Från eget försvar till samverkan med andra

Ur broschyren Om kriget kommer (1961):

Sverige vill fred.

Vår förhoppning är att en avspänning mellan stormakterna skall vara möjlig och att världsfreden kan bevaras. Så länge de internationella motsättningarna finns, kvarstår dock hotet mot freden. Vårt land måste därför vara berett på att det värsta kan hända – att kriget kommer.

Vårt försvar syftar uteslutande till att bevara vår frihet och självständighet. Sveriges folk står enigt i föresatsen att värna landets oberoende och självständighet. Varje väpnat angrepp mot vår frihet skall mötas med beslutsamt motstånd. Det totala kriget kräver ett totalt försvar. Varje medborgare måste vara beredd att till det yttersta göra sin insats i det totala försvaret – inom krigsmakten, civilförsvaret, krigsproduktionen, folkförsörjningen, sjukvården, i hemmen. Läs broschyren

Ur broschyren Om kriget kommer (1989):

Vi vill alla att Sverige skall vara fritt och självständigt och att vi skall ha fred. Därför har vi inte något militärt samarbete med andra länder i fredstid. Om det blir krig skall vi vara neutrala och inte gå med på någondera sidan. Det är viktigt att andra länder tror på att vi vill och kan vara neutrala. Därför har vi ett bra försvar – ett totalförsvar, som består både av militärt och civilt försvar.

Ett sådant försvar måste vara så starkt och effektivt, att det inte löna sig för andra länder att angripa Sverige. På det sättet skyddar vi oss bäst mot krig. Läs broschyren

 

I ÖB:s skrift Försvarsmakten i fickformat (2016) handlar det om att förlita sig på andra stater:

Samarbete och samverkan med andra – internationellt och nationellt – ökar vår totala förmåga att verka avhållande mot angrepp. Tillsammans med andra länders försvarsmakter och organisationer genomför krigsförbanden därför övningar och militära operationer i Sverige och utomlands.

För att öka Sveriges totala försvarsförmåga stärks också våra samarbeten nationellt. Tillsammans med övriga totalförsvaret och det civila samhället ska vi stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner.

Försvarsmakten ska inte bara försvara Sveriges värden utan också spegla samhället. Det innebär att vi är en modern, jämställd och inkluderande organisation. Alla stridskrafter, förband, enskilda anställda och frivilliga måste verka tillsammans utifrån sina unika kompetenser för att öka vår totala förmåga och fullgöra vårt uppdrag. Läs broschyren