Trident Juncture – olika syn i Finland och Sverige

Den nyss avslutade övningen Trident Juncture 18 har kommenterats officiellt från både finsk och svensk sida.

En tydlig skillnad framgår mellan länderna i vad man anser vara viktigt för deltagandet.

Försvarsminister Peter Hultqvist lyfte tidigt fram solidaritetsförklaringen som första motiv men har inte närmare kommenterat att Trident Juncture är en Nato-övning som bygger på artikel 5 i Nato-fördraget. Den 23 september skriver han i Svenska Dagbladet om svensk medverkan:

Läs merTrident Juncture – olika syn i Finland och Sverige

Motion av Vänsterpartiet om fortsatt svensk trupp i Afghanistan, riksdagen.se

[…] Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan. […]

En oberoende kommission bör därför tillsättas med uppdrag att ta fram en vitbok om den samlade svenska insatsen i Afghanistan 2002-2019. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna. Läs motionen

 

Motion av Liberalerna om fortsatt svensk trupp i Afghanistan, riksdagen.se

[…] Liberalerna menar att detta bör gälla även andra svenska insatser, inklusive den inom ramen för RSM i Afghanistan. De svenska internationella insatserna bör utvärderas och löpande analyseras. En väl genomförd analys kan ge viktiga lärdomar inför framtida engagemang när det exempelvis gäller styrning, civil-militär samverkan, samverkan med mottagarlandets myndigheter, effekter för svensk kompetens och förmåga samt resultat på samhällelig nivå i mottagarlandet. En förutsättning för att kunna genomföra en utvärdering är att konkreta, uppföljningsbara mål formulerats för den svenska insatsen. Liberalerna gör bedömningen att inte heller de mål som anges i denna proposition är tillräckliga för detta ändamål. […]

Det är därför rimligt att regeringen uttalar att bidraget till RSM ska ses som en del av en gradvis avveckling av det svenska militära engagemanget i Afghanistan. Läs motionen

Finländska trupperna återvänder från Trident Juncture 18 under veckoslutet, puolustusvoimat.fi

Manövern Trident Juncture 18 avslutas för truppernas del på onsdag 7.11. Från Finland medverkade sammanlagt 600 soldater, varav omkring 300 var beväringar. Trupperna återvänder till sina hemgarnisoner senast under veckoslutet.[…]

Utvecklingen av det nationella försvaret är utgångspunkten för Försvarsmaktens medverkan i internationella övningar. Övningarna bör vara krävande för att det ska löna sig att delta i dem. Utomlands åker man för att bekräfta den egna förmågan samt för att öva helheter som man på hemmaplan inte kan öva i någon större grad eller inte alls. Trident Juncture 18 har gett finländarna en bild över på vilket sätt Nato kan komma att agera i ett krisläge.[…]

Under senare år har beredskapen över lag blivit en viktig del av beväringsutbildningen. Övningen har visat att beväringsutbildningen producerar goda grundfärdigheter och tillräcklig förmåga att verka förutom i hemlandet också i förhållanden som avviker från vad man är van vid.[…]

“Trident Juncture 18 var för oss en lyckad manöver och den innehöll många krävande uppdrag. Den har speciellt visat att den finska beväringsutbildningen ger goda färdigheter att verka i krävande förhållanden tillsammans med olika samarbetsparter. Verksamheten som del av en stor internationell landstigningsavdelning har övat övningsstyrkans förmåga och verkställighetsförmåga allt från stabsofficer till enskild kustjägare”, berättar ATU-styrkans kommendör Sami Jaakkola från Nylands brigad. Läs artikel

France’s Macron pushes for ‘true European army’, bbc.com

French President Emmanuel Macron has warned that Europeans cannot be protected without a “true, European army”, as he marks the centenary of the World War One Armistice.[…]

President Macron has already warned that Europeans can no longer rely on the US to defend them, and he revived the theme on Tuesday, in response to President Donald Trump’s decision to pull out of a 1987 nuclear treaty with Russia, banning medium-range ground-launched missiles.

“We have to protect ourselves with respect to China, Russia and even the United States of America,” he told French radio station Europe 1.

“Who is the main victim? Europe and its security. I want to build a real security dialogue with Russia, which is a country I respect, a European country – but we must have a Europe that can defend itself on its own without relying only on the United States.”Läs artikel

Hultqvist om försvarets budgethål: Haft det på känn, sverigesradio.se

Försvarsmakten följer inte regelverket för hur statliga investeringar ska budgeteras, enligt en rapport från Ekonomistyrningsverket. Enligt rapporten behöver försvarsbudgeten höjas med 24 miljarder kronor mer än vad försvaret begärt om ekonomin ska gå ihop fram till 2025.

– Jag är inte förvånad över att man kommer fram till den här typen av slutsatser. Jag har haft på känn att det finns den här typen av problematik, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsmakten har redan begärt 64 miljarder mer fram till 2025 men det behövs alltså ytterligare 24 miljarder enligt ESV. Orsaken är att Försvarsmakten planerar in köp av för mycket utrustning och för omfattande underhåll i sitt budgetunderlag. Läs artikel

SD -motion med anledning av proposition om Fortsatt svenskt deltagande i Natos Resolute Support Mission i Afghanistan, data.riksdagen.se

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avslå förslaget om ett svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) och tillkännager detta för regeringen.[…]

Även om Försvarsmakten utfört en föredömlig insats måste emellertid en bortre gräns sättas för det svenska engagemanget i Afghanistan. Sverige har deltagit i militära insatser i Afghanistan sedan 2002 och Sverigedemokraterna menar att det nu är dags för Sverige att avsluta sitt militära engagemang i landet och överlåta ansvaret till andra aktörer. Läs motionen

