Strategival, Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift Nr 1 2010

Bengt Lönnbom generalmajor och Jan Wickbom överste 1. gr

[…] För att komma till rätta med rådande läge måste vi ta ställning till vilken av två olika militärstrategiska principer, offensiv respektive defensiv krigföring, vi ska välja. De insatsförband vi håller på att ta fram utformas för offensiv krigföring. Det valet har vi egentligen inte gjort själva. Det är i stället bestämt utgående från kravet att de smidigt ska kunna inordnas i internationella förband som tillämpar Nato:s offensiva principer, medel och metoder.[…]

Defensiv krigföring går i stora drag ut på att undvika att söka strid på motståndarens villkor d v s på plats, tid och i former där han kan dra full nytta av de övertag i någon eller några av variablerna teknik, utbildning och numerär som han, utgående från våra förhållanden, ofta torde ha. Defensivens grundidé är att så länge som möjligt kunna bjuda motstånd så att våra i eldkraft i regel underlägsna förband får tid
att verka. Tidens gång är för den defensive en tillgång men för motståndaren en black om foten. Ett utdraget krig gagnar honom inte.

Tiden är för den defensive ett aktivt medel för att vinna strategisk framgång. Defensiven är med detta synsätt inte i första hand ett medel för att ”vinna tid” för att senare kunna ta emot stöd från allierade eller på annat sätt utveckla större försvarseffekt vid en senare tidpunkt. Tidens gång är främst ett medel för att försvaga motståndaren och därigenom rubba hans vidare planer.[…]

Det samlande mottot för vårt uppträdande och de förutsättningar vi skapar för detta kan uttryckas med Sun Zis lakoniska formulering: Den skicklige försvararens fiende vet inte var han ska anfalla.[…]

Med hänsyn till de säkerhetspolitiska förutsättningar som under överblickbar tid synes gälla i det nordiska området behöver vårt land i första hand en defensivt inriktad försvarsmakt för försvar av det egna territoriet. Den ska organiseras, utrustas, utbildas, underhållas och ledas för att under lång tid kunna bjuda motstånd mot försök från utomståendes sida att med militära medel överta beslutsmakten i landet. Läs artikel här: Strategival