Group Statement on Nuclear Arms Control, europeanleadershipnetwork.org

Ahead of the 74th session of the United Nations General Assembly, over 100 members of the European Leadership Network’s network of political, diplomatic and military figures call on leaders at UNGA to address rising nuclear risk, and renew commitments to international nuclear diplomacy and arms control. […]

We recommend that:

  • Russian and US governments should comply with existing commitments, maintain existing tools, and develop new approaches to deal with a more complex future. This includes the continuation of the INF Treaty’s core objectives (mutual nuclear restraint in Europe and no deployment of intermediate range delivery systems), implementation and extension of New START (with provisions for transparency), and intensification of existing talks on strategic stability to reduce the risks of miscommunication and miscalculation.
  • Moscow and Washington acknowledge their special responsibilities as the states with the largest nuclear arsenals and, through their resumed strategic stability talks, consider new constraints on nuclear competition and measures to preserve nuclear stability.
  • US-Russia talks should focus on the classes and postures of nuclear weapons and delivery systems – strategic and non-strategic, deployed and non-deployed – and of technologies with potential strategic nuclear effect that are particularly dangerous or destabilising.

Undertecknare från Sverige är bland andra Ingvar Carlsson, Gunnar Hökmark och Rolf Ekéus

Läs uttalandet

Försvaret är finansierat men kritiska hinder kvarstår, kkrva.se

Sebastian Merlöv, ”s-märkt”debattör i försvarsfrågor,

[…] Organisationen har under de senaste 15 åren också anammat New Public Management som en ledningsfilosofi där en så enkel sak som beställning av en handfull pennor innebär en avancerad process i administrativa datorsystem och där man ute på förbanden rättmätigt kan fråga sig om de värderas mer av att göra saker på rätt sätt, än att göra rätt saker.

För att öka produktiviteten inom organisationen bör man dels införa stora delar av det tänk som Tillitsutredningen fastslår men också inspireras av den ledningsfilosofi som gör Sverige unikt när förbanden är ute i fält eller på operationer – Uppdragstaktik. Denna filosofi innebär förenklat att man får tilldelade resurser och en uppgift och därmed både tillit och ansvar att slutföra den. Utan att detaljstyras och att minimera administrativa moment. […]

T ex är det helt orimligt att inte Försvaret på sina egna övningsfält har fria möjligheter att öva 24/7 365 dagar om året utan måste ansöka ibland flera dagar förväg för att få bedriva t ex en skjutning på natten och igen – på sitt eget skjutfält.

Vidare kan inte eventuella behov av utbyggnation landa under samma regelverk som om man ska bygga en förskola med omfattande prövningar och överklaganden från privata intressen. I det fall man bygger ut befintlig struktur kring regementen ska inga privata intressen få ligga i vägen. Om mineralutvinning kan ha företräde framför privata markägare så ska försvaret i anslutning till sina befintliga anläggningar inte hindras att bygga ut.

Här måste regioner och kommuner omgående vara proaktiva i att samverka och stötta försvaret så att eventuell praxis eller regelverk uppdateras för att stötta denna utveckling. Slutligen blir det inget framtida försvar om vi inte har unga killar och tjejer som har vilja och förmåga att fullgöra en värnplikt.

Det finns idag oroande tecken på att unga har svårt att klara en militär utbildning rent fysiskt då många inte byggt upp den grund som kan krävas under en militär utbildning. Läs artikel

Veckans citat

Når det gjelder de fremtidige utfordringene til Norge og det norske Forsvaret, handler det i særlig grad om usikkerheten vedrørende alliert støtte. «Den amerikanske sikkerhetsgarantien til Europa kan bli gradvis mer usikker på lang sikt». NATO kan i verste fall bli en «skinnallianse». På grunn av all usikkerhet om utviklingen noen år frem i tid, peker rapporten på følgende: «…både på kort og lang sikt kan det tenkes at Norden vil utvikle seg fra å være en region til å bli en mer samlet sikkerhetspolitisk aktør, som kan gjennomføre felles operasjoner eller danne en nordisk allianse». (-) «Det kan også tenkes at en nordisk allianse kan håndtere utfordringer som er for store for hvert enkelt land, men for små for NATO».