The Guardian view on Iran sanctions: not upholding the rules, but overturning them,

Current US policy has the clear goal of regime change. Europe must stand firm. […]

Tellingly, the administration has shifted its rhetorical justification to a laundry list of more general foreign policy demands which it knows Tehran will not and cannot agree to, however desirable some of those measures might be. Its stated aim of a better treaty does not deserve to be taken seriously. Lord Lamont, the UK’s trade envoy to Iran, says bluntly that the sanctions are aimed at regime change, whatever the US denials. Läs artikel

 

Erdogan: US sanctions on Iran wrong, aimed to unbalance world, aljazeera.com

Turkish president rejects reimposition of economic sanctions against Iran, saying they are wrong and unfair.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has slammed the new US economic sanctions on Iran, saying that Turkey will not abide as they are aimed at unbalancing the world.

“US sanctions on Iran are wrong. For us, they are steps aimed at unbalancing the world; we don’t want to live in an imperialist world,” Erdogan told reporters on Tuesday after addressing ruling party MPs at the parliament in the capital, Ankara. Läs artikel

Trident Juncture bäddar för kommande beredskap, forsvarsmakten.se

[…] Under Trident Juncture (TRJE) utsätts Norge för ett angrepp och Nato kommer till undsättning. Även Sverige deltar genom svenska solidaritetsförklaringen, som bland annat säger att vi ska kunna ”ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt” om ett EU-land eller nordiskt land drabbas av en katastrof eller ett angrepp.[…]

Regeringen har beslutat att Sverige, från 2019, ska ställa de två korvetterna i beredskap för två snabbinsatstyrkor, en inom Nato Response Force (NRF) och en inom ett brittisklett initiativ, Joint Expeditionary Force (JEF). Syftet med JEF är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Beslut om svenskt deltagande i en insats med förband eller förmågor fattas av regeringen. Läs pressmeddelande

President Sauli Niinistös tal vid öppnandet av den 227:e försvarskursen den 5 november 2018, .president.fi

[…] Det är det här det är fråga om i Finlands aktiva stabilitetspolitik som berör var och en av de fyra pelarna i vår säkerhet. Vårt nationella försvar, vårt samarbetsnätverk i väst, våra relationer till Ryssland och den internationella regelbaserade ordningen – var och en av de fyra pelarna måste vi ha omsorg om.

Varje enskild pelare skulle i sig vara värd en egen argumentering. Vårt eget försvar som grundar sig på värnplikt utvecklas hela tiden. Vår försvarsmakt har redan nu god beredskap och medborgarnas försvarsvilja är den högsta i Europa. De förestående stora upphandlingarna stärker vår försvarskapacitet ytterligare. Detta har två viktiga effekter på vår säkerhet: samtidigt som vi upprätthåller en hög tröskel mot eventuella inkräktare blir vi en allt viktigare partner.

I vår relation till Ryssland håller vi strängt fast vid den gemensamma europeiska linjen om sanktioner, en linje vi själva har varit med och beslutat om. Samtidigt är det viktigt för oss att föra en tydlig och smidig dialog med Ryssland i frågor som gäller såväl vårt grannförhållande som internationell säkerhet. Denna dialog har fungerat väl.

Vi arbetar kontinuerligt för en regelbaserad ordning dels på etablerade internationella forum, dels genom att erbjuda våra goda tjänster och innovativa lösningar för att främja en dialog. Mänsklighetens stora ödesfrågor kräver globala svar. Utan dem rubbas vår säkerhet. Som exempel kan vi ta klimatförändringen. Att värna om vår planet är också ett slag av försvar.[…]

Finlands och Sveriges täta partnerskap med Nato är för oss en värdefull del av vårt internationella samarbete. Detta inbegriper såväl politisk dialog som deltagande i gemensamma övningar. I fråga om övningsverksamhet tycks det största allmänna intresset väckas av fysiska övningar, såsom Trident Juncture som för närvarande pågår i Norge. Det är också nyttigt att våra trupper deltar i dem för att utveckla sina praktiska färdigheter och kompatibiliteten. På samma gång övar vi oss att lämna och ta emot internationellt bistånd i enlighet med vår nya lagstiftning. Men jag poängterar att det är uttryckligen fråga om en fältövning för att träna den militära kapaciteten, och att man av detta inte ska dra några säkerhetspolitiska slutsatser.

[…]Trots vårt täta partnerskap finns det dock gränser, för båda parter. Vi är inte medlemmar i Nato. Vi agerar vid övningarna precis såsom vi skulle handla i verkligheten. Vi deltar alltså inte i beslutsfattandet enligt artikel 5 i Natos stadga eller genomförandet av det. I enlighet med riksdagens ståndpunkt bevakar vi vårt eget territorium och vi låter inte andra använda det för fientliga ändamål mot tredje parter. Hit får ingen komma utan att vara bjuden. Läs talet

 

Fortsatt svensk trupp i Irak

Lars-Gunnar Liljestrand

Regeringen lade fram en proposition till riksdagen den 18 oktober om fortsatt svensk trupp i Irak.

Liksom tidigare år vill regeringen ha godkännande om en väpnad styrka bestående av högst 70 personer ”till förfogande på plats i Irak till och med den 31 december 2019”. Insatsen kan som mest omfatta 220 man för en eventuell evakuerings- och förstärkningsstyrka.

Det finns inget mandat från FN:s säkerhetsråd för styrkan. Regeringen hänvisar som tidigare till inbjudan från Iraks regering, vilket har kommenterats på denna sajt.

Läs merFortsatt svensk trupp i Irak