Norge forsømmer NATO-traktaten, aldrimer.no

En av Norges tidligere tidligere toppoffiserer, Robert Mood, sier Norge ikke lenger oppfyller NATO-traktaten. Aldrimer.no har den siste tiden skrevet om hvordan kjøpekraften faller, og de operative avdelingene i Forsvaret får en stadig mindre del av budsjettet.

Litt bakgrunn først: mens Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet på 1990-tallet fikk opp mot halvparten av pengene i Forsvarsbudsjettet, er andelen i dag nede på ca 30%.

Hæren har opplevd den desidert største reduksjonen. 13 brigader er redusert til én eneste. Mood er klar på at man slik kanskje får råd til driften, men babyen er kastet ut med badevannet: Hæren er etter hans oppfatning nå alt for liten.

– Hæren er nå nede i ca 10% av den totale pengebruken i Forsvaret. Hva forteller det oss?

– Dette forteller at enhver ambisjon om et balansert forsvar er forlatt, og vi forsømmer forpliktelsene i NATOs artikkel 3, sier Mood til aldrimer.no.

Artikkel fem, den som sier at et angrep på et av medlemslandene skal betraktes som et angrep på alle, er uten tvil den mest kjente i traktaten. Men også artikkel tre er av avgjørende betydning. Det er den som USAs president Donald Trump nylig har referert til, og mener europeiske land har ignorert. Det dreier seg om forpliktelsen til å sørge for et eget forsvar.

Artikel 3: ”In order more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately and jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack.”

Artikkel tre er helt tydelig på at hvert enkelt medlemsland i NATO har en selvstendig forpliktelse til å opprettholde en individuell kapasitet til å motstå et angrep. Her er det også en forutsetning om at medlemslandene må ha evne til å hjelpe allierte styrker, slik at det virkelig blir et kollektivt forsvar. Mood mener Norge ikke lenger oppfyller disse kravene, og må endre forsvarspolitikk.

– Vi ser ut til å ha glemt at Forsvaret handler om operativ evne og mennesker, fremfor alt annet. Vår utfordring er ikke kompetanse og kvalitet. Utfordringen er volum, bemanning, logistikk og ressurser til øvelser og trening, sier Mood.

Mood er også negativ til de store kuttene som for tiden gjennomføres i Heimevernet. De siste årene er våpengrenen allerede kuttet fra 90.000 til ca 45.000 mann. Nå skal ytterligere rundt 10.000 soldater, samt Sjøheimevernet kuttes. Mood ser tvert imot på HV som en naturlig partner til Hæren.

– Landmakten må sees i sammenheng. HV som landeier, og oppdragsorganiserte mobile Hæravdelinger som responsstyrker. Det beste personellet – som hos oss – og det beste materiellet er en god oppskrift. Med avskrekking og forsvar av norsk territorium som første prioritet, bør konseptet bygges rundt helhetlig og landsdekkende «Tilstedeværelse, Ledelse og Responsevne», sier Mood. Og legger til:

– Rett kombinasjon av mennesker, teknologi og kompetanse vil kunne gi oss et sterkt forsvar som avskrekker og gir tidsavgrenset selvstendig evne i både hybride og klassiske scenarier. Läs artikel