Uttalande av den utvidgade ”Troikan” om fredlig lösning i Afghanistan

Ryssland, USA och Kina (den så kallade Troikan) har åter sammanträtt i Doha i Qatar den 30 april och enats om ett uttalande om situationen i Afghanistan.

Även Pakistan har skrivit under uttalandet. Texten återges här.

I sak är det inget nytt som framkommer. Den utvidgade Troikan (som alltså inkluderar Pakistan) anger sin egen roll som att stödja förhandlingar mellan de afghanska parterna i syfte att nå en avtalad överenskommelse om en permanent och allomfattande vapenvila.

Om de utländska trupperna sägs nu att både USA och Nato skall börja tillbakadragande den 1 maj och vara ute ur landet den 11 september.

Talibanerna uppmanas att inte starta sin våroffensiv och avhålla sig från fientligheter under perioden av tillbakadragandet av de utländska trupperna.

Angående talibanernas krav att USA skall dra tillbaka sanktionerna mot rörelsen ges ett vagt löfte om att dessa skall ses över.

Troikan understryker kravet på bildandet av en demokratisk stat.

Hur uttalandet as emot av talibanerna är inte känt.

Talibanernas krav har hela tiden varit att alla utländska trupper skall dras tillbaka den 1 maj i enlighet med överenskommelsen med USA från 2020. Vidare har man krävt frisläppandet av 7000 fångar, borttagande av sanktioner samt att en afghansk stat skall vara en islamsk stat baserad på islamsk lag. (Utgivarna)