Bra be­sked om för­svaret, nsk.se

Yng­ve Sunesson

Försvarsmaktenbe­gärde i som­ras mer pengar än vad riks­dagen ti­digare be­slutat om för de nä­rmaste åren. En bred ma­jo­ri­tet med S, M, C och MP hade ökat an­slagen med to­talt 26 mil­jarder fram till 2020. ÖB vill höja suc­ces­sivt från årets 49 mil­jarder till 63 mil­jarder 2020. […]

För­svars- och sä­ker­hets­po­li­tiken har av tra­di­ti­on of­tast be­slutats i be­tyd­ligt bredare enig­het än bara den för till­fäl­let sittande rege­ringen. Det är av stort vär­de för tro­vär­dig­heten hos främ­man­de makter, efter­som det ga­ran­terar lång­sik­tig­het i för­svars­po­li­tiken.
Där­för var Hultqvists be­sked bra. Att det kommer före valet visar han in­ser att att för­svars­po­li­tiken är vik­tig för väl­ja­rna. Dess­utom be­höver så­väl ci­vil­för­svar som psy­ko­lo­giskt för­svar stärkas, vil­ket har tyd­lig­gjorts i som­mar ge­nom skogs­bränder och des­in­for­ma­tion på nätet. Läs ledaren