Vad är Ryssland? Mats Björkenfeldt

Rysslandskännaren Bengt Jangfeldts nya bok Vi och dom. Om Ryssland som idé (Wahlström & Widstrand 2017) beskriver Rysslands förhållande till Väst under 300 år. Jangfeldt framhåller att Ryssland gärna ser sin civilisation som moraliskt överlägsen den västerländska.

På sidan 150 påtalar författaren att eurasianismen visade sig vara en ”sovande klassiker” efter Sovjetunionens sönderfall, då en ”pseuvdovetenskaplig charlatan och fantasimakare”, Lev Gumiljov, fick en exceptionell genomslagskraft i Ryssland. Men det var Alexander Dugin (född 1962) som skänkte eurasianismen kultstatus. Inspiratörer var bland andra den svenske statstvetaren Rudolf Kjellén och den tyske juristen Carl Schmitt.

Teorin synes bottna i tanken att världens mitt utgörs av den eurasiatiska kontinenten. Dugins storvulna imperieplaner ”förutsätter skapandet av tre huvudaxlar: Moskva-Berlin, Moskva-Tokyo och Moskva-Teheran”. Och när dessa politiska förbund blivit verklighet ”behärskar Ryssland världen”.

Samma år som Vladimir Putin först tillträdde som president, 2000, introducerades Dugin för honom. ”Ryssland hade plötsligt fått en ny statssponsrad ideologi”, påstår författaren på sidan 176. Att Putin år 2012 hänvisade till charlatanen Gumiljov är ovedersägligt. Och året efteråt talade Putin om den ”eurasiatiska unionen”. Ett halvår senare annekterades Krim.

Intressant är att i Putins förslag till en formulering av en ”nationell idé” fanns en skrivning om att ”Ryssland är inte Europa”. Men den skrivningen väckte skarp kritik och ströks (s. 190).  Senare uttryckte Putin att den nationella idén var ”patriotismen”.

Jangfeldt avslutar boken med påståendet att den ryska historien rör sig i cykler. Han finner det därför rimligt att anta att ”dagens repressiva, nationalistiska och västfientliga regim en dag kommer att ersättas av en som kännetecknas av en ökad tolerans såväl inom landet som gentemot omvärlden. Det troliga är att det sker sedan Putin avgått eller blir avsatt, men det kan inte uteslutas att ekonomiska och andra omständigheter tvingar fram en omorientering redan under hans tid vid makten.”

Att Ryssland mot denna bakgrund skulle starta krig mot Väst förefaller uteslutet. Och fantasimakare som Lev Gumiljov och Alexander Dugin med sina ideologier verkar redan nu ha genomskådats.

Jangfeldt har skrivit en mycket intressant bok.