Rådets slutsatser om säkerhet och försvar inom ramen för EUs globala strategi, data.consilium.europa.eu

[…] Rådet erinrar om att, eftersom medlemsstaterna har ”en enda uppsättning av styrkor” som de kan använda inom olika ramar, kommer utvecklingen av medlemsstaternas förmåga genom GSFP och med användning av EU-instrument därmed också att bidra till att stärka den
förmåga som potentiellt står till FN:s och Natos förfogande. […]

Rådet betonar att de enskilda medlemsstaternas suveränitet, nationella beslutsfattande och konstitutionella krav, även när det gäller deras nationella territorium och militära rörelser och transporter, deras säkerhets- och försvarspolitiks specifika karaktär, samt andra överväganden, inbegripet miljöbestämmelser och miljöprinciper, förblir av avgörande betydelse och kommer att respekteras fullt ut i samband med denna gemensamma insats. […]

Rådet upprepar att samarbete och samordning med Nato om militär rörlighet bör eftersträvas ytterligare inom ramen för den gemensamma uppsättningen förslag för genomförandet av den gemensamma förklaring som undertecknades i Warszawa i juli 2016 av Europeiska rådets ordförande, Europeiska kommissionens ordförande och Natos generalsekreterare för att säkerställa en samstämmig strategi och synergier mellan EU:s och Natos respektive initiativ. Läs dokumentet