Viktiga förändringar i portalparagrafer i förordning (2007:1266) med instruktion för försvarsmakten – en omorientering? Rolf Anderssson

Portalparagrafer i instruktionen för Försvarsmakten ändras vid årsskiftet. Återspeglar dessa ändringar – vilka återges nedan – en omorientering med tydligare prioritering av ett nationellt, fredsbevarande försvar? Det finns möjligen antydningar om detta i författningsändringarna.

Det är ju bättre att 2 § inleds med att ”Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet” istället för den nuvarande lydelsen att ”Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och internationellt”.

Men man undrar hur det är tänkt när det i den nya lydelsen av 2 § anges att Försvarsmakten ska kunna förebygga och hantera ”krig såväl nationellt som internationellt”. Vad innebär detta, och hur ska det gå till?

Samtidigt bör man observera den nya 2a §, som är bra.

Den nya lydelsen av 3a § utgör definitivt inte något framsteg. Internationella militära insatser ges fortfarande hög prioritet. Även uppbyggnaden av andra länders försvarsförmåga är en uppgift som nämns. Detta är inte ansvarsfullt. Försvaret har körts i botten, och uppgiften måste vara att återställa en egen, stark fredsbevarande försvarsmakt.

Läs och begrunda:

Övergripande ansvar

 1 §/Upphör att gälla U:2016-01-01/

Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid.

 1 §/Träder i kraft I:2016-01-01/

Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Grunden för Försvarsmaktens verksamhet ska vara förmågan till väpnad strid.

2 §/Upphör att gälla U:2016-01-01/

Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och internationellt. Försvarsmakten ska kunna upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territoriet. Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet. Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna enligt första stycket självständigt, men även i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer.

 2 §/Träder i kraft I:2016-01-01/

Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet. Försvarsmakten ska upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet. Myndigheten ska dessutom kunna värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska intressen samt kunna förebygga och hantera konflikter och krig såväl nationellt som internationellt. Försvarsmakten ska kunna utföra dessa uppgifter självständigt eller i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer. Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet.

2 a §/Träder i kraft I:2016-01-01/

Försvarsmakten ska vid höjd beredskap kunna krigsorganisera, mobilisera och använda alla krigsförband för att möta ett militärt hot mot Sverige och svenska intressen. Krigsförband ska kunna krigsorganiseras även om höjd beredskap inte råder.

Verksamhetsuppgifter

 3 §/Upphör att gälla U:2016-01-01/

Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och kunna upptäcka och identifiera yttre hot mot Sverige, svenska intressen och de insatser som Sverige deltar i. Försvarsmakten ska ta fram underlag för beslut om höjd beredskap och om insatser samt underlag för beslut om förändringar i insatsorganisationens utformning och beredskap. Försvarsmakten ska ha en aktuell operativ planering för sina uppgifter. Planeringen ska omfatta alla resurser som är nödvändiga för att genomföra Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska fortlöpande lämna upplysningar till berörda myndigheter om förhållanden i den operativa planeringen som har betydelse för deras verksamhet.

 3 §/Träder i kraft I:2016-01-01/

Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och upptäcka och identifiera yttre hot mot Sverige och svenska intressen samt ta fram underlag för beslut om höjd beredskap. Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot militärt stöd. Krigsförbanden ska vara tillgängliga för verksamhet i fred. Försvarsmakten ska med myndighetens tillgängliga resurser kunna påbörja operativ verksamhet omedelbart efter beslut. Försvarsmakten ska ha en aktuell operativ planering för sina uppgifter. Planeringen ska omfatta alla resurser som är nödvändiga för att genomföra Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska fortlöpande lämna upplysningar till berörda myndigheter om förhållanden i den operativa planeringen som har betydelse för deras verksamhet.

 3 a §/Upphör att gälla U:2016-01-01/

Försvarsmakten ska med myndighetens tillgängliga resurser kunna påbörja en insats omedelbart efter beslut. Försvarsmakten ska vid beslut om höjd beredskap kunna använda hela insatsorganisationen för att möta ett militärt hot mot Sverige och svenska intressen.

Försvarsmakten ska kunna förebygga konflikter och verka vid alla konfliktnivåer. Försvarsmakten ska ha förmåga att genomföra såväl kortvariga som långvariga insatser mot såväl reguljära som irreguljära styrkor samt kunna genomföra räddnings-, evakuerings- och förstärkningsinsatser. Därutöver ska Försvarsmakten kunna stödja och genomföra insatser för säkerhetssektorreform och bidra till uppbyggnaden av andra länders försvarsförmåga samt med myndighetens befintliga förmåga och resurser bidra till stöd för humanitär verksamhet. Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot militärt stöd.

 3 a §/Träder i kraft I:2016-01-01/

Försvarsmakten ska kunna delta i såväl kortvariga som långvariga internationella militära insatser och ta fram underlag för beslut om sådana insatser. Försvarsmakten ska kunna stödja och genomföra insatser för säkerhetssektorreform och bidra till uppbyggnaden av andra länders försvarsförmåga samt med myndighetens befintliga förmåga och resurser bidra till stöd för humanitär verksamhet. Försvarsmakten ska kunna genomföra räddnings-, evakuerings- och förstärkningsinsatser.

 3 b §/Upphör att gälla U:2016-01-01/

Försvarsmakten ska särskilt
1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet,
2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet
med säkra kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda
skyddsvärd information,
4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet
och annan signalskyddsverksamhet,
5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna
Kustbevakningen sjölägesinformation sammanställd för civila
behov,
6. på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten bedriva
exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn, och
7. medverka i statsceremonier.

 3 b §/Träder i kraft I:2016-01-01/

Försvarsmakten ska särskilt
1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet,
2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet
med säkra kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda
skyddsvärd information,
4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör
kryptoverksamhet och annan signalskyddsverksamhet,
5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna
Kustbevakningen sjölägesinformation sammanställd för civila
behov,
6. på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva
exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn, och
7. medverka i statsceremonier.