Oddvar Nygård, kommentator /Nordlys,  på nordnorskdebatt.no 13 september

Snart genomförs övningen Barents Rescue 2019, msb.se

I år är det Sveriges tur att vara värdland för övningen Barents Rescue. Den 23-26 september arrangeras övningen i Kiruna, där närmare 400 personer ska delta. Övningen, Event Week, består av flera fält- och ledningsövningar och syftar till att stärka förmågan till samverkan över myndighets- och nationsgränser på olika ledningsnivåer.

Barentsregionen består av Sverige, Norge, Finland och Ryssland och sedan 2001 har det så kallade Barentsrådet haft gemensamma övningar. Under 2017–2019 är Sverige ordförande i Barentsrådet under ledning av Utrikesdepartementet. Den 23-26 september är det åter Sveriges tur att axla uppdraget som värdland när en händelsevecka anordnas i Kiruna.

Målen med årets övning är bland annat att stärka förmågan till samverkan över myndighets- och nationsgränser på olika ledningsnivåer, inte minst operativ hantering på skadeplats. Det uppnås inte minst genom internationellt erfarenhetsutbyte och genom att kunskaper hos aktörer och individer utvecklas. […]

Under Barents Rescue kommer Sverige tillsammans med Finland och Norge för första gången att koppla ihop ländernas tetranät för att via talgrupper möjliggöra för blåljusaktörer att kunna kommunicera med varandra med sina egna radioterminaler.

Läs pressmeddelande

Pentagon forbereder for massiv sensur av internett, midtifleisen.wordpress.com

Det amerikanske militæret har sendt ut en forespørsel om forskningsanbud fra teknologipartnere, for utviklingen av et automatisert system som skal være i stand til å skanne hele internett og lokalisere og sensurere innhold som anses å være «falske medieverktøy» og «desinformasjon». Ifølge de statlige dokumentene skal løsningen kunne tilby «innovative semantiske teknologier for analyse av medier» som skal bidra til «å identifisere, motvirke og forstå en motparts desinformasjonskampanjer».

Den 23. august publiserte DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency – Pentagons finansieringsinstans for forskning og utvikling, en forespørsel om anbud for et såkalt SemaFor-program for Semantisk etterforskning [‘Semantic Forensics’], på den føderale regjeringens nettsted for forretningsmuligheter. Läs artikel

Granatpansarbandvagn överlämnas till Försvarsmakten, mynewsdesk.com

Nya granatkastarpansarbandvagn 90 (grkpbv 90) – ett konkret resultat av Försvarsöverenskommelsen 2015 – kommer att öka effekten på Försvarsmaktens mekaniserade bataljoner.

Vid en högtidlig ceremoni i Skövde garnison den 19 september kommer de fyra första vagnarna att överlämnas till Försvarsmakten av Försvarets Materielverk (FMV).

Det är brigadgeneral Mikael Frisell, chef armémateriel, som kommer att räcka över nycklarna till arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson. Läs pressmeddelande

The Moral Logic of Humanitarian Intervention, ewyorker.com

Dexter Filkins , staff writer at The New Yorker and the author of “The Forever War,”

Samantha Power made a career arguing for America’s “responsibility to protect.” During her years in the White House, it became clear that benevolent motives can have calamitous result.

For eight years, Samantha Power served President Obama as an aide and then as U.N. Ambassador but also as an in-house conscience on matters of foreign policy. When she entered the White House, at the age of thirty-eight, she had already established a reputation as a kind of Joan of Arc for humanitarian intervention. Ben Rhodes, an Obama foreign-policy adviser and speechwriter, imagined that she bore a permanent tagline that seemed to announce her position at every meeting: Samantha Power, Pulitzer Prize-winning author of “ ‘A Problem from Hell’: America and the Age of Genocide.” When innocent lives were threatened abroad, Power frequently pushed for forceful action. Obama said that he welcomed her advocacy, but he sometimes bristled when she voiced it. Läs artikel

Kansliets handbok för skribenter, kolumbus.fi/nya.argus

Leena Krohn

I senaste numret av finska Nya Argus uppmärksammar författaren Leena Krohn en skrift från den svenska försvarsmyndigheten MSB. Denna skrift har nu också utgivits i Finland, på bägge nationalspråken, av det finska regeringskansliet.

Den 5 april 2019 gav Statsrådets kansli ut en handbok, vars ursprungliga titel är Countering Information Influence Activities: A handbook for communicators. Texten, som författats vid Lunds universitet, har uppenbarligen beställts av den svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som också har gett ut den på svenska med titel Att möta informationspåverkan. Handbok för kommunikatörer.

