Den Hårda Kärnan (HK) , Jan Wickbom

Vi citerar här ur ett pågående arbete om försvarets hårda kärna (HK) av översten 1 gr Jan Wickbom, tidigare regementschef för I19/P5 i Boden och ledamot av Kungl. Krisgetenskapsakademien:

Sverige bör inte utöva militärt hot från svenskt territorium, varken mot Väst eller mot Öst. Men ett svagt försvarat svenskt territorium utgör ett hot för både Väst och Öst därför att båda dessa parter efter att ha ockuperat Sverige, skulle kunna hota den andra. Vår försvarsmakt måste vara så stark och uthållig att ingen stat, vare sig i Väst eller i Öst anser det mödan värt att söka ockupera oss.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/den-harda-karnan-hk-jan-wickbom/
RSS

Okänd soldat i ny filmversion, Mats Björkenfeldt

Åker till Helsingfors för att kunna se den oklippta, över 3 timmar långa versionen av den finska filmen Okänd soldat av Aku Louhimies. Filmen bygger på Väinö Linnas roman med samma namn. I Sverige har man tyvärr klippt bort cirka 1 timme av filmen.

Efter vinterkriget undertecknades ett fredsfördrag den 13 mars 1940 i Moskva, som i allt väsentligt tillmötesgick de sovjetiska kraven: Hangö utarrenderades som sovjetisk flottbas på 30 år. Och det var ingen slump att den nya riksgränsen följde i stort sett samma linje som hade dragits vid freden i Nystad 1721, påpekar Henrik Meinander i Finlands historia (Söderströms/Atlantis 2006, s. 178). ”Nevastadens säkerhet krävde Peter den stores gräns”. Statsminister Risto Ryti uppgav att återuppbyggnadsarbetet skulle ske ”med svärdet i ena handen och mursleven i den andra”.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/okand-soldat-i-ny-filmversion-mats-bjorkenfeldt/
RSS

Kan vi stole på NATO? Karsten Friis, Aftenposten

…Vi kan se tre trender som kan undergrave fellesskapet i NATO. Den første, og mest åpenbare, handler om USAs rolle. Uten USA forsvinner NATO. President Donald Trumps mange kontroversielle uttalelser har skapt usikkerhet blant de allierte om hvorvidt USA står ved sine allianseforpliktelser. Men her er også en utfordring som stikker dypere enn Trump…

Noe av USAs tilbaketrekning er en realitetsorientering. Vestens relative makt i verden er i nedgang. Målt i BNP, handel og produktiv befolkning, synker den til fordel for Kina og Asia. Asias vekst gjør uansett at USA ser langt mer den veien enn mot Europa, også sikkerhetspolitisk. Russland kom tilbake på radaren i Pentagon i 2014, men anses nok som en mer håndterbar strategisk utfordring enn Asia…

NATO leter stadig etter en meningsfull rolle på den sørlige flanken, men det er og blir krevende for en forsvarsorganisasjon. Resultatet er at vi kan ende opp med et NATO hvor et rikt nord med et modernisert forsvar ser østover, og hvor et svakere utrustet sør fokuserer på krevende og løpende kriseoppgaver…

Hva betyr disse trendene for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk? Vi har tradisjonelt vært ganske flinke til å kombinere solid støtte til NATO med sterke bilaterale bånd til USA. Men et fremtidig stadig mer Asia-fokusert eller innadvendt USA, som viser mindre interesse for Europa, vil svekke både NATO og Norges sikkerhet. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/kan-vi-stole-pa-nato-karsten-friis-aftenposten/
RSS

