Nytt reglemente för armén – ytterligare ett steg bort från eget territorialförsvar

Utgivarna

Inför det nära förestående Nato-medlemskapet har Försvarsmakten sedan en längre tid börjat omställningen av armén.

Inriktningen och uppgiften för försvaret har formulerats i två doktriner: doktrin för gemensamma operationer (DGO) från 2020 och Militärstrategisk doktrin (MSD) från 2022.

Vi har på den här sajten kommenterat doktrinerna, vilka saknar en tydlig inriktning på att försvara det egna territoriet då den övergripande strategin varit att invänta stöd utifrån. (Kommentar till DGO och MSD).

Med det nya reglementet för Armén AR Taktik 23 tas ytterligare ett steg bort från försvaret av det egna territoriet. I Officerstidningen den 14 februari kommenteras det nya reglementet:

”Vi kommer från en 20-årig period av internationella insatser. Nu ska vi utveckla och skapa brigadförmåga i divisions ram och återta förmågor i en ny kontext. I och med detta behövde vi överse och anpassa vårt reglemente vilket vi nu gjort”, säger Rickard Johansson, brigadgeneral och chef för Markstridsskolan.

Det handlar här om en tydlig brytning med den inriktning som försvaret haft. Det har trots nedprioritering av det territoriella försvaret gällt att på svensk mark hålla stånd till dess hjälp kommer utifrån. Nu är uppgiften att sätta in armén utomlands.

Överstelöjtnant Stefan Eriksson, chef för taktik- och studiesektionen på Markstridsskolan:

”Vi är påverkade av det som står i våra tidigare reglementen. Förut var inriktningen för att strida med armén ”möta, hejda, slå”-doktrinen. Försvarsplanering och krigsplanering byggde på ett väpnat angrepp i norra Norrland och landstigning på Gotland och i mellersta samt södra Sverige.”

Nu skall armén istället organiseras för att strida i Finland och Baltikum:

”Vi har i dag fått en förändrad strategisk och operativ situation, som blir än tydligare med ett Natomedlemskap. Vi är inte alltid ensamma, utan vi ska försvara Sverige på ett annat lands territorium.”

Fienden som tidigare var en angripare som hotade vårt land kan nu befinna sig långt utanför våra gränser:

”Vi försöker lyfta fram att taktiken måste anpassas till den nya och förändrade situationen i omvärlden. Att fienden inte bara kommer till Sveriges gräns, utan att det kan vara i Finland och Baltikum.”

AR Taktik 23 fastställdes under övningen Aurora 23 förra våren. Det som sker nu vid implementeringen är att reglementet ska börja få påverkan i övningar och utbildningar ute på förbanden och på skolorna.

Så långt 0fficerstidningen.

Kommentar:

Med införandet av det nya reglementet lämnas det egna territorialförsvaret nästan helt utan markstyrkor utöver några bataljoner, som skall skydda transport av Nato-styrkor genom Sverige, samt hemvärn.

ÖB har i sitt brev till regeringen om försvarets utveckling föreslagit att inriktningen av armén skall vara på insatser utanför landets gränser och två brigader har öronmärkts för det.

Fortfarande finns ett visst politiskt motstånd mot den linjen (S och KD; se vår kommentar på den här sajten).

För att återupprätta ett territorialförsvar behövs en tydlig opinion som sätter det egna försvaret av landet främst.