Hemförlovade beväringars respons över tjänstgöringen alltjämt på hög nivå, puolustusvoimat.fi

Beväringarna som hemförlovades i december 2020 gav sin tjänstgöringstid helhetsvitsordet 3,85 på skalan 1 – 5.

Den övergripande enkätens resultat var den näst högsta någonsin, och mycket nära fjolårets resultat på 3,87. I slutundersökningen kartlades bland annat viljan att försvara landet och tjänstemotivationen, och man samlade in feedback på hur beväringsutbildare och personal klarat sina arbetsuppgifter, samt om kvaliteten och innehållet i utbildningen i övrigt. De högsta uppskattningarna gavs av beväringarna för följande variabler: allmän vilja att försvara landet (4,3), armétiden (4,3) och uppskattning av stampersonalen (4,3).

Tjänstgöringsperioden 2020 präglades av exceptionella arrangemang på grund av COVID-19-pandemin, såsom indelning av beväringarna i små grupper och nyarrangemang av permissions- och tjänstgöringsperioderna. Start- och slutdatum för tjänstgöringen bibehölls. Trots de särskilda arrangemangen äventyrades inte de övergripande utbildningsmålen. I enlighet med principerna i det nyligen reformerade utbildningssystemet för värnplikt (Utbildning 2020) utnyttjades virtuella utbildningsmiljöer, där så var möjligt, vid sidan av annan utbildning.  Läs artikel