Nato: Strategic Foresight Analysis 2017 Report, act.nato.int

…The redistribution of economic and military power, most notably towards Asia, continues to contribute to the relative decline of the West. Both hard and soft power instruments influence the geostrategic power balance. China’s economy became the world’s biggest in Purchasing-Power-Parity (PPP) terms in 2014. China’s GDP is projected to overtake the USA in 2026-2028, even with its gradually slowing growth rate. India has the potential to become the second largest economy in the world by 2050 in PPP terms. While the future and exact pace of the shift in global economic power to Asia is difficult to predict, the general direction of change and the historic nature of this shift are clear. The global economic power shift away from the established, advanced economies in North America, Western Europe and Japan is likely to continue to 2035 and beyond…

As a consequence of these developments, a geostrategic power transition is taking place in the Asia-Pacific region that has created a dual hierarchy with a potential for competition: security provided by the USA and economy led by China. This is likely to create uncertainties and insecurities across the region. The growing importance of maritime commerce to all Asia-Pacific economies, combined with the absence or disregard of international laws, treaties or institutions equipped to manage conflicting interests, might also increase the potential for confrontation in the region. Läs rapporten

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/nato-strategic-foresight-analysis-2017-report-act-nato-int/
RSS

Hot i informationsomgivningen tema för en gemensam övning i Finland och Sverige, valtioneuvosto.fi

För myndigheterna i Finland och Sverige ordnas i november en övning som fokuserar på informationspåverkan. Temat för övningen är bemötande av hot av nya slag i informationsomgivningen. Syftet med övningen är att utveckla samarbetet och samordningen mellan länderna samt att utbilda tjänstemän så att de kan upptäcka och bemöta informationspåverkan. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/hot-i-informationsomgivningen-tema-for-en-gemensam-ovning-i-finland-och-sverige-valtioneuvosto-fi/
RSS

Peter Larsson: Flygplatser kan hamna i utländsk ägo, svd.se

Regeringen måste lyfta in beredskapsaspekterna i sin flygstrategi. Det nuvarande systemet gör att de regionala flygplatserna är lika utsatta som landets hamnar, skriver Peter Larsson.

Under senaste året har rådigheten över svenska hamnar varit i fokus. Äger enskilda kommuner rätten att sälja ut eller teckna in avtal med utländska företag, t o m med Ryssland? Eller väger statens försvarsintressen tyngre? Turerna kring hamnarna i Karlshamn, Slite, Fårösund och nu senast i Gävle, har alla illustrerat dilemmat.

Sverige har valt att dela upp ägandeformen för sina flygplatser. Staten har valt ut de stora, med Arlanda i spetsen, som har så stora överskott till följd av många flygrörelser, att de också går med vinst. Däremot får kommunerna själva finansiera de mindre, långt mindre lönsamma flygplatserna. Dessa flygplatser är livsviktiga för de enskilda orterna men de låga passagerarvolymerna möjliggör inte några större intäkter för dessa flygplatser…

Regeringen fastställde i början på året en ny flygstrategi men ingenstans togs dessa beredskapsaspekter upp i strategin. Nu vet vi att regeringskansliet tittar över själva stödformen för våra regionala flygplatser. Vi hoppas därför att regeringen nu verkligen ser till de samlade nationella behoven.

Våra flygplatser är viktiga både av tillgänglighetsskäl men också av försvarsskäl. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/peter-larsson-flygplatser-kan-hamna-i-utlandsk-ago-svd-se/
RSS

Forskning och utveckling inom försvarsområdet behöver stärkas föreslår utredning, regeringen.se

Den 15 december överlämnade regeringens särskilde utredare Björn von Sydow betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet till regeringen. von Sydow föreslår i sitt betänkande bland annat att mellan 200 och 300 miljoner kronor tillförs Försvarsmaktens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för att öka Försvarsmaktens operativa förmåga…

Utredningen lämnar även förslag om ökad samordning och samverkan mellan olika aktörer inom såväl den militära FoU-verksamheten som motsvarande verksamhet i övriga totalförsvaret. Liksom att resultat från civilt driven forskning och utveckling i ökad utsträckning bevakas och värderas för Försvarsmaktens behov. Det bör, enligt utredningen, även ske en fördjupning av Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Läs pressmeddelande

