Socialdemokratiska partikongressen – Försvar och krisberedskap, socialdemokraterna.se

Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

Sverige är militärt alliansfritt. Försvaret ska utformas efter denna säkerhetspolitiska linje. Socialdemokraterna har tre grundprinciper för försvars- och säkerhetspolitiken:

  1. Att försvaret av Sverige och svenska intressen är Försvarsmaktens främsta uppgift.
  2. Att värna befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet.
  3. Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Försvarsmakten måste klara av att förse myndigheten med tillräckligt mycket personal med tillräckligt hög kompetens, oavsett säkerhetspolitisk eller ekonomisk konjunktur. De frivilliga försvarsorganisationerna är en viktiga delar av det svenska folkförsvaret och en central resurs för samhällets robusthet vid större kriser. Det är en generellt sett kostnadseffektiv resurs och bör finnas tillgängligt i hela landet. Förmågan till rekrytering av unga, kvinnor samt en mångfald i etnisk bakgrund, ska tas till vara. Hemvärnsförbanden ska kunna stödja och komplettera insatsorganisationen och skapa en längre uthållighet.

Vi socialdemokrater arbetar för:
  • att hävda Sveriges militära alliansfrihet och vår förmåga till internationellt samarbete
  • att den folkliga förankringen i Försvarsmakten vid rekrytering och bygga på demokratiska värderingar som öppenhet och samverkan med det civila samhället
  • ett personalförsörjningssystem som förmår att förena efterfrågad snabbhet med bred folklig förankring
  • obligatorisk mönstring för alla män och kvinnor vid 18 års ålder
  • att stärka det nordiska försvarssamarbetet.  Läs programmet