Lagrådsremiss: Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen , regeringen.se

[…] Bestämmelserna i den nya gasförsörjningsförordningen är i stora delar oförändrade gentemot den tidigare EU-förordningen. Det har dock införts ett krav på solidaritet mellan medlemsstater för att säkerställa gasförsörjningen till solidaritetsskyddade
kunder om det uppstår en försörjningskris och de ordinarie krisåtgärderna inte räcker till. Det nya kravet medför ett behov av kompletterande bestämmelser i nationell lagstiftning. Det är i huvudsak ansvarsfrågor som måste regleras. Inriktningen är att bestämmelser inte bör införas i lag utan meddelas i förordning med stöd av ett normgivningsbemyndigande. Läs remissen