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forskning-och-utveckling-inom-forsvarsomradet-behover-starkas-foreslar-utredning-regeringen-se-2/
RSS

Ska vi inte bara döpa om Hemvärnet och låta dem fixa allt? sempermiles.se

Från att sedan över 75 år vara ett otvivelaktigt, viktigt stöd till våra reguljära förband har det hänt och händer det saker. Rollerna är ombytta då Hemvärnet till numerären blivit den stora aktören i Försvarsmakten med kontrakterade frivilliga som kliver in på övning några dagar om året och som ställer upp när det behövs, både för försvar och civila insatser…

Hemvärnet har blivit en maktfaktor och önskemål kring statushöjning har påtalats på både låg och hög nivå, bl a av hemvärnschefen själv. Är det en bra lösning att göra dessa led till en egen försvarsgren, troligen efter norsk modell? Tja, varför inte men åter igen måste vi absolut först sätta fokus på att återskapa en beständig volym och förmåga hos värnpliktsförsvaret.
Det ligger en fara i att göra om något befintligt istället för att laga vad som är trasigt. Särskilt om det ser ut att kunna bli billigare, skänka politisk poäng och rikta blicken bort från det uppenbara. Eller är betänklighterna som framställs här felaktiga?..

Är detta en naturlig utveckling även hos oss eller borde vi se till att istället återuppbygga det svenska försvaret ”från andra hållet”, se till att myndigheter i kris kommer på rätt köl och att nedlagda, viktiga organisationer återuppstår? Det är ärligt svårt och lite otäckt att rota i det här men det gör det ännu mer viktigt att lyfta fram för att kunna diskuteras! Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ska-vi-inte-bara-dopa-om-hemvarnet-och-lata-dem-fixa-allt-sempermiles-se/
RSS

Marinen vilar inte, forsvarsmakten.se

Under veckan som gått har stora delar av marinen genomfört en beredskapsövning ihop med enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg. Tillsammans har de bland annat tränat ledningsstrukturen från taktiskt nivå ned till enskilt förband i en förhöjd konfliktnivå…

– Samarbete och övning med såväl andra stridskraftsslag som andra nationer bidrar till att öka marinens interoperabilitet. I förlängningen bidrar detta till att vidmakthålla och utveckla förmågan att verka multinationellt i den marina miljön, säger flottiljamiral Anders Olovsson, marintaktisk chef. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/marinen-vilar-inte-forsvarsmakten-se/
RSS

Svar på interpellation från Lotta Olsson (M) om möjligheten att bli soldat, riksdagen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist: …Att stärka krigsförbandens krigsduglighet utgör grunden för regeringens överväganden rörande Försvarsmaktens personalförsörjning. Försvarsmakten har i uppdrag att, inom given ekonomisk ram, planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019. Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa ett förslag som möjliggör att 5 000 personer kan genomgå grundutbildning med värnplikt år 2020 inom den beräknade anslagsramen för 2020. Samtidigt fortsätter Regeringskansliet att bereda förslag om att förstärka intresset att genomföra grundutbildning med värnplikt och att stärka den enskildes intresse, motivation och vilja. Utbildningsvolymerna är förhållandevis låga jämfört med hur många som visar intresse för att genomföra grundutbildning med värnplikt…

