Utvärdera Sveriges insats i Libyen, motion till riksdagen av Martin Kinnunen (SD)

…När nu mer än fem år har gått sedan insatsen genomfördes är det hög tid för en ordentlig utvärdering, som noga bör analysera så väl insatsens syfte som dess resultat. Man behöver undersöka vilka andra vägar förutom intervention som undersöktes och vilken analys som gjordes av vad insatsen skulle leda fram till.

En fråga som behöver undersökas är vilket ansvar Sverige och andra länder har för följderna av interventionen. Visste Sverige vilka rebellgrupperna var som man indirekt gav sitt stöd till? Brittiska parlamentet har genomfört en sådan utvärdering, som blev färdig under 2016, av vilken man kan utläsa att Storbritannien inte i tillräcklig utsträckning hade analyserat situationen i Libyen innan insatsen genomfördes. I utvärderingen pekas det särskilt på att den brittiska regeringen misslyckades med att identifiera att även rebellgrupperna med en signifikant närvaro av extrema islamister innebar ett hot mot civilbefolkningen.

Utvärderingen konstaterade även att insatsen som på förhand handlade om civila sedan förändrades till att handla om regimskifte. Mot bakgrund av detta är det hög tid att även Sverige genomför en utvärdering av insatsen i Libyen. Läs motionen