Locket på om svensk militär i Irak, Lars-Gunnar Liljestrand

Den USA-ledda koalitionen Inherent Resolve i Irak och Syrien leds från US Central Command  (US Centcom) i Tampa, Florida. En amerikansk general för befälet över insatserna i både Irak och Syrien.

Sverige deltar sedan år 2015 i koalitionen, men regeringen framställer den svenska insatsen som något slags lokal verksamhet i norra Irak, till synes utan andra kopplingar till koalitionen.

I Norge däremot har man tydligt talat om att det är USA som styr och ställer över koalitionens styrkor. Sommaren 2017 flyttades den norska styrkan från det kurdiska självstyresområdet till Anbarprovinsen på USA:s begäran och påskyndades förläggning av en task team ur Telemarksbataljonen, som skulle gå in i främre linjen för att stödja irakiska brigader som omlokaliserades mot gränsen till Syrien.

Att den svenska styrkan är direkt underställd USA framgår av att man tecknat olika avtal bland annat ett om överföring av bemyndigande (Transfer of Authority) mellan US Centcom och svenska försvarsmakten. Innehållet i bemyndigandet är sekretessbelagt.

Sverige deltar i den militära arbetsgruppen och arbetsgruppen för stabiliseringsinsatser. Sverige ingår även i koalitionens kärngrupp som består av omkring 30 bidragsgivare.

I ett brev till FN:s generalsekreterare den 25 juni 2014 efterfrågade Irak hjälp med att bekämpa Isil genom bland annat utbildningsstöd och materiellt stöd för det irakiska försvaret. Den 20 september 2014 välkomnade Irak militärt stöd i form av flygstöd i kampen mot Isil genom ytterligare ett brev, denna gång till FN:s säkerhetsråds ordförande.

USA bildade då en koalition, Inherent Resolve, med ett antal stater, främst från väst, som skulle delta med militär styrka.

Utifrån denna inbjudan till den USA-ledda koalitionen har Sverige tecknat ett hängavtal med irakiska regeringen, ett avtal som reglerar närvaron svensk trupps immunitet med mera.

Den svenska regeringen anger att den militära närvaron är en utbildningsinsats för irakiska armén, så att den kan stå emot och besegra Isil. Däremot skriver regeringen mycket lite om koalitionens övergripande mål och verksamhet.

USA leder koalitionen och har angivit att den skall bekämpa Isil i Irak men även i Syrien. Det finns inget FN-mandat för den militära insatsen vare sig i Irak eller i Syrien. Svenska regeringen anger att inbjudan från Iraks regering utgör folkrättslig grund. Det kan dock ifrågasättas, särskilt då Bagdadregeringen 2014 hade begränsad kontroll över territoriet.

För koalitionens intervention i Syrien, som pågått sedan början av 2015 i form av upprepade bombattacker i norra Syrien, finns ingen inbjudan från Syriens regering. Tvärtom har den syriska regeringen fördömt koalitionens intervention som ett brott mot Syriens territoriella integritet.

Sveriges regering har heller inte kommenterat att Sverige ingår i en koalition som genomför en folkrättsstridig intervention i Syrien.

Hemlighetsmakeriet kring Sveriges militära verksamhet i Irak har nu fått riksdagen att kräva en regelbunden rapportering om insatsen, vilket är bra. Allmänheten har rätt att veta vad svenska militärer gör, särskilt i en så infekterad situation som den i Irak. Med koalitionens intervention i Syrien kan Sverige dessutom komma att hamna på ena sidan i en stormaktskonflikt mellan USA och Ryssland. Båda stormakterna agerar utifrån sina egna nationella intressen, och vi kan inte veta hur de kommer att ställa sig i det fortsatta kriget i regionen. Inbjudan från en regering att delta militärt betyder lite, och USA:s nyss avgångna utrikesminister Tillerson förklarade i början av året att USA stannar i Irak så länge man vill, oavsett vad regeringen i Bagdad tycker. Samma budskap kom från president Trump.

Genom deltagandet i koalitionen bidrar Sverige till att undergräva både respekten för folkrätten och tilltron till vår alliansfrihet.

I riksdagen den 15 december 2017, då Sveriges utökade militära deltagande genom placering på olika baser i Irak diskuterades, försäkrade försvarsminister Peter Hultqvist att uppsåtet bara var gott och att Sverige skall ”förbli en trovärdig, lyhörd och aktiv del av koalitionen”.

Det är farlig inställning hos försvarsministern, att vi skall förlita oss på USA vad som än händer och att insatsen måste mörkas för allmänheten.