I finsk översättning och bearbetning har handboken fått heta Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen. Opas viestijöille. Handboken föreligger också i en finlandssvensk version med samma titel som den rikssvenska. Varken författaren, översättaren eller den finska redaktören nämns vid namn. I ett förord avtackas visserligen en Dr. James Pamment, men utan någon närmare förklaring. Enligt handboken är ”tillförlitlig kommunikation öppen och transparent”. Men det är denna publikation inte. […}

Den här handboken torde ändå främst rikta sig till journalister och organisationer. Läsaren uppmanas att ständigt vara beredd att att möta det nya hotet i form av informationspåverkan. ”Vi måste alla delta i detta arbete” (meidän kaikkien tulee osallistua tähän työhön), sägs det i förordet.
Enligt min mening utgör denna text i sig själv ett hot. Ett hot mot vad? Jo, mot yttrandefriheten.
Som författare fäster jag mig särskilt vid avsnittet om tekniker som används inom informationspåverkan. Sådana tekniker är desinformation, hackning, vilseledande identiteter och teknisk manipulation samt illasinnad retorik och symbolhandlingar. Till desinformationen räknar handbokens författare inte bara lögner, manipulation och felcitering utan också satir ja parodi.
Läsaren får veta att ”satir och parodi i vanliga fall är harmlösa underhållningsformer”. På den punkten tar handboken fel. Ifall satiren är harmlös är den inte satir.[…]

Men vems åsikter är obestridliga? Okontroversiella åsikter finns inte. Begreppet informationspåverkan är newspeak, ett språkbruk som George Orwell på sin tid ironiserade över, och publikationen från statsrådets kansli är som sådan ett skolexempel på informationspåverkan.
I ett samhälle som enbart tolerar harmlös humor råder inte längre yttrandefrihet. Jag anser att alla kulturföreningar borde reagera på hotet mot yttrandefriheten, även då – och i synnerhet då – hotet kommer från statsrådets kansli.     Läs artikeln

 

Regeringsförklaringen

Det säkerhetspolitiska avsnittet i årets regeringsförklaring har värderats på olika sätt. Här länkar vi till två kommentarer med skilda tolkningar.

Jonas Gummesson i Svenska Dagbladet

Stefan Löfven (S) har märkvärdigt svårt att ge en sammanhängande bild av svensk säkerhetspolitik. Veckans regeringsförklaring var inget undantag. Frågan uppstår om Löfven tar säkerhetspolitiken på allvar. I sin sjätte regeringsförklaring kommer statsministern i vanlig ordning snabbt fram till att ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast”. Avsnittet är på en dryg halvsida av totalt 19 sidor. Svensk turism och natur ges ungefär samma utrymme. Natosamarbetet har utvecklats till den starkast lysande ledstjärnan i svensk försvarspolitik under Löfvenregeringarna – av detta märks nu ingenting alls i regeringsförklaringen. Löfven nämner inte ens Nato vid namn. Oavsett om det är medvetet eller inte är det nonchalant i överkant. Statsministern säger inget om åtagandet enligt EU-fördraget, medlemsländerna ska bistå varandra sinsemellan med ”alla till buds stående medel”, inklusive militära. Löfven tar inte upp den svenska solidaritetsförklaring om att Sverige inte ska förhålla sig passivt vid angrepp mot vare sig EU- eller nordiska länder, utan ska kunna ge och ta civilt och militärt stöd. Normalt är det stående inslag. Nu har det gått upp i rök. Stefan Löfven snuddar vid den transatlantiska länken men nämner inte det bilaterala försvarssamarbetet med USA. Enligt regeringens säkerhetspolitiske utredare Krister Bringéus är ”ett nära säkerhetspolitiskt samarbete med USA i dag är en grundbult i svensk utrikespolitik”.

Bloggen cornucopia.cornubot.se

Den förra regeringsförklaringen  hade ett tydligt nej till Nato, men nu har den texten utgått och istället ersatts av fördjupade försvarssamarbeten, och nu inte längre bara runt Östersjön. Tidigare formuleringar mot diktaturen Ryssland har förts in i den försvarspolitiska delen och getts dubblat utrymme, istället för tidigare som en mening under utrikespolitik. Tidigare stod det bara “Rysslands illegala annektering av Krim och intervention i Ukraina är tydliga brott mot internationell rätt”. Alla formuleringar om kärnvapenförbudet har också utgått. Det har också tillkommit formuleringar om antisemitismen och att den finns både till höger, vänster och hos vissa länder och hos islamister.

