”Att uppfylla åtaganden som medlem i Nato”

Lars-Gunnar Liljestrand

Moderaterna har presenterat sitt förslag till försvarsbudget dels för perioden 2018-2020 och dels för 2021-2025. Förslaget kommer att läggas fram för moderaternas stämma i oktober.

För de närmaste två åren är satsningen att förstärka markstridskrafterna genom att börja bygga upp en tredje armébrigad i Skåne. En ökning av numerären i Hemvärnet bör inledas samt att samtliga Archerpjäser bör behållas och förbandssättas. Luftförsvarsförmågan skall förstärkas genom ett tidigarelagt införande av luftvärn med medellång räckvidd.

För perioden 2012-2025 vill moderaterna ha beslut om nya förbandsorter och utökning av befintliga förband och enheter. Prioriterad verksamhet är ny flygflottilj i Uppsala, upprättande av amfibieregemente i Göteborg, samt förstärkning av stridsgruppen på Gotland. Prioriterade materielprojekt att överväga är exempelvis ytterligare ubåtar, ny generation av ytstridsfartyg samt luftvärn för ytstridsfartygen och analys av behovet av långräckviddigt luftvärn.

Partiets försvarspolitiske talesman Hans Wallmark säger till Aftonbladet 23 augusti att alla stridskrafter måste stärkas och ha fokus på hela landet. Wallmark vill dock inte svara på frågan om Sverige åter bör bygga upp ett invasionsförsvar.

Moderaterna vill fortsätta med ett så kallat tröskelförsvar som bygger på högteknologiska vapensystem och begränsade markförband. Tanken är att tröskelförsvaret skall få en presumtiv angripare att avstå från attack då priset skall bedömas vara för högt.

Tröskelförsvaret bygger på antagandet om att Sverige skall få hjälp av andra om vi blir angripna.

Med fortsatt satsning på ubåtar, ytfartyg och stridsflyg förstärks bilden av att det är tröskelförsvaret som skall prioriteras trots uttalandet att hela landet skall försvaras. En ytterligare brigad i Skåne förändrar inte det. Med de två nuvarande som är placerade i Skövde och Boden har Sverige inte ett territorialförsvar för hela landet. För detta krävs betydligt fler soldater och då måste den allmänna värnplikten återinföras.

Moderaterna nämner inte värnplikt som ett prioriterat område och deklarationen att man ”bör” öka hemvärnet innebär ingen politisk vilja att skapa en lösning för ett territorialförsvar.

Istället har moderaterna en annan målsättning:  ”att försvaret skall  kunna uppfylla åtaganden som medlem i Nato.”

Kravet från Nato på medlemsstaternas försvarsmakter är att de skall byggas upp som insats- eller tröskelförsvar och inte som territorialförsvar . Helst skall medlemsstaterna inte heller införa allmän värnplikt. Nato-medlemmen Estland som tagit Finland som föredöme har allmän värnplikt vilket man fick kritik för av Nato-ledningen . Det var ett föråldrat försvarstänkande enligt Nato.

Nato vill kunna sätta samman enheter av skilda vapenslag och specialstyrkor för olika slag av insatser från flera medlemsländer. Då blir inriktningen att satsa på stridsflyg, ubåtar och ytfartyg. Specialförband prioriteras före stora markstyrkor som kan försvara hela territoriet.

I våra grannländer Danmark och Norge som är medlemmar i Nato ser vi hur långt den utvecklingen gått. Danmark har inte en enda full brigad och satsningen på att delta i internationella operationer som Afghanistan, Irak, Syrien mm har medfört att man öppet medger att landet inte kan försvaras vid ett angrepp.

I Norge har det dyra amerikanska F-35 -planen ätit upp större delen av försvarsanslagen. Med införskaffandet av 52 F-35 drar man på sig en kostnad (inköp och drift) på 270 miljarder norska kronor under en tio-årsperiod. För att klara det planeras ytterligare minskning av både hemvärn och de återstående marktrupper som finns. Nordnorge riskerar att stå utan norska styrkor och planeringen är att USA skall basera marinsoldater där istället.

Det alliansfria Finland har valt en helt annan väg och behållit sin allmänna värnplikt och därmed sitt territorialförsvar.

Den vägen borde även Sverige välja men moderaternas förslag för oss snarare längre bort därifrån.