Peter Hultqvist svar på fråga om Sveriges militära insats i Afghanistan, riksdagen.se

Björn Söder har frågat mig om jag avser ta initiativ till att avveckla den svenska insatsen inom RSM. Alexandra Anstrell har frågat mig hur det amerikanska tillbakadragandet påverkar den svenska insatsen i Afghanistan. Jag besvarar frågorna samlat.

Grundläggande för den Nato-ledda internationella militära närvaron i Afghanistan har varit att vi gick in tillsammans, genomför justeringar tillsammans och drar oss ur tillsammans. Att Natos militära insats RSM ska avslutas är något som såväl Sverige som övriga bidragsländer haft beredskap för. Tillbakadragandet av den militära insatsen kommer nu att inledas och all personal ingående i insatsen förväntas ha lämnat Afghanistan inom några månader. Tidpunkt och former för avvecklingen av det svenska militära bidraget kommer att ses över av Försvarsmakten, i nära dialog med Nato, USA och övriga partnerländer, med syftet att avvecklingen sker på ett ordnat sätt. Läs  protokollet