Vår försvarsförmåga garanteras genom värnplikt, puolustusvoimat.fi

Den finländska värnplikten producerar prestationsdugliga trupper och en omfattande reserv. Tack vare dem skapar
vi en trovärdig och förebyggande tröskel mot ett eventuellt bruk av maktmedel och kan vid behov försvara hela Finland.
Enligt grundlagen är varje finländare skyldig att försvara landet. Männen är värnpliktiga från ingången av det år när de fyller 18 år till utgången av det år när de fyller 60 år. Man kan fullgöra värnplikten i vapentjänst eller på grund av personlig övertygelse i vapenfri tjänst eller civiltjänst. Kvinnor i åldern 18–29 år kan göra frivillig militärtjänst.
I Finland har vi en hög utbildningsnivå. De finländska ungdomarna följer med sin tid och lär sig snabbt. Militärteknologin och utbildningsmetoderna utvecklas ständigt. De värnpliktigas utbildning förnyas för att svara mot framtidens krav genom programmet Utbildning 2020. […]

Ca 900 000 finländare hör till reserven. Försvarsmaktens krigstida styrka på 280 000 soldater kompletteras vid behov med andra reservister. Reservisternas kunskaper upprätthålls genom repetitionsövningar samt frivilliga övningar och utbildningar. Reservisterna är, beroende på vilken beväringsutbildning de har fått, skyldiga att delta i repetitionsövningarna i 80, 150 eller 200 dagars tid. Läs artikel