Verksamheten i Europeiska unionen under 2017, riksdagen.se

Roger Richtoff (SD) : Jag ser med oro på att Europeiska rådet vill driva EU till en alltmer sammanvävd militär organisation. När ett alltmer överstatligt EU beslutar om militära insatser där riksdagens inflytande är begränsat innebär det i praktiken att Sverige är med i en militär allians. Jag anser det vara tveksamt om denna förändring i svensk utrikespolitik är förankrad hos det svenska folket. Därför menar jag att regeringen inom EU ska verka för en linje där säkerhets- och försvarspolitik ska vara ett ansvar för respektive medlemsland, samt motverka en inriktning som går mot en sammanvävd militär organisation. Om samarbete i stora frågor är nödvändigt ska det ske på mellanstatlig basis. […]

Lotta Johnsson Fornarve (V): När det gäller utskottsmajoritetetens ställningstagande under avsnittet Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken stödjer jag utskottets majoritet utom i den delen som gäller Sveriges deltagande i det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) där jag vill framhålla att jag motsätter mig utvecklingen mot ett alltmer militariserat EU och därför anser att Sverige inte ska delta i Pesco. I övriga delar stödjer jag utskottsmajoriteten. Läs riksdagsprotokollet