Motion om ”Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands”, Allan Widman (L), Hans Wallmark (M), Micael Oscarsson (KD)

Tre riksdagsledamöter Allan Widman (L), Hans Wallmark (M) och Micael Oscarsson (KD) skriver i en motion att man yrkar på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i budgetpropositionen årligen bör återkomma till riksdagen med redogörelse för den övning och utbildning som genomförts och vilka förmågehöjande effekter som uppnåtts av denna och tillkännager detta för regeringen”. Det är en rimlig begäran. Svenska försvarsmakten har deltagit i en rad Natoövningar under senare år utan att regeringen på ett tillfredsställandet sätt förklarat hur deltagandet kan stärka förmågan att skydda svenskt territorium och det har heller inte presenterats någon utvärdering av övningarna.
I grundfrågan om vad försvaret skall användas till hänvisar de tre motionärerna till Sveriges ensidiga solidaritetsförklaring som kan användas för att motivera militära insatser i Baltikum. Det svenska försvaret behöver stärkas och deltagandet i internationella övningar behöver utvärderas. Men hela syfte med försvaret måste vara att värna svenskt territorium inte att skräddarsys för Nato-insatser. Läs motionen