har en radar som bara täcker 120 grader. MEADS/SAMP/T, David´s Sling och andra moderna medelräckviddiga luftvärnssystem har en radar som täcker 360 grader. Missilen behöver heller inte riktas mot målet utan avfyras rakt upp i luften. Detta innebär att en och samma robotlavett kan skjuta ned fler samtidigt inkommande mål från alla riktningar. […]

Carl Bildt är  känd för sin integritet och hans twittrande om Patriot utmanar nu såväl Vita Huset som den amerikanska vapenjätten Raytheon. Han är det enda tunga namnet i svensk politik som vågar ifrågasätta Patriotaffären. Han utmanar samtidigt partilinjen. Moderaterna har ställt sig bakom försvarsminister Peter Hultqvist i valet av Patriot trots att affären fullt genomförd kommer att kosta cirka 28 miljarder kronor i inköpspris. (Från Dagens Industri 19 juni)

 

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/carl-bildt-domer-ut-patriotaffaren-dagens-industri/
RSS

Nato-anpassat eller nationellt försvar

Lars-Gunnar Liljestrand

Norges statsminister Erna Solberg har hållit sitt viktigaste säkerhetspolitiska linjetal, den 6 juni, men inte som kunde förväntas i Stortinget, utan i Whitehall i London. Solberg underströk betydelsen av Norges medlemskap i Nato och den transatlantiska länken till USA som avgörande för landets säkerhet och pekade ut Ryssland som ett ökande hot i regionen runt Nordnorge, även om hon inte ansåg att det fanns någon direkt risk för angrepp.

Hon menade att det är nödvändigt för Norge (och de andra medlemsstaterna i Nato) att anpassa sin militär till Natos behov. Natos medlemmar måste vara överens om vad man skall leverera i form av militär kapacitet, och hon exemplifierar med hur Norge skall sätta upp ett Nato-anpassat försvar baserat på flyg och maritima styrkor utifrån alliansens behov:

Läs merNato-anpassat eller nationellt försvar

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nato-anpassat-eller-nationellt-forsvar/
RSS

President Sauli Niinistö från Gullrandasamtalen, svenska.yle.fi

Presidenten sade att han är bekymrad över den utveckling där enstaka starka länder strävar efter att sinsemellan komma överens om frågor som även gäller andra länder. Det är i de små ländernas intresse att alla respekterar internationella avtal och institutioner. Därför är den pågående utvecklingen bekymmersam, konstaterade Niinistö.

– Exempelvis har FN:s säkerhetsråd inte lyckats fatta enhälliga beslut på länge.

Han sade också att EU är för svagt.

– Vi förklarar ofta det här med att det finns motstridiga intressen. Jag frågar mig om världen har utvecklats i en sådan riktning att styrka är det enda som respekteras. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/president-sauli-niinisto-fran-gullrandasamtalen-svenska-yle-fi/
RSS

Omfattende og betenkelig omlegging av norsk sikkerhetspolitikk, resett.no

Øystein Steiro Sr

De to regjeringsbærende partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, har siden Forsvarsreform 2000 iverksatt en gjennomgripende omlegging av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. […]

Den mest dramatiske endringen er at den nasjonale forsvarsevnen nå er så godt som avviklet. Mens NATO tidligere kom i tillegg til vår evne til å forsvare oss selv, er forsvaret av Norge nå i det store og hele overlatt til USA som står for 72% av utgiftene i NATO.

Den andre pilaren i norsk sikkerhetspolitikk, de selvpålagte restriksjonene som ble innført av Gerhardsen-regjeringen ved NATO-medlemskapet i 1949 for å berolige russerne i tillegg til å avskrekke dem, er i ferd med å bli satt til side, eller i det minste bli sterkt uthulet.[…]

Den amerikanske militære støtten til Norge er ikke drevet av filantropi og ønsket om at amerikanske skattebetalere skal betale for et forsvar av Norge som den norske regjeringen ikke ønsker å betale for selv. USA har 170.000 mannskaper stasjonert i mer enn 150 land omkring i verden. Det amerikanske engasjementet i Norge er drevet av amerikanske sikkerhetsinteresser.

Pentagon betrakter Norge som USAs fremskutte forsvarsperimeter. Norge er et egnet oppmarsjområde i tilfelle en konvensjonell opprustning mellom stormaktene i Baltikum eller det europeiske krigsteater. Og norsk territorium representerer en effektiv plattform for å ha kontroll med den russiske andreslagsflåten på Kola-halvøya i tilfelle frykt for kjernefysisk eskalering. […]

I tilfelle en eskalering er det også klart at det vil være amerikanske militære myndigheter som vil ta kommandoen over bruken av egne og allierte, inklusive norske styrker på norsk territorium og i våre nærområder. Det vil ikke være den norske regjeringen som vil bestemme hvordan, hvor og i hvilket omfang styrkene skal anvendes. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/omfattende-og-betenkelig-omlegging-av-norsk-sikkerhetspolitikk-resett-no/
RSS