Veckans citat

Att värna sitt land mot yttre våld och förtryck är hvar mans plikt, en plikt, som icke kan mot betalning öfverlåtas åt någon annan. Då denna plikt blir insedd af ett folk, då det med full medvetenhet fattar, att ingen må, i farans stund, undandraga sig fäderneslandets försvar, då blifver äfven ett litet folk oöfvervinnerligt, då är där en mur ställd för både dess nationella själfständighet och inre frihet, som ingen fiende förmår öfverstiga.

Viktor Rydberg