Vem försvarar Sverige? Lars-Gunnar Liljestrand

Inför den kommande militära storövningen Aurora 2017 skriver på DN-debatt Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén om deltagandet av andra stater:

“Vår säkerhetspolitik innebär att vi bygger säkerhet i samarbete med andra. Det är därför naturligt att andra nationer deltar i övningen. Förutom våra nordiska och baltiska grannar kommer USA och Frankrike att delta. Det internationella bidraget uppgår till totalt 1 500 soldater.”

Det har blivit ett återkommande tema i officiella deklarationer att Sveriges säkerhet bygger på militärt samarbete med andra stater. Hur långt detta samarbete är tänkt att gå vet vi inte. Och det har blivit närmast rutin att så fort det handlar om försvar så måste andra staters militär vara med. En indikation om vart det kan bära iväg får man då försvarsministern och ÖB skriver: ”Sverige ska kunna försvaras mot incidenter eller väpnat angrepp. Kränkningar av territoriet ska kunna upptäckas och avvisas.”

Är detta en formulering som inte behöver tas ordagrant? Författarna säger inte i klartext att det är Sverige som försvarar sig självt utan att Sverige ”ska kunna försvaras”. Försvaras av vem? Av främmande makter? Verben står i passivform!

Viceamiral Frank Rosenius, tidigare chef för Kustflottan, stf ÖB och styresman för Kungl. Krigsvetenskapsakademien, skrev i en artikel  om ÖB:s strategiplan MSD 16 att Bidén talar om att vi skall kunna ”möta” ett angrepp. ÖB säger inte att försvaret skall kunna slå tillbaka ett angrepp och, om så behövs, återta en del av territoriet som besatts av angriparen. Rosenius påpekade att ÖBs linje inte ”förpliktigar till mycket”.

I en replik till Rosenius skriver Jonas Haggren, chef för Ledningsstabens inriktningsavdelning: ”I doktrinens konceptdel förklaras hur dessa begrepp tolkas: ’balans mellan offensivt och defensivt agerande, säkerställa tillräcklig uthållighet för att kunna fortsätta striden under lång tid med bibehållen handlingsfrihet och med alla till buds stående medel’. Detta representerar en väl avvägd ambition för att kunna öka uthålligheten (för att öka den politiska handlingsfriheten och skapa utrymme för att få stöd).”

Nyckelorden kommer i parentesen. Försvaret skall kunna stå emot så länge att vi får ”politisk handlingsfrihet” och ”skapar utrymme för att få stöd”. Haggren utvecklar inte detta vidare, men man kan utgå från att han syftar på att vi skall bara hålla ut till dess Nato kommer.

För Sveriges försvar krävs tydliga uttalanden från regeringen att det är vi som försvarar landet med alla till buds stående medel. Övningar och militärt samarbete med andra stater behöver inte stå i motsättning till det. men då måste man kunna visa på att samarbetet syftar just till att stärka vårt eget försvar. Inför Aurora 2017 har regeringen inte klargjort detta utan lämnar öppet om övningen egentligen bara är en förberedelse för att ta emot militärt stöd vid krig eller konflikt.