I reserven, intti.fi

Till reserven hör cirka 870 000 finländare. Försvarsmaktens krigstida styrka är 280 000 soldater, och styrkan kompletteras vid behov med andra reservister.

Värnplikten i fråga om de män och kvinnor som gjort beväringstjänsten gäller fram till slutet av det år då personen fyller 60 år. Som värnpliktig hör du till reserven tills du fyllt 50 eller 60 år.

Den som hör till manskapet överförs till den ersättande reserven vid utgången av det år då han eller hon fyller 50 år; officerare och underofficerare hör till reserven fram till utgången av det år då de fyller 60 år. […]

Efter beväringstjänsten blir du reservist och placeras i en trupp med tanke på undantagsförhållanden.

Din krigstida placering administreras i värnpliktsregistret. Dina kontakt- och yrkesuppgifter i registret kommer från befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I övrigt uppdateras dina uppgifter endast om du själv meddelar dem till regionalbyrån eller i samband med repetitionsövningar. […]

Uppdatera dina uppgifter! Försvarsmakten behöver kunniga personer, från bilmålare till anestesiläkare. På så sätt kan du få en ny krigstida placering och krigstida lämplighet.  Läs dokumentet