Utkast till lagrådsremiss ”Utlandsspioneri” (Ju2021/01481), regeringen.se

Sammanfattning
• TU noterar att förslagen i lagrådsremissen i allt väsentligt är
desamma som redan avvisats (SOU 2017:70)
• TU avstyrker förslagen om nya eller utvidgade bestämmelser i
brottsbalken.
• TU avstyrker förslagen om nya tryck- och yttrandefrihetsbrott
• TU avstyrker förslagen om att meddelar- och anskaffarfrihet inte
ska gälla.
• TU anser att undantaget för ”försvarlighet” är otillräcklig

Läs utkastet