Försvarsminister Peter Hultqvist besvarar frågor från Hans Wallmark (M) om säkerhetspolitiken , riksdagen.se

Svar på interpellation 2015/16:791 om bilateralt samarbete jämfört med Natomedlemskap

Anf.  1  Försvarsminister PETER HULTQVIST (S): Herr talman! Hans Wallmark har frågat mig följande:   Vilka slutsatser drar försvarsministern av de utfästelser som gjorts av USA gentemot Sverige när det gäller vad de betyder i praktiken?  Hur ser försvarsministern på att de utfästelser USA gjort gentemot Sverige inte finns i något dokument som gör dem bindande?  Hur ser försvarsministern på skillnaden mellan USA:s utfästelser och Natos artikel 5?

 Hur bedömer försvarsministern att Ryssland uppfattar det uttalande Joe Biden gjorde, uppenbart riktat mot Ryssland, vid sitt besök i Sverige?  Försvaret av Sverige är ytterst vårt eget nationella ansvar. Detta gäller såväl vår nationella försvarsförmåga som förmågan att gemensamt agera med andra för att främja stabilitet och säkerhet.  De allt bredare bilaterala och multilaterala samarbeten som Sverige bedriver har en stabiliserande effekt i vårt närområde. Läs riksdagsdebatten