Budget 2018: Ökad militär förmåga och förstärkning av totalförsvaret, regeringen.se

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 en ökning med 2,7 miljarder kronor till totalförsvaret varav 2,3 miljarder kronor till det militära försvaret och 0,4 miljarder kronor till det civila försvaret…

De ekonomiska förstärkningarna möjliggör bland annat

  • ökad förbandsverksamhet och beredskap,
  • åtgärder för att säkerställa att de krigsförband med lägst krigsduglighet prioriteras för att höja sin förmåga,
  • att arméstridskrafterna samtidigt ska kunna agera med två brigader med godtagbar förmåga,
  • att övningsverksamheten kan utökas,
  • att förmågan att samtidigt kunna mobilisera hela krigsorganisationen i händelse av höjd beredskap förstärks.

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i närområdet bedömer regeringen att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland. Regeringen föreslår därför att Gotlands regemente, med lokalisering i Visby, inrättas från och med 2018. Läs pressmeddelande