Ökade försvarskontakter och obefintliga SÄPO-rapporter, Lars-Gunnar Liljestrand

I Svenska Dagbladet har man kunnat läsa två artiklar som på olika sätt tar upp svensk alliansfrihet och Nato-medlemskap. Tomas Augustsson (29/6) skriver balanserat om hur beroende det svenska försvaret är av amerikansk teknik och att detta varit ett faktum sedan decennier tillbaka. Augustsson tonar ner den värsta hysterin hos förespråkarna för Nato-medlemskap med det nyktra konstaterandet: ”Så ska man döma av de nuvarande signalerna kommer den svenska försvarskopplingen till USA att öka, alldeles oavsett om vi är med i Nato eller inte.”

Läs mer

Efterlyses: En debatt med sans, Anders Björnsson

Edward Snowden, årets mottagare av norska Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiets pris till försvar av yttrandefriheten, har av den brittiske journalisten Ed Lucas fördömts som en rysk spion. Denne herre – som har skrivit för ansedda brittiska tidningar som The Economist och The Independent – hade gärna själv sett till att Snowden hamnat i fängelse, uppger han. Ty Lucas är en trogen Rysslandshatare och Snowden politisk flykting i Ryssland. Ideologisk matematik!

Läs mer

Det ryska ”hotet”, Anders Björnsson

Är Ryssland en till Sverige fientligt sinnad nation, ett fiendeland? Så har det inte varit på över två hundra år. Under dessa två hundra år har Ryssland haft regimer som man har kunnat tycka illa om och som har varit mer eller mindre inställda på territoriell expansion. Idag styrs Ryssland mindre autokratiskt än någon gång under dessa två hundra år – den imperiella kollapsen kring 1990 markerar en otvetydig brytpunkt – möjligen med undantag för några parentesår mellan revolutionerna 1905 och 1917, då emellertid självhärskardömet fortfarande var gällande princip och den inrikespolitiska våldsutövningen terroriserade befolkningen. Putin är ingen tsar.

Läs mer

Skickligt men riskabelt av Hultqvist, Lars-Gunnar Liljestrand

Försvarsminister Peter Hultqvist har manövrerat skickligt för att hålla kraven på svenskt medlemskap i Nato borta.

Fempartiöverenskommelsen om försvaret gjorde att M, C och KD nu står bakom satsningen på försvaret under flera år framåt. De högljudda ropen från allianspartierna om en särskild Nato-utredning begravdes i en överenskommelse om allmän genomgång av Sveriges militära samverkan med andra stater inom såväl Nato som EU och FN liksom nordiskt försvarssamarbete.

Läs mer

Neutralitet – uppgång eller fall? Ingemar Folke

”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”, var Sveriges säkerhetspolitiska formel under det kalla krigets årtionden och ett tag därefter. Sedan fick neutraliteten och alliansfriheten omnämnas i diverse provisoriska formuleringar. Och i årets utrikespolitiska deklaration nämns varken alliansfriheten eller neutraliteten. I stället sägs så här:

Läs mer

Oberoende utredning granskar Natosamarbete, Stina Oscarson 24 juni

I dag sjösätts en partipolitiskt oberoende Natoutredning. Syftet är att göra en analys av hur ett värdlandssavtal med Nato och ett eventuellt medlemskap påverkar vår och Östersjöregionens säkerhet, vår relation till FN och vår möjlighet att bidra till en fredlig lösning av konflikter i omvärlden. Initiativtagare till arbetet är Stina Oscarson och Pierre Schori som i utredningen samverkar med Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, Lennart Uller och Linda Åkerström.

Läs mer

Studio Ett 23 juni, Sveriges syn på Ryssland. Diskussion mellan Sven Hirdman och Tomas Bertelman

Utskrift från programmet som går att höra på SR.

Fråga: Vad är det mest problematiska med Sven Hirdmans bild av Ryssland tycker du?

Bertelman: Vi försökte i vår artikel lyfta fram tre saker. Det första är att Sven är en flitig debattör och brukar alltid associeras med att ha varit ambassadör i Moskva. Eftersom det är andra som varit och att det finns andra tolkningar så ville vi markera det att han inte har monopol på sin tolkning av Ryssland.

Läs mer

Ovärdigt en demokratisk debatt, Sune Olofson

Flera har rest begreppet åsiktskorridor i den allmänna svenska debatten. Den gäller i hög grad när Nato kommer på tal. Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är starka förespråkare för svensk Nato-anslutning. Flera politiska partier är inne på samma linje och det är inte alldeles lätt att resa motbilder till den dominerande samlade plattformen.

Läs mer

Efter fyra månader, Anders Björnsson 21 juni

”Freden är målet som också är tillståndet. Utgångspunkten är nationen som också är syftet. Alltså: En fredlig värld av oberoende nationer. Där förtroende skapas mellan olikar och misstroende bemöts med samverkan. Och oberoendet måste värnas, om tvunget med våld.”

Så skrev jag i min dagbok midsommarveckan 2015, i ett försök att positionera mig själv. Och i ett försök att motivera mitt arbete med den här sajten.

Läs mer

Sven Hirdmans replik till Magnus Christiansson i tidskriften Respons

Magnus Christiansson har i RESPONS nr 2, maj 2015, recenserat antologin Bevara alliansfriheten – Nej till svenskt Nato-medlemskap, för vilken jag är en av redaktörerna och i vilken jag också har bidragit med ett längre kapitel. Det är utmärkt att Christiansson har uppmärksammat boken och att han, visserligen med kritisk underton, refererar flera av de argument, som författarna anför i boken.

Jag har dock invändningar mot Christianssons egen argumentation på några viktiga punkter.

Läs mer

Introduktion till artiklar av Brattberg ( SvD) och Helmerson (DN)

Vi hänvisar här till två politiska artiklar i Stockholmspressen samma dag (18/6). De företräder båda en annan syn på frågan om förhållandet mellan Sverige och Atlantpakten än utgivarna av denna sajt. Vår ambition med sajten är att uppfattningarna där ska brytas – sajten ska vara både en kunskaps- och en argumentbank. Vi strävar vidare efter att den ska bli ett debattforum. Att utgivarna ger sin egen inramning till materialet är en självklarhet.

Erik Brattbergs så kallade oped-artikel (Svenska Dagbladet) hävdar med viss emfas att medlemskapsmotståndarna framför synpunkter som sammanfaller med officiellt ryska. Vi anser inte att den invändningen bär särskilt långt. Brattberg, själv verksam vid en tankesmedja i USA, refererar till åsikter som har framförts från officiellt amerikanskt håll. Inte heller en sådan koppling väger tungt. Man bör i debatten inte tillskriva meningsmotståndarna dolda motiv eller insinuera att de företräder främmande intressen. Sådant har tyvärr förekommit.

Läs mer

Låt Östersjön förbli fredens hav! Mats Björkenfeldt recenserar ny bok

Erik Brattberg och Katarina Tracz är två svenskar nära knutna till förre amerikanske presidentkandidaten John McCains stiftelse, McCain Institute for International Leadership. Direktör för stiftelsen är Kurt Volker, tidigare USA:s Nato-ambassadör. Erik Brattberg skriver Svenska Dagbladet (18/6) att om Sverige skulle bli ”fullvärdig medlem i Nato skulle […] regional stabilitet främjas”. Några bevis för detta påstående anges dock inte. Samtidigt har Katarina Tracz, på förlaget Fri värld, låtit publicera boken Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön. Hon tackar inledningsvis Erik Brattberg samt Mats Johansson och Janerik Larsson, de två senare notoriska Nato-förespråkare i bland annat Svenska Dagbladet.

Läs mer