Deltagande i brittiskledda Jef ökar inte Sveriges säkerhet

Utgivarna

Försvarsminister Peter Hultqvist har deltagit i ett möte i London om utökat försvarssamarbete inom ramen för Joint Expeditionary Force (Jef).

Jef består av de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna och Storbritannien. Det är den senare staten som leder arbetet.

Peter Hultqvist har tränat med de andra försvarsministrarna på att snabbt fatta beslut om vilka insatser gruppen ska göra om något allvarligt händer.

– Det har varit ett konkret resonemang om hur vi ska hantera de olika situationerna och jag tror att det är utvecklande att ha den typen av övningar även på ministernivå så att man får ta ställning till vad vi gör om något händer i en krissituation och vad kan vi göra tillsammans, säger Peter Hultqvist till Sveriges Radio.

Läs merDeltagande i brittiskledda Jef ökar inte Sveriges säkerhet

En spänningsskapande sjuttioåring

Utgivarna

Det var blivit rätt tyst om Nato i den svenska säkerhetspolitiska debatten. Det är ingen vinnarfråga. Frågan om Nato-medlemskap lyste med sin frånvaro i den senaste valrörelsen, och den står inte heller högt på dagordningen i den pågående finska. Det största pro-Nato-partiet i Sverige har valt att prioritera klimatet och andra frågor istället. Svenskt Nato-medlemskap skulle öka osäkerheten och otryggheten kring Sveriges gränser, särskilt österut. De baltiska länderna utgör inget skydd.

Läs merEn spänningsskapande sjuttioåring

USA skall inte öva ubåtsjakt i skärgården

utgivarna

Finland, Sverige och USA övar under en vecka ubåtsjakt i Stockholms södra skärgård.

– Det är en återkommande nationell övning där vi övar på försvaret av vårt territorium, säger Rebecca Landberg, kapten och kommunikationschef vid Försvarsmakten. (Aftonbladet 30/3).

Inte mycket är känt om övningen annat än vad TT tagit del av och som Aftonbladet återgett: ”Övningen pågår mellan 4 och 10 april och går ut på att öva på moment som anfall till exempel. Örlogsfartyg, en svensk ubåt, helikoptrar och ett amerikanskt ubåtsjaktplan finns bland deltagarna.”

Övning i ubåtsjakt med deltagare från andra länder har genomförts tidigare. Förra året informerade Försvarsmakten om ubåtsjakt, även denna gång med deltagande från USA, och då ingick också Frankrike.  Som nu gällde det södra skärgården men också i Gotska sjön.

”Deltagandet utgörs av flera tillfälligt sammansatta förband som även innefattar internationella enheter vilka har bjudits in för att öva inom ramen för värdlandsavtalet”, meddelade Försvarsmakten.

Läs merUSA skall inte öva ubåtsjakt i skärgården

Veckans citat

“Noen sentrale spørsmål i den sammenheng handler for eksempel om hvilke forsvars- og sikkerhetspolitiske prioriteringer og ambisjonsnivå vi har innenfor rammen av allianseforsvaret. Skal Forsvaret primært innrettes mot suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i fredstid, kombinert med alliert permanent tilstedeværelse i Norge? Eller skal det innrettes mot vår evne til å utgjøre en troverdig nasjonal forsvarsterskel kombinert med at allierte ikke er permanent til stede i Norge i fredstid? I hvilken grad skal evne til skarpe utenlandsoperasjoner være dimensjonerende for det norske forsvaret? Skal deltakelse utenlands først og fremst skje i FN-regi, eller i regi av NATO? Eller gjennom andre koalisjoner under amerikanske ledelse, innsatser som først og fremst handler om amerikansk definerte sikkerhetsinteresser? Dette må avklares, ikke utelukkende for å bygge materielle kapasiteter, men for å ivareta robusthet, tillit og forståelse, samt styrke det nasjonale samholdet i totalforsvaret. ”

Hedda Langemyr skriver om “Langtidsplan for Forsvaret”, nof.no

Svensk militär har inget i Afghanistan och Irak att göra

Lars-Gunnar Liljestrand

Den 28–29 mars deltog försvarsminister Peter Hultqvist i New York på FN:s möte om fredsfrämjande insatser. Mötet handlade om hur FN:s fredsfrämjande arbete ska drivas vidare och förbättras och vad medlemsstaterna kan bidra med för resurser till insatserna.

Hultqvist talade om nödvändigheten att stärka FN och att delta i FN:s fredsfrämjande operationer: ”Vi lever i en värld med ökande osäkerhet, där institutioner och relationer vi tidigare ansett vara stabila nu är under ökande press. För Sverige är respekten för internationell rätt grundläggande. Tillsammans måste vi stå upp mot överträdelser av FN-stadgan och arbeta för fred och säkerhet.”

Svenska regeringen säger en sak men gör en annan.

Svenska soldater deltar i två krig utan FN-mandat: Afghanistan och Irak.

Läs merSvensk militär har inget i Afghanistan och Irak att göra

Veckans citat

“Vårt nationella försvar ska även i fortsättningen bygga på allmän värnplikt för män, frivilligt för kvinnor. Min uppfattning är att ett starkt och trovärdigt försvar utan Nato-medlemskap är den bästa garantin för att hålla Finland utanför framtida kriser och konflikter.”

Mikael Holmberg, stadsstyrelsens ordförande, Pargas, riksdagsvalskandidat, SFPi Åbo Underrättelser

Åter om Iranavtalet

Mats Björkenfeldt

På denna sajt har vi genom att lyfta fram två intressanta böcker (Iran Nuclear Accord and the Remaking of the Middle East respektive The Art of Sanctions. A View from the Field  försökt analysera president Donald Trumps politik att ”ending United States Participation in an Unacceptable Iran Deal”.

