Öppet brev till Utrikes- och Försvarsutskottet

Utgivarna: Följande öppna brev har skickats till alla ledamöterna i det sammansatta Utrikes- och Försvarsutskottet

Utrikes-och Försvarsutskottet,

Undertecknade har konstaterat att det sammansatta utskottet i sina betänkanden både inför beslutet om Takuba-insatsen och nu inför förlängningen av Minusma-insatsen felaktigt beskriver en resolution från FN:s generalförsamlings session 2005.

Det gäller principen om så kallad Responsibility to Protect, där Generalförsamlingen var tydlig med att endast beslut i Säkerhetsrådet ger stater rätt att använda militärt våld genom intervention i annan stat.

Vi har påvisat det sammansatta utskottets felaktiga referat av Generalförsamlingens resolution i en artikel i Svenska Dagbladet den 18 juni om Takuba-insatsen ( https://www.svd.se/svensk-insats-i-mali-vilar-pa-skakig-grund) och även kommenterat det senaste betänkandet om förlängningen av Minusma-insatsen där utskottet återigen ger en felaktig beskrivning av FN-resolutionen. (https://www.alliansfriheten.se/insatsen-i-mali-stormakterna-och-folkratten/)

Frågan gäller något så centralt som FN-stadgans våldsförbud som är grunden för hela FN-systemet.

Det är högst anmärkningsvärt att ett svenskt riksdagsutskott vilseleder om denna grundpelare i folkrätten.

Eftersom artikeln i Svenska Dagbladet skickades i somras till var och en i utskottet, kan ingen ledamot hävda att han eller hon inte har förstått vad frågan handlar om.

Vi vill få en förklaring från det sammansatta utskottet om varför den felaktiga beskrivningen av Generalförsamlingens resolution återkommer i betänkandet.

Rolf Andersson   Anders Björnsson   Lars-Gunnar Liljestrand

Utgivare av alliansfriheten.se