Lotta Olsson (M): Från den 1 jan 2018 kommer man att återinföra värnplikten till försvaret i Sverige. Det är en nödvändig förändring eftersom vi inte har haft tillräckligt med sökande till vårt försvar. Denna förändring kunde dock ha undvikits om vi bättre kunnat rekrytera sökande. Från årsskiftet blir det en höjning av soldatlönen, vilket är välkommet. Soldatlönerna har legat still sedan 2012. Lönen spelar givetvis roll, och det är trist att lönehöjningen kommer först i och med att värnplikten återinförs. Alla unga kvinnor och män kan inte bli soldater även om de vill. Det måste vi vara på det klara med. Försvarsmakten sätter upp vilka krav som ska ställas på de unga för att de ska kunna bli dugliga soldater. Förutom fysiska och psykiska tester är kunskapsnivån en faktor. Att ha godkänt gymnasiebetyg i vissa ämnen är ett grundkrav. Detta grundkrav exkluderar automatiskt alla dem som inte når godkänt i dessa ämnen. Varje år går 12– 13 procent av alla ungdomar ut gymnasiet utan fullständigt betyg, vilket innebär att de inte har möjlighet att söka sig till Försvarsmakten. En del av dem skulle kanske inte klara de övriga inträdeskraven, men vi borde kunna göra det möjligt att bli soldat för dem som är motiverade och har som enda faktor emot sig att de saknar ett eller ett par betyg, om de så önskar. Läs protokollet

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/svar-pa-interpellation-fran-lotta-olsson-m-om-mojligheten-att-bli-soldat-riksdagen-se/
RSS

Sverige klarar inte hemlig information vid kris, ut.se

Mat, diesel och el. Livsviktiga varor i en krissituation. Efter år av misskötsel ska det civila försvaret byggas upp – och näringslivet måste vara med, enligt staten. Men i företagen hopas frågorna för hur det ska gå till.

– Vi har optimerat vår verksamhet för att ha färska varor till våra kunder. Att ha en beredskap för ett totalförsvar och en lagring går i dagsläget inte i linje med det, säger Ulrika Dahlin, chef för risk och säkerhet på Ica Sverige…

Enligt en färsk rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, tycker stora delar av näringslivet att det saknas tydlighet kring vad som förväntas av dem i försvarssammanhang, samt att det saknas en diskussion om finansiering. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverige-klarar-inte-hemlig-information-vid-kris-ut-se/
RSS

Interpellation Nuclear Ban Treaty (NBT) av Karin Enström (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S), riksdagen.se

Utrikesminister Margot Wallström: …I själva verket hade jag hoppats att både Moderaterna och inte minst Centerpartiet, som förut var aktiva i frågan om kärnvapennedrustning, någon gång skulle säga att det inte är acceptabelt att vare sig Nato eller våra samarbetspartner talar om hur Sverige ska ställa sig i en sådan fråga. Sverige har en lång och hedersam tradition av att verka mot kärnvapen i världen.

De försöker dirigera oss och att få ett veto gentemot alla de länder som känner en stor frustration över hur utvecklingen ser ut, och de försöker hota våra samarbeten. De säger att vi inte kommer att kunna samarbeta. I själva verket, Karin Enström, måste det redan i dag vara vår utgångspunkt att vi i fortsättningen kan stå för vår hållning också i synen på kärnvapen. Samtidigt ska vi samarbeta.

Jag menar att vi från svensk sida måste enade säga ifrån att detta är vår utgångspunkt. Vi ska fortsätta att markera mot kärnvapen, hålla på vår politik, fortsätta en bra svensk tradition och samarbeta med alla de länder som nu känner en enormt stor frustration över hur kärnvapenstaterna uppför sig. Detta visar att den nuvarande politiken inte fungerar alls. Den fungerar inte avskräckande. Tvärtom ser vi både en modernisering och hot om att införskaffa nya vapen. Dessutom finns länder som redan gör bombtest. Det är dessvärre vad som ligger bakom interpellationen.

Nu ska utredningen göra en riktig rättslig och politisk genomlysning av frågan så att det finns ett gott underlag för att ta ställning till huruvida Sverige ska skriva under och ratificera. Det har varit vår inställning från början när vi engagerade oss i frågan, till skillnad från den tidigare regeringen, som inte hade ett engagemang alls i kärnvapenfrågan. Vi har återupptagit engagemanget, och det behövs mer än någonsin. Det har utvecklingen i världen visat. Läs protokollet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/interpellation-nuclear-ban-treaty-nbt-av-karin-enstrom-m-till-utrikesminister-margot-wallstrom-s-riksdagen-se/
RSS