Två röster från Finland, kommentar till uttalanden av Gustav Hägglund och Matti Vanhanen

Både förre kommendören för Finlands försvarsmakt, general Gustav Hägglund, och Finlands förutvarande statsminister Matti Vanhanen, Centern, har uttalat sig mot ett finskt Nato-medlemskap i dagsläget – Hägglund efter att tidigare ha varit inne på tanken men sedemera förkastat den, Vanhanen med tillägget att ett förändrat säkerhetsläge kan öppna för medlemskap. ( se artikel om  Vanhanen nedan)

Hägglund har utvecklat sitt resonemang i antologin Försvaret främst (Celanders 2015). Vanhanens försvar för den militära alliansfriheten är tyvärr något förvanskat genom skruvad rubriksättning – såväl i Finland som i Sverige driver pressen politik på nyhetsplats. Vad båda rekommenderar för Finlands och Sveriges del är bevarad handlingsfrihet och ett försvarsförbund mellan länderna.

Vanhanen pläderar för förutsägbarheten och tålamod. Hägglund varnar för alarmism.

Det viktigaste måste vara att prioritera det nationella försvaret. Så kallade samarbeten med stater som har bundit sig vid alliansförpliktelser måste komma i andra hand. Ett militärt alliansfritt land som står starkt rustat behåller sin handlingsfrihet – det vill säga utesluter ingenting för framtiden men binder sig inte heller till någon automatik.

Hägglund kritiserar Sveriges bristande militära beredskap och anser att det var en olycka att värnpliktsarmén försvann. Vanhanen förespråkar gemensamma finsk-svenska lösningar också på det industripolitiska området.

 

”Natomedlemskap ett verkligt alternativ”, om Vanhanens nya bok, Vasabladet 3 februari

Att ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato är ett verkligt alternativ om spänningen i Östersjöregionen fortsätter öka. Det här skriver Centerpolitikern Matti Vanhanen i sin nya bok. Vanhanen hoppas att Ryssland inser att landets agerande påverkar opinionen bland finländarna.

– Om stabiliteten i vår närregion rubbas på grund av Rysslands agerande börjar opinionen svänga – inte i rysk riktning utan mot Natos håll. Med sin Europapolitik under de senaste åren har Ryssland satt en boll i rullning, skriver Vanhanen.

Vanhanens ståndpunkt är ändå att det är bäst om Finland och Sverige stannar utanför Nato eftersom det skulle gynna stabiliteten och förutsägbarheten i regionen. Läs hela artikeln