Veckans citat

Kommendören för Finlands försvarsmakt  general Jaarmo Lindberg, i Vårt Försvar, Nr 4, December 2016

Grunden för hur det finska försvaret idag ska utformas – den  finska modellen – baseras på välkända försvarsprinciper; bemanning  genereras genom allmän värnplikt och hela landet försvaras enligt ett moderniserat regionalt försvarskoncept. Denna modell understöds  starkt av befolkningens fasta vilja  att försvara sitt land.  Militärt försvar upprätthålls i enlighet med Finlands breda säkerhetsuppfattning. Användandet av militära förmågor baseras på en blandning av  skarpa spjutspetsförmågor och stora reserver. Spjutspetsförband i alla försvarsgrenar är utrustade
med effektiva och moderna system.  De inriktas primärt mot att förebygga ett väpnat angrepp mot Finland. I händelse av ett angrepp ska spjutspetsförbanden användas för att möta ett förstaslag från en motståndare. Territoriella förband, som bygger på den stora reserven  och är försedda med lämplig utrustning, har i sin tur förmåga att  understödja striden inom sitt område. Denna inriktning tillåter oss att dra fördel av högteknologi i  spjutspetssystem, men ger samtidigt möjligheten att balansera kostnader och effektivitet när vi utrustar de territoriella förbanden.
De nationella försvarsförmågorna får också stöd genom internationellt  försvarssamarbete.