Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, regjeringen.no

Videreutvikle de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk ved å

  • Søke å bevare de sterke transatlantiske båndene og videreutvikle det langsiktige sikkerhetspolitiske samarbeidet med USA.
  • Bidra til omstilling i NATO slik at alliansens kollektive forsvar styrkes mot så vel gamle som nye sikkerhetsutfordringer.
  • Styrke norsk forsvarsevne og legge til rette for økt alliert tilstedeværelse og øving i nord.
  • Videreutvikle samarbeidet med Russland basert på felles interesser og en fast og forutsigbar politikk.
  • Bidra til å bevare og videreutvikle den internasjonale rettsorden og styrke FN og andre internasjonale institusjoner. Arbeide for å fremme menneskerettigheter, rettsstat og demokrati. Reagere på alvorlige folkerettsbrudd.
  • Arbeide for balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar atomnedrustning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen. Läs hela dokumentet