Foreign Affairs (snapshot 20/3) hävdar Kian Tajbakhsh, att USA inte har den minsta önskan att inleda ett storskaligt, militärt engagemang i Mellersta Östern (“its track record with such engagements is in any case not encou­raging”). Så isolering av Iran tror Trump vara enda möjlighet att kunna blidka sina allierade där (de sex Gulfstaterna, Egypten och Jordanien) vilka planerar att med USA skapa ett nytt säkerhetsarrangemang, ”the Middle East Strategic Alliance (MESA)”, även kallat “the Arab NATO”.

Detta “the Arab NATO” verkar dock bortse från att FN:s säkerhetsråd den 20 juli 2015 genom resolution 2231 accepterat det slutliga avtalet ”Joint Comprehensive Plan of Action” (JCPOA), och enligt FN-stadgans artikel 103 är även staterna inom “the Arab NATO” skyldiga att respektera JCPOA. Donald Trumps krav på och sanktioner mot Iran strider mot JCPOA och interventions­förbudet i FN-stadgan, vilket klargjorts här i de tidigare länkade artiklarna.

Läs merÅter om Iranavtalet

”Angriper” Ryssland Sverige i Norrland?

Sören Sommelius

Med författarens tillstånd  publicerar vi här artikel om militärövningen. Artikeln publiceras även på författarens blogg.

Northern Wind, en väldig militär övning, genomförs den 17 – 28 mars. Scenariet är att Sverige ska försvara sig mot en fiktiv angripare som anfaller norra Sverige, skriver Försvarsmakten. Anfallet kommer från öster. Det är ”en tillfällighet”, upprepas ofta.

Men underförstått är förstås att Ryssland angriper Sverige. Är det troligt?

Ett annat scenario är en militär konflikt mellan Ryssland och USA, där Sverige kan påverkas. En sådan förutsättning skulle gett helt andra utgångspunkter för övningarna.

10 000 soldater deltar i Northern Wind.Den norska styrkan på 4500 man är störst, följd av den svenska på 3000 man och den finska med 1500 soldater. Resterande 1000 soldater kommer från Storbritannien och USA. I den amerikanska styrkan ingår marinkårssoldater. I stort sett hela den norska armén deltar i övningen, noterade norska Aftenposten i höstas.

Illustration av övningsområdet för Flygvapenövning 2019. Övningen kommer att genomföras inom den röda markeringen. Karta: Försvarsmakten.

Fredag den 22 mars inleds Flygvapenövning 2019, årets flygövning i norra Sverige och nordvästra Finland. Utgångspunkten är att nationellt ”högkonfliktscenario” med anfall mot norra och mellersta Sverige.

Läs mer”Angriper” Ryssland Sverige i Norrland?

Veckans citat

«Norge er ingen fredsnasjon, men har blitt en krigsnasjon. Det er bare sutleprat å kalle Norge en fredsnasjon,»

«Det er alltid risikabelt for et lite land å være alliert med en stormakt. Det har vært kjent fra gammelt av og var allerede tema i det store verket om Peloponneskrigen [431–404 f.Kr.] av Thukydides. Denne kunnskapen har også støtte i strategiske analyser fra senere tid.»

Professor emeritus i filosofi, Jon Hellesnes, til Ny Tid

European Intervention Initiative

Utgivarna

Utrikesminister Margot Wallström svarade den 21 februari i riksdagen på en fråga från Hans Wallmark om regeringens inställning till European Intervention Initiative (EII):

”EII är ett viktigt initiativ som kan bidra till att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet i Europa. Syftet är ytterst att utveckla en gemensam strategisk kultur mellan de deltagande länderna och därmed den europeiska förmågan att agera i krishanteringsinsatser under ledning av den Europeiska Unionen, Nato, Förenta Nationerna eller i ad hoc-format.”

Läs merEuropean Intervention Initiative

Norge i Nato

Mats Björkenfeldt

Jon Hellesnes, professor emeritus i filosofi vid Universitetet i Tromsø, är bland annat fokuserad på krigsfilosofi och är en av Norges skarpaste hjärnor, ledamot både av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo och Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Han är partipolitiskt obunden. Hellesnes nya bok heter Nato-komplekset. Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet (Det Norske Samlaget 2019). Han har givit ut tolv böcker på samma förlag.

Boken tar ett avstamp i en fråga: Är Nato att likna vid Warszawapakten?  De som ingick i den senare pakten bestod inte av fria och suveräna stater, då det var Leonid Brezjnev och andra sovjetledare som styrde. Hellesnes antyder en likhet med hänsyn till ”USA-serviliteten til Solberg-regjeringa og resten av den norske politiske eliten”. Han ser ett nytt kallt krig för ögonen, ett krig som orsakats av USA.

Läs merNorge i Nato

Chelsea Manning och Sverige i Afghanistankriget

Lars-Gunnar Liljestrand

Chelsea Manning, som avslöjade hemliga dokument om USA:s krig i Irak och Afghanistan och dömdes av en amerikansk militärdomstol 2013, sitter åter häktad. Denna gång gäller det hennes vägran att vittna för en grand jury om frågor kring WikiLeaks-grundaren Julian Assange. Processen är en förberedelse för att undersöka möjligheterna att få Assange fälld.

Manning hävdar att hon inte skall tvingas vittna i en hemlig rättegång vars resultat kan innebära risker för hennes själv och andra. Hon menar att hon redan i den första rättegången besvarade alla frågor och att hon inte har mer att tillägga:

”All of the substantive questions pertained to my disclosures of information to the public in 2010 –  answers I provided in extensive testimony, during my court-martial in 2013.”

Läs merChelsea Manning och Sverige i Afghanistankriget