”Militären fostrar och lär en att inte ge upp för lätt”, maavoimat.fi

Ungefär 800 beväringar som tjänstgör i Arméns truppförband avslutar sin beväringsutbildning och övergår till Försvarsmaktens reserv onsdagen den 18 september 2019.[…]

Genom beväringstjänsten upprätthålls Försvarsmaktens beredskap att reagera snabbt på störningssituationer och stöda andra myndigheter. Under tjänstgöringen ges beväringarna utbildning i att fungera i krigstida uppgifter och skapas truppernas beredskap att försvara Finland. […]

Veeti Leinonen menar att tjänstgöringstiden har en fostrande verkan.

– På ett sätt fostrar militären och lär en att inte ge upp för lätt. Även om vissa saker känns störande ibland kommer man över det när man vet att det sist och slutligen blir bra. Läs artikel