Dette mener de politiske partiene om LTP, nof.no

[…] NOF: Hvilke endringer ønsker dere å gjøre med LTP-en?

RØDT: Rødt vil styrke Norges selvstendige forsvarsevne, og ønsker en LTP (Långtidsplanen för förssvaret, red) som legger opp til det. For oss er det viktig med en klar fremdriftsplan for styrking av Forsvaret i nord, det gjelder spesielt Hæren og Heimevernet, men også Sjøforsvaret. Vi ønsker flere soldater og øvingsdøgn for styrkene i Heimevernet, framskynding av oppbemanning av Hæren og en klar plan om å ta igjen etterslepet på utstyr og bygningsmasse i Hæren. Dessuten burde planen inneholde en avklaring av spørsmålet om base for maritime overvåkingsfly.

Vi mener Andøya bør bevares som base, både av hensyn til de ansatte, Forsvarets økonomi og Norges sikkerhet. Når vi snakker med tillitsvalgte i Forsvaret er det en ting som står veldig klart for oss: satsinga på militæroperasjoner i utlandet og svindyrt utstyr som først og fremst er egna til utenlandsoperasjoner, har gått på bekostning av personell og drift. Vi er heldige i Norge som har så høyt motivert og kompetent personell, både i uniform og i sivil, men regjeringa har glemt at de ansatte er Forsvarets viktigste ressurs. En langtidsplan som ikke ivaretar de ansatte er dømt til å mislykkes.

NOF: Hva ser dere som de viktigste kortsiktige og langsiktige målene for Forsvaret?

RØDT: La meg fremheve tre alvorlig varsku som har kommet fra forsvarshold de siste årene. Daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ga politikerne klar beskjed om at deltakelse i utenlandsoperasjoner har gått på bekostning av hjemlig beredskap. Nå har leder for FOH Rune Jakobsen gitt en like klar beskjed om at vi ikke ønsker at USA skal framprovosere eskalering mot Russland ved å ta over det norske forsvarets oppgaver i nord. Og så har Forsvarets tillitsvalgte sagt tydelig fra om at dagens forsvarspolitikk ikke ivaretar hensynet til Forsvarets ansatte godt nok. Dette er tre kraftige advarsler som selvsagt gir stor bekymring, men som også gir et godt utgangspunkt for å løse problemene. Vi må prioritere å styrke Norges selvstendige forsvarsevne til lands og til havs, ikke å krige for USAs interesser i Midtøsten. Vi må sørge for at det norske forsvaret får ressurser til å hevde norsk suverenitet overfor Russland i nord-områdene, og holde amerikanerne på tilstrekkelig avstand, slik at vi opprettholder lavspenning. Läs enkäten