”Corona påverkar även försvarets ekonomi”, svd.se

Peter Hultqvist, försvarsminister

[…] Regeringen står fast vid att helheten i Försvarsberedningens förslag ska genomföras på ett sätt som ryms inom den överenskomna ekonomiska ramen. Att fortsätta bygga militär förmåga är nödvändigt, med tanke på det över tid försämrade säkerhetspolitiska läget. Vårt förslag utgår nu från detta och innebär bland annat att krigsorganisationen utökas från i dag 60 000 befattningar till 90 000. Antalet värnpliktiga ska öka till 8 000 per år. Antalet förband i framför allt armén ska utökas och funktioner för logistik och ledning ska förstärkas.

I förhållande till Försvarsmaktens förslag tillförs ytterligare medel för att påskynda uppbyggnaden av brigaderna. Nya artilleripjäser, eldhandvapen, ammunition, lastbilar, fordon och personlig utrustning finns i förslaget. Vi satsar vidare på uppgradering av både stridsfordon och stridsvagnar. Satsningen på Gotland fortsätter med bland annat artilleri, lednings- och underhållsresurser. Norrlands dragonregemente, K 4, i Arvidsjaur blir åter en egen organisationsenhet. Vi är beredda att föreslå ytterligare etablering av ny regementsverksamhet. Hemvärnet får en satsning på fordon, mörkermateriel och sensorer.

För marinens del vill vi underhålla och uppgradera våra fem korvetter med robotluftvärn, nya sjömålsrobotar och ubåtsjakttorpeder. Antalet ubåtar ska utökas från 4 till 5. Vi ska påbörja arbetet med att anskaffa två nya ytstridsfartyg, Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, i Göteborg ska återinrättas med en ny amfibiebataljon, inköp och anskaffning av nya stridsbåtar och nytt buret luftvärn ska påbörjas. Ubåtsjaktförmågan ska stärkas. De sex stridsflygdivisionerna vidmakthålls och vi behåller den äldre Jas 39 C/D versionen parallellt med att den nya Jas 39 E förbandssätts. Vi markerar de stora möjligheter som ett finskt köp av Jas Gripen skulle ge för det operativa samarbetet. Åtgärder för att stärka flygvapnets basorganisation och spridning på flygbaser, nya sensorer och ny luftburen stridslednings- och luftbevakningscentral är andra satsningar som genomförs eller påbörjas. Upplands flygflottilj, F 16, återetableras. Läs artikel