En svensk styrka får aldrig bli ställd utan tydligt mandat, kkrva.se

Sten Tolgfors, försvarsminister 2007-2012

Den 8 september behandlade riksdagen den proposition där det föreslogs att regeringen själv, utan föregående beslut av riksdagen, ska kunna sända väpnade styrkor till Finland vid militära kränkningar. Det betyder att regeringen själv kan sända svenska värnpliktiga till ett annat land för att stödja detta vid kränkningar i luften, till sjöss eller på marken vid ryska gränsen, utan att det finns fördragsfästa försvarsförpliktelser. […]

Beslutets fördel är snabbhet, vilket är väl belyst, men det finns fyra skäl att analysera konsekvenserna av den nu beslutade delegationen djupare i syfte att skänka den ytterligare stadga:

Beslutet bygger på att det går att göra en tydlig uppdelning mellan militära kränkningar och väpnade konflikter, där riksdagen bevarar beslutanderätten. Det låter sig dock svårligen alltid göras. En kränkning kan snabbt övergå i regelrätta stridshandlingar, en kränkning kan också vara inledningen på ett väpnat angrepp. Så länge en annan stats intentioner inte är kända förblir detta en svårighet. Vi kan göra vilka uppdelningar vi vill, men det är långt ifrån säkert att en fientlig aktör delar upp sitt agerande på samma sätt.

Finland använde lätta sjunkbomber mot ubåt i Finska Viken 2015. När främmande makts stridsflyg flyger medvetet provocerande och uppträder med stort risktagande finns risk för en snabb händelseutveckling och upptrappning, liksom då ryska landstigningsövningar bedrivs enstaka mil från finska kusten.

Det går inte att veta om en kränkning är en provokation eller inledningen på ett väpnat angrepp. Det går inte att veta hur situationen kan utveckla sig, särskilt inte vid ett säkerhetspolitisk försämrat omvärldsläge. […]

Värnpliktsförband har hittills inte ansetts kunna användas utanför Sveriges gräns, då Sverige inte är i krig. Den nu beslutade delegationen innebär dock att värnpliktiga kan komma att sändas till Finlands gräns mot Ryssland, för insatser vid militära kränkningar, utan att Sverige är i krig. Väl där kan de sedan dras in i stridshandlingar, om utvecklingen urartar.Väpnad styrka är i propositionen: ”Begreppet innebär inte någon begränsning till någon särskild personalkategori inom Försvarsmakten och omfattar t ex såväl anställd personal som värnpliktiga som i övrigt uppfyller kriterierna på att utgöra en väpnad styrka.”[…]

Frågan om användning av värnpliktiga för att värna andra länders gränser mot militära kränkningar är legal, men den är också mer än så. Det är en annan fråga än att unga människor med plikt värnar sitt hemland Sverige. Någon diskussion om att värnpliktiga skall kunna sändas till ett annat land för att värna det landet mot militära kränkningar har inte förts. Frågan rör inte övningar och heller inte särskilt sammansatta frivilliga förband för insatser internationellt. Frågan berörs inte alls i propositionen och den folkliga förankringen behöver således ske i efterhand, för att diskussionen inte ska komma i ett pågående skede. Läs artikel

Läs också analys av avtalet tidigare här på sajten.