Man kan tolka detta som direkta konsekvenser av att den undanfallande och inför Kreml lismande nyss avgångna utrikesministern Wallström nu är ute ur leken, och det blir därmed en tydlig vändning mot demokratierna i väst istället för att kräla för Kreml. Wallström fjäskade också för antisemiter och islamister.

Regeringsförklaringen finns att läsa här.

Utred Sveriges deltagande i utomrättsligt dödande, gp.se

Lars-Gunnar Liljestrand

Genèvekonventionen om skydd för krigens offer fyllde 70 år den 12 augusti. I ett uttalande från regeringen känner man oro för att regelverket i många fall inte efterlevs i praktiken. Regeringen vill i framtiden lägga fokus på att ”integrera ett genusperspektiv”.

Tydligen väljer man att inte ta upp de stora brotten mot humanitär rätt som sker under stormakternas interventionskrig. Bland annat har Wikileaks visat på omfattande övergrepp mot civila i USA:s krig i Irak och Afghanistan. […]

Sverige går inte fritt från misstankar om att ha deltagit i utomrättsligt dödande. Under den tid vi deltagit i kriget i Afghanistan har det framkommit att svenska styrkor genomfört targeted killings (skriftligt svar på fråga från Föreningen Afghanistansolidaritet 24 augusti 2015 från försvarsmaktens armétaktiska stab av överste Laura Swaan– Wrede). […]

Misstankarna om svensk medverkan i utomrättsligt dödande har aldrig granskats. Regeringens utredning om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan mellan 2002 och 2014 berörde inte eventuella brott mot humanitär rätt.

Sverige deltog också med Jas-plan i det likaledes Nato-ledda kriget mot Libyen 2011. Jas-planen medverkade med spaningsuppgifter för bombmål i en stor del av attackerna. Läs artikel

 

 

Retired military leaders sign letter urging Congress to bar ‘unauthorized’ war with Iran, militarytimes.com

A group of retired military officers, including a chief of staff for Colin Powell, urged Congress to pass legislation to block a declaration of war with Iran without congressional approval.

In an open letter, the former officers said President Donald Trump made it clear that “there is no broader strategy to his desire for military conflict with Iran” and warned that it was “past time for Congress to step in and stop Trump’s constitutionally unsupported march to war.” The letter was organized by retired Maj. Gen. Paul Eaton of the progressive group VoteVets and its nonprofit affiliate, the Vet Voice Foundation.

“A full-scale military conflict with Iran would be a huge and costly undertaking,” the letter reads. “It’s a lesson we’ve learned before as a nation, at great cost. The wars in Iraq and Afghanistan have cost us a lot in blood and treasure. We know that war with Iran would require hundreds of thousands of American service members to deploy and could result in even larger numbers of American casualties and injuries ― alongside an unknown number of civilian deaths.”

The letter endorses provisions in the House-passed 2020 National Defense Authorization Act that would bar “unauthorized” military force in or against Iran. Läs artikel

Belgian presence in Straits of Hormuz would need to be part of an EU deployment, says Reynders, brusselstimes.com

Should Belgium participate in a mission to ensure the safety of the Straits of Hormuz, it would have to be as part of an EU deployment, Foreign and Defence Minister Didier Reynders told a parliamentary commission on Wednesday.

Belgium received a formal request from the United States on 19 July to take part in the Sentinel maritime security mission in the Straits, the scene of tensions between Iran, the UK and the US.

The request was analysed and it shows that participation within a European framework would be “the most suitable”, Reynders explained in response to questions from Theo Francken (Nieuw Vlaamse Alliantie, N-VA) and Yasmina Kherbache (Socialistische Partij Anders, sp.a).

European countries are still hesitating to accept Washington’s invitation. Thus far, only the United Kingdom, Australia and Bahrein have signed on to Sentinel. France has refused to send escort ships but is calling for a “dissuasive presence” and a European observer mission in the region. Germany has no wish to join Washington’s maximalist initiative, but views as “conceivable” a maritime protection mission by European countries. The Netherlands, for its part, is willing to participate in a maritime mission but within a European framework. Läs artikel