Vidgat utrymme för påtryckningar

Vad ska Peter Hultqvist svara? ”Svenskt territorium är svensk försvarsmakts ansvar. Sedan hur vi gör i en krissituation är någonting som man får avgöra då. Det beror på vilka scenarier som gäller.” Det är en rimlig hållning, när det redan idag – utan att det på långa vägar föreligger ett krigsfall i vår del av världen – kommer propåer från Väst om att Nato ska ”få använda flygbaser i Sverige och Finland” för att försvara Baltikum.

Så resonerar i alla fall en ”inflytelserik amerikansk tankesmedja”, Atlantic Council.  En FOI-forskare lägger villigt till att ”Norden och Baltikum är ett sammanhängande operationsområde” (vilket inte är sant, det är ju ett politiskt avgörande, inte ett militärt!). Om Nato-flyg står i Baltikum, blir det mera sårbart för attacker än om det finns i Sverige och Finland, sådan är tanken. Enligt en annan tankesmedja, Rand, skulle det då röra sig om 50-60 avancerade stridsflygplan. ”Svenska försvarstjänstemän” – ett luddigt uttryck, är det militärer eller departementstjänstemän? – sägs vara med på noterna.

Detta är någonting oerhört. Dessutom: Enligt den färskaste av de rapporter som SVT refererar (ovan!) skulle Finlands och Sveriges samförståndsavtal om värdlandsstöd godkänna Natos användning av dessa länders baser! Detta har, i skarp polemik mot motståndare till det så kallade värdlandsavtalet, bestridits av företrädare för den svenska regeringen inför omröstningen om avtalet i riksdagen i slutet av denna månad. Det är inte avtalet utan regeringen i dessa länder som ska godkänna något sådant, har det hetat. Ingenting sker annat än på inbjudan härifrån.

Ytterst alarmerande är det dock att den andra parten som har undertecknat avtalet, det vill säga Nato, tydligen inte ser det så. I det lägret tolkas avtalet som en förhandsaccept. Den tolkningen är synnerligen besvärande för Sveriges, och för den svenska regeringens, vidkommande. Avtalet kan inte annat än att skapa oklarhet om vårt lands säkerhetspolitiska grundhållning. Det måste inge föreställningar – sanna eller falska – åt olika håll, och någonting sådant ska ett alliansfritt land absolut inte hålla på med. Det vidgar, åtminstone psykologiskt, utrymmet för påtryckningar på oss.

Utgivarna av denna sajt har hela tiden motsatt sig värdlandsavtalets antagande av Sveriges riksdag, som ett led i värnet om vår militära alliansfrihet. Efter de senaste amerikanska framstötarna har tyngden i vår argumentation ökat. Värdlandsavtalet utsätter vårt land för mycket allvarliga faror. Det måste därför avvisas