Ny regering 2022

Per Blomquist, medlem av Kungliga krigsvetenskapsakademin

Sverige ska, anslutet eller inte till USA/Nato, ha en självständig säkerhetspolitik för FREDEN.

Vår säkerhetspolitik bestäms främst av stormakterna – Ryssland och USA – i vår närhet, båda två med kärnvapenpotential i spetsen för sin maktutövning. De båda kärnvapenmakterna är till och från uttalade antagonister och hotar då varandra även med kärnvapen.

Sverige har militärgeografisk närhet till båda stormakterna med gräns till dem bägge i Östersjön och i Västerhavet, med fria vattenvägar för olika parter.

Såväl Ryssland som USA har militära maktmedel – flyg och missilrobotar – som inom 30 minuter kan nå mål i Sverige med bekämpning; mindre luftburna markstridsförband kan snabbt följa bekämpningen. Sveriges territorium har stor militärstrategisk betydelse för Ryssland liksom för USA. Betydelsen är både defensiv och offensiv– dock olika för parterna, vilket kräver återkommande analys.

Viktigt att konstatera: båda parter kan nå sina strategiska mål – på Atlanten för Ryssland, i Kola-området för USA – utan att utnyttja svenskt territorium. Men ingen av parterna kan tolerera att motparten disponerar delar av eller hela det svenska territoriet.

Under det kalla kriget konstaterades att stormakterna militärekonomiskt – tid, militära maktmedel med mera – hade fördel av att Sverige självständigt försvarade sitt eget territorium. Stormakterna kunde då kraftsamla sina resurser vid sidan av vårt territorium. Ryssland får genom ett självständigt svensk försvar en skyddsmur mot USA på 160 mils bredd, vilket starkt bidrar till det ryska försvarets stabilitet.

Innebörden av ett starkt markförsvar – självständigt och uthålligt – kan bli ett bidrag till freden inte bara i Norden utan i hela Europa. Ett sådant försvar, förlängt genom Europa med ett tyskt försvar, skulle stabilisera Europa och även minska USA:s och Rysslands konfrontation i Europa.

Efter Sovjetunionens kollaps följde ett famlande i svensk säkerhetspolitik utan en analys av densamma. Småningom uppstod en konfrontation mellan USA/Nato och Ryssland om områdena nära Rysslands gränser i väster och söder.

Den nu avgående socialdemokratiska regeringen svek sin gamla pålitliga säkerhetspolitik – alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig – och söker nu svensk anslutning till Nato.

Det olyckliga i det nu osäkra läget är att man inbjuder USA/Nato till övningar riktade mot Ryssland redan i fred. Skulle krig utbryta i ett sådant läge med USA:s/Natos stridskrafter på svenskt territorium är vårt land en säker krigsskådeplats mellan stormakterna att jämföra med den i Syrien.