Vägledningar för krigsorganisation och krigsplacering för kommuner och regioner, msb.se

[…] – Det är viktigt att kommuner och regioner nu påbörjar arbetet med att rigga sina organisationer för att möta de påfrestningar som ett läge av höjd beredskap kan komma att innebära, menar Camilla Asp, avdelningschef på MSB.

– För att viktiga verksamheter som sjukvård, barnomsorg, räddningstjänst och skola ska kunna fungera även under störda förhållanden så behöver verksamheterna bemannas med personal, fortsätter Camilla Asp.

Vägledningarna ger stöd för att komma igång med bemanningen av krigsorganisationen, där krigsplacering är en metod. Att krigsplacera är ett sätt att försäkra sig om att man har den personal på plats som behövs under höjd beredskap.

Länsstyrelserna ska i nästa steg stödja kommuner och regioner i arbetet med krigsorganisation. Socialstyrelsen kommer att tillsammans med länsstyrelserna stödja regionerna i arbetet. Läs informationen