Veckans citat

”En särskild fördragsbestämmelse, den s.k. solidaritetsklausulen, föreskriver att om en medlemsstat utsätts för väpnat angrepp på sitt territorium, är övriga medlemsstater skyldiga att ge stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i FN:s stadga (artikel 42.7 FEU, dvs. Fördraget om Europeiska unionen, vår anm.) Fördraget förpliktar dock inte Sverige till militära insatser…Sverige är alltså inte förpliktat att ge upp den militära alliansfriheten.”

Bernitz/Kjellgren, Europarättens grunder, 2018 s. 281 om Lissabonfördraget