Norsk utanrikspolitikk fanga i NATO-retorikk, Jarle Bakke, nordnorskdebatt.no

Noreg  har blitt ein stadig viktigare «kald-krig-arena» i møte mellom  Russland og USA/NATO.  Men og i høve til NATO-pakta  sitt globale hegemoni i møte med kommunisme/frigjeringsrørslar, islamisme og nasjonalisme verda over. Noreg si deltaking i Afghanistan- og Libyakrigen, men og den stadig djupare integreringa  i amerikansk våpenindustri, står som døme på rolla Noreg har i alliansen […]

NATO-doktrina – «ein for alle, alle for ein» med felles frykt-retorikk og fiendebilete, fremjar  slik «automatiserte pro – USA-haldningar » både i befolkninga og hos politikarane.  Det er ein  psykologisk effekt av at «nennsomt» utvalgte fakta  i høve til eit formålstjeneleg  fiendebilete som  avgjer fokemeininga, og som  Carl J Hambro allerede i 1950  inntok ei kritisk haldning til :  […] Vi har fått en ledelse  av vår utenrikspolitikk som ligger utenfor landets grenser… vi må møte opp med en mistenksom aktpågivenhet overfor våre allierte… Sitatet (Hambroparolen)  er henta frå Den Utvida Utanriks- og Konstitusjonskomite året etter at Noreg hadde slutta seg til NATO. Hambros skepsis var knytt til risikoen for at Norge kunne bli systemfanga og følgelig krigsaktør sammen med stormaktene